ПИСА 2025 концептуални оквир испитивања природних наука

Погледајте главне одељке у наставку или преузмите комплетан нацрт ПИСА 2025 концептуалног оквира испитивања природних наука у ПДФ формату.

Преглед

ПИСА 2025 концептуални оквир испитивања природних наука дефинише компетенције које се развијају научним образовањем. Сматра се да оне за ученике представљају кључни образовни исход који им омогућава да се баве научним питањима, научним идејама и користе их за доношење одлука заснованих на информацијама. Научне компетенције дефинишу шта млади треба да знају, вреднују и умеју да ураде у ситуацијама које захтевају коришћење научног и технолошког знања.

Научни оквир описује три научне компетенције и подскуп од три компетенције у вези са науком о животној средини. Такође описује три врсте знања која су ученицима потребна за развијање ових компетенција, затим три главна контекста у којима ће се ученици суочавати са научним изазовима, као и аспекте научног идентитета који се сматрају важним.

Процена ученичких постигнућа у оквиру ПИСА 2025 мери колико добро земље припремају своје ученике да разумеју науку и како наука производи поуздано знање. Ово је од кључне важности за грађане који треба да доносе личне одлуке засноване на информацијама о важним животним питањима која су повезана са научним сазнањима, као што су здравље и животна средина, и треба активно да делују у оквиру својих породица, локалне заједнице и ширег друштва. То је посебно важно у 21. веку када се човечанство суочава са неизвесном будућношћу на уласку у антропоцен, епоху у којој људски утицај значајно мења Земљу. Познавање природних наука је стога важно на индивидуалном, регионалном и глобалном нивоу јер настојимо да се бавимо овим утицајима.

Шта је ново

У концептуалним оквирима у претходним ПИСА истраживањима разрађен је концепт „научне писмености“ као исхода образовања који се налазио у основи испитивања. Концептуални оквир ПИСА 2025 је проширен. У документу се сада акценат не ставља искључиво на „научну писменост“, већ на опште исходе научног образовања како би се концептуални оквир за домен природних наука ускладио са концептуалним оквирима за математику и читање.

У развоју оквира за 2025. годину, две раније компетенције („Вредновање и дизајнирање научног истраживања“ и „Научно тумачење података и доказа“) спојене су у једну: „Израда и вредновање дизајна за научно истраживање и критичко тумачење научних података и доказа“. Циљ ове промене је стављање већег нагласка на вредновање дизајна, пошто ће се вероватно мањи број одраслих бавити дизајнирањем експеримената, као и зато што се сматра да су обе компетенције део процеса учествовања у истраживању.

Како друштвеним контекстом сада доминирају извори информација на интернету, од којих су многи научни, нови нагласак се ставља на образовање ученика да „истражују, вреднују и користе научне информације за доношење одлука и активно деловање“. Због тога је додата ова трећа, нова компетенција.

Промена у вези са афективним факторима који утичу на компетенцију је то што је ранији фокус са ставова према природним наукама замењен фокусом на мерење ширег концепта „научног идентитета“, за који се показало да је свеобухватнији у описивању ангажовања ученика у науци.

На крају, фокус је и на образовању за одрживи развој и образовању у области животне средине. Ови елементи су обједињени у оквиру концепта „Компетентно деловање у антропоцену“, a концептуални оквир дефинише компетенције које се сматрају елементима овог конструкта и које ће се мерити у оквиру испитивања 2025. године.

Научне компетенције

Контексти

 • Лични
 • Локални/национални
 • Глобални

Захтева од појединаца да покажу:

Научно објашњење појава Израда и вредновање дизајна за научно истраживање и критичко тумачење научних података и доказа Истраживање, вредновање и коришћење научних информација за доношење одлука и деловање Научне компетенције Компетенције у вези са науком о животној средини

Научно образована особа је способна да учествује у аргументованој расправи о науци, одрживом развоју и технологији ради информисаног деловања. Ово захтева компетенције за:

Степен у коме су 15-годишњи ученици оспособљени да решавају ове задатке је мера исхода њиховог научног образовања.

Научне компетенције

Научно објашњење појава

Културолошко достигнуће природних наука јесте скуп експланаторних теорија које су трансформисале наше схватање природе. Компетентност да се објасне појаве које се дешавају у материјалном свету стога зависи од познавања најважнијих идеја из природних наука.

Ученици треба да препознају, дају, примене и оцене објашњења и решења за низ природних и технолошких појава и проблема, показујући способност да:

 • се присете одговарајућих научних знања и примене их;
 • користе различите облике представљања података и да умеју да их преведу из једног у други облик;
 • изведу и образложе одговарајућа научна предвиђања и решења;
 • идентификују, израде и оцене моделе;
 • препознају и развијају експланаторне хипотезе појава у материјалном свету;
 • објасне потенцијалне импликације научног знања на друштво.

Објашњење научних појава, технолошких појава и појава у вези са животном средином, међутим, захтева више од способности да се појединац присети теорије, идеје, информације или чињенице (тј. познавање садржаја) и да их користи. Давање научног објашњења такође захтева схватање начина на који се дошло до таквог знања и нивоа поверења који можемо имати у вези са било којим научним тврдњама. За ову компетенцију, потребно је поседовање знања о стандардним поступцима и праксама који се користе у научном истраживању да би се дошло до таквог знања (процедурално знање), и схватање њихове улоге и функције у аргументовању знања које је произвела наука (епистемичко знање).

Научне компетенције

Израда и вредновање дизајна научног истраживања и критичко тумачење научних података и доказа

Научно знање подразумева да ученици разумеју сврху научног истраживања, укључујући његово вредновање унутар заједнице, и његову посвећеност објављивању налаза.

Ученици треба да израде, процене и вреднују научна истраживања, начине научног решавања питања и тумачење података, показујући способност да:

 • одреде питање у датој научној студији;
 • предложе одговарајући експериментални дизајн;
 • процене да ли је експериментални дизајн најпогоднији за добијање одговора на питање;
 • тумаче податке представљене у различитим облицима приказа података, извуку одговарајуће закључке из података и оцене њихове релативне вредности.

Ова компетенција захтева знање о кључним карактеристикама и праксама експерименталног истраживања и других облика научног истраживања (познавање садржаја и процедурално знање), као и о функцији поступака у аргументовању тврдњи које развије наука (епистемичко знање). Такође може захтевати употребу основних математичких алата за анализу или резимирање података.

Научне компетенције

Истраживање, вредновање и коришћење научних информација за доношење одлука и деловање

У протеклој деценији дошло је до експлозије у количини и протоку информација и могућности појединаца да приступе овим информацијама. Нажалост, уз проток валидних и поузданих информација, све је већи прилив и погрешних информација, и још горе, дезинформација. Када су у питању научне информације, како валидне тако и погрешне, свим грађанима је потребна компетенција да оцене кредибилитет и вредност информација које се обично јављају око питања у вези са науком.

Све је већа забринутост због лакоће са којом људи прихватају веровања за која се тврди да су „научна“, за која не постоје стварни материјални докази, а при томе постоје ваљани докази који говоре супротно. Научно образована особа треба да схвати значај развијања скептичног односа, који доводи до постављања питања о томе да ли постоји сукоб интереса око неког питања, да ли постоји утврђен научни консензус о нечему и да ли је извор довољно стручан.

У основи ове компетенције је разумевање да је наука колективни подухват и да наука није непогрешива. Научници појединачно или тимови научника могу да погреше, а консензус заједнице је поузданији, јер је производ опсежног преиспитивања од стране стручних колега унутар те заједнице и представља знање које је проверено и поново проверавано још много пута.

Ученици треба да истраже и оцене научне информације, тврдње и аргументе представљене у различитим облицима приказа и контекстима, и да извуку одговарајуће закључке, показујући способност да:

 • претраже, процене и саопште релативне предности различитих извора информација (научних, друштвених, економских и етичких), који могу имати значај или вредност у доношењу одлука о питањима у вези са науком, и да ли они подржавају аргумент или решење;
 • разликују тврдње засноване на снажним научним доказима, тврдње стручњака наспрам тврдњи оних који нису стручњаци и тврдње засноване на мишљењу, и умеју да објасне по чему их разликују;
 • сачине аргумент који подржава одговарајући научни закључак из скупа података;
 • критикују стандардне недостатке у аргументима који се односе на науку, нпр. лоше претпоставке, узрок наспрам корелације, погрешна објашњења, генерализације из ограничених података;
 • оправдају одлуке користећи научне аргументе, без обзира на то да ли су у питању њихови аргументи или аргументи научне заједнице, који доприносе решавању савремених питања или одрживом развоју.

Ова компетенција захтева од ученика да поседују и процедурално знање и епистемичко знање, али се такође може ослањати, у различитом степену, на њихово познавање садржаја у области науке.

Могућности за учење дигиталних вештина у школама далеко су од универзалних.

 • 54%

  ученика у земљама ОЕЦД-а изјавило је да су у школи учили како да препознају да ли су информације објективне или не.

Ученици из земаља ОЕЦД-а су изјавили да су, током целог школовања, учили о следећим дигиталним вештинама:

Земље/привреде на врху ОЕЦД просек Земље/привреде на дну Како да се открије „пецање“ или нежељени е-мејл Како да се користи кратак опис испод линкова на листи резултата претраге Како да се открије да ли су информације субјективне Како да се користе кључне речи када се користе претраживачи, као што су Гугл, Јаху, итд. Како да се упореде различите веб-странице и одлучи које информације су релевантније за школски рад Како одлучити да ли да се верује информацијама са интернета Схватање последица постављања и јавне доступности информација на Фејсбуку, Инстаграму, итд. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Компетенције у вези са науком о животној средини

Контексти

 • Лични
 • Локални/национални
 • Глобални

Захтева од појединаца да покажу:

Објашњење утицаја узајамног дејстава човека и Земљиних система Доношење одлука заснованих на информацијама тако да се делује на основу вредновања различитих извора доказа и примене креативног и системског размишљања ради опоравка и одржања животне средине Показивање поштовања према различитим становиштима и оптимизма у тражењу решења за друштвено-еколошке кризе Компетенције у вези са науком о животној средини Научне компетенције

Младој особи која одраста у овом антропоцентричном свету потребан је низ компетенција за решавање питања одрживог развоја у ери климатских промена. Најбитније компетенције које су у основи концепта „Компетентно деловање у антропоцену“, у ПИСА 2025 истраживању, чији ће елементи бити мерени у испитивању природних наука, укључују:

Сваку од ових компетенција подупире низ способности, које представљају мешавину когнитивних и некогнитивних елемената.

Према резултатима истраживања ПИСА 2018, у земљама ОЕЦД-а:

 • 79%

  ученика је изјавило да знају шта су климатске промене и глобално загревање

 • 88%

  директора школа је изјавило да су глобално загревање и климатске промене обухваћени школским програмом

„Брига о глобалном окружењу ми је важна“

 • 78%

  ученика је изразило да се слаже или да се веома слаже са овим исказом

Могу ли ученици да ураде нешто у вези са глобалним проблемима као што су климатске промене?

 • 57%

  ученика сматра да могу да ураде нешто у вези са глобалним проблемима

 • 44%

  ученика сматра да њихово понашање може утицати на људе у другим земљама

Компетенције у вези са науком о животној средини

Објашњење узајамног дејства човека и Земљиних система

Ученик који показује ову компетенцију може да:

 • објасни физичке, живе и Земљине системе који су релевантни за животну средину и њихово међудејство;
 • истражи и примени знање о узајамном дејству човека и ових система током времена;
 • примени ово знање да би објаснио и негативне и позитивне утицаје човека на ове системе током времена;
 • објасни како друштвени, културни или економски фактори доприносе овим утицајима.

Елементи ове компетенције мере се научном компетенцијом 1 (Научно објашњење појава). Ова компетенција захтева и познавање садржаја и процедурално знање.

Компетенције у вези са науком о животној средини

Доношење одлука заснованих на информацијама тако да се делује на основу вредновања различитих извора доказа и примена креативног и системског размишљања ради обнављања и одржања животне средине

Ученик који показује ову компетенцију може да:

 • потражи и оцени доказе из различитих система знања и извора;
 • вреднује и осмисли потенцијална решења за друштвена, еколошка питања и питања у вези са животном средином, користећи креативно и системско размишљање, узимајући у обзир последице на садашње и будуће генерације;
 • укључи се, индивидуално и колективно, у грађанске процесе ради доношења одлуке на основу информација и консензуса;
 • постави циљеве, сарађује са другим младим људима и одраслима из свих генерација и ангажује се на остваривању регенеративних и трајних друштвено-еколошких промена у различитим размерама (од локалних до глобалних).

Елементи ове компетенције мере се научном компетенцијом 2 (Израда и вредновање дизајна за научно истраживање и критичко тумачење научних података и доказа) и научном компетенцијом 3 (Истраживање, вредновање и коришћење научних информација за доношење одлука и деловање). Ова компетенција захтева познавање садржаја, процедурално и епистемичко знање.

Компетенције у вези са науком о животној средини

Показивање поштовања према различитим становиштима и оптимизма у тражењу решења за друштвено-еколошке кризе

Ученик који показује ову компетенцију може да:

 • процени деловање из угла етике бриге једних за друге и за све врсте, која је заснована на погледу на свет према коме су људи део животне средине, а не издвојени од ње (екоцентричност);
 • препозна многе начине на које друштва чине неправду и ради на оснаживању свих људи да допринесу добробити заједнице и екосистема;
 • покаже отпорност, наду и ефикасност, и као појединац и колективно, у реаговању на друштвено-еколошке кризе;
 • поштује различита становишта о питањима и тражи решења за регенерацију погођених заједница и екосистема.

Ова компетенција садржи елементе који се мере концептом научног идентитета, укључујући епистемичка веровања; показивање пажње према другим људима, другим врстама и планети и бриге о њима и осећања ефикасности и компетентног деловања у решавању друштвено-еколошких криза. Ова компетенција захтева познавање садржаја, процедурално и епистемичко знање.

Компетенције у вези са науком о животној средини

Компетентно деловање у антропоцену

Компетенције у вези са науком о животној средини које ће се мерити у истраживању ПИСА 2025 односе се на исходе научног образовања ученика у вези са животном средином, дефинисане као „Компетентно деловање у антропоцену“.

Компетентно деловање у антропоцену захтева разумевање да су људски утицаји већ значајно изменили Земљине системе, и то и даље чине. Односи се на начине постојања и деловања у свету у којем се људи постављају као део (а не издвојено од) екосистема, уз признавање и поштовање свих врста и међузависности живота.

Млади који компетентно делују у антропоцену:

 • верују да ће се њихове активности ценити и одобравати и бити делотворне у раду на ублажавању утицаја климатских промена, губитка биодиверзитета, несташице воде и других сложених проблема и криза;
 • препознају начине на које су друштва могла начинити неправду и раде на оснаживању свих људи да допринесу добробити заједнице и екосистема;
 • показују наду, отпорност и ефикасност у суочавању са кризама које су и друштвене и еколошке;
 • поштују и вреднују различита становишта и различите системе знања;
 • ангажују се са другим младим људима и одраслима из свих генерација, у грађанским процесима који воде ка побољшању добробити заједнице и одрживој будућности;
 • раде индивидуално и са другима на различитим нивоима, од локалних до глобалних, на разумевању и решавању сложених изазова са којима се суочавају сва бића у нашим заједницама.

Више о томе можете прочитати у радном документу ОЕЦД-а, овде.

Према резултатима истраживања ПИСА 2018, ученици из земаља ОЕЦД-а су изјавили да активно подржавају одрживост животне средине у свом свакодневном животу:

 • 71%

  смањује потрошњу енергије код куће тако што смањује грејање или климатизацију

 • 46%

  чита веб-странице посвећене међународним друштвеним темама

 • 45%

  бира одређене производе из етичких или еколошких разлога, чак и ако су скупљи

 • 39%

  учествују у активностима намењеним заштити животне средине

 • 27%

  бојкотује производе или компаније из политичких или етичких разлога, или разлога у вези са животном средином

 • 25%

  потписује друштвене петиције или петиције у вези са животном средином објављене на интернету

Научно знање

Три компетенције које развија научно образовање захтевају три облика знања:

Људима су потребна сва три облика научног знања да би показали све три компетенције које су у фокусу научног оквира ПИСА 2025.

Научно знање

Познавање садржаја

У ПИСА 2025 испитивању у домену природних наука може се проценити само један део садржаја. Знање које се процењује биће одабрано из главних области физике, хемије, биологије, науке о Земљи и свемиру, тако да то знање:

 • буде релевантно за ситуације из стварног живота;
 • представља важан научни концепт кључне експланаторне теорије која је добро утврђена и има трајну употребу;
 • одговара степену развоја 15-годишњака.

Оквир користи термин „системи“ уместо „науке“ у дескрипторима за познавања садржаја, како би пренео идеју да грађани морају разумети концепте из физичких наука и наука о животу, Земљи и свемиру, и њихову примену у контекстима у којима су елементи знања међузависни и интердисциплинарни.

За детаљнији приказ кључних знања за познавање садржаја, употребите стрелице дате испод.

Научно знање

Процедурално знање

Процедурално знање се може замислити као знање о стандардним поступцима и праксама које научници користе да би дошли до поузданих и валидних података. Такво знање је потребно и за предузимање научних истраживања и за критичко преиспитивање доказа који се могу користити за поткрепљење тврдњи изведених из података.

Примери процедуралног знања које се може тестирати укључују:

 • концепт варијабли, укључујући зависне, независне и контролне варијабле;
 • концепте мерења, нпр. квантитативни [мерења], квалитативни [опсервације], употребу скале, категоријалних и континуираних варијабли;
 • начине процене и минимизирања грешке као што су понављање и усредњавање мерења;
 • механизмe за обезбеђивање прецизности (слагањe резултата добијених на већем броју извршених мерења) и тачности података (слагања резултата добијених мерењем са правом вредношћу);
 • уобичајене начине апстраховања и представљања података коришћењем табела, графикона и других графичких приказа и њихова одговарајућа употреба;
 • стратегија контроле варијабли и њена улога у експерименталном дизајну или коришћење насумичних контролисаних испитивања како би се избегли збуњујући налази и утврдили могући узрочни механизми;
 • избор одговарајућег дизајна у складу са научним питањем, нпр. експериментално, теренско истраживање или тражење образаца; улога контрола у утврђивању узрочности;
 • које поступке стручне провере користи научна заједница како би осигурала поузданост тврдњи, односно знања.

Научно знање

Епистемичко знање

Епистемичко знање је знање о конструктима и дефинишућим карактеристикама битним за процес изградње знања у науци и њиховој улози у оправдавању тих сазнања. Као такво, епистемичко знање пружа образложење за поступке и праксе у раду научника, знање о структурама и дефинишућим карактеристикама којима се научно истраживање руководи, и утемељење за основе веровања у тврдње које наука износи о свету природе. Ово укључује разумевање:

 • природе научних  запажања, чињеница, хипотеза, модела и теорија;
 • сврхе и циљева науке (да пружи поуздана објашњења света природе и да предвиди будуће догађаје), за разлику од технологије (да пружи оптимално решење за људске потребе);
 • вредности науке, нпр. посвећеност стручном преиспитивању од стране колега, објективност и елиминисање пристрасности.

Епистемичко знање ће се највероватније проверавати на прагматичан начин у контексту у којем се од ученика тражи да протумачи и одговори на питање које захтева извесно епистемичко знање. На пример, од ученика се може тражити да одреди да ли су закључци подржани подацима или који део доказа најбоље подржава постављену хипотезу и да објасне зашто.

У својој основи, епистемичко знање обухвата четири елемента:

 • улогу модела у науци;
 • улогу података и доказа у науци;
 • природу научног закључивања;
 • сарадњу и деловање у научној заједници као део природе научног истраживања.

За детаљнији приказ кључних елемената, употребите стрелице дате испод.

Научни идентитет

Укључивање конструкта идентитета као битне димензије за оквир истраживања ПИСА 2025 за научно образовање заснива се на принципу да научна знања и компетенције јесу важни и вредни за будућност младих људи, али да су исто тако и исходи који се односе на идентитет кључне компоненте за подршку компетентном деловању и грађанском активизму у свету брзих промена.

Са становишта мерења, у концептуалном оквиру ПИСА 2025 истраживања вреднују се следећи елементи научног идентитета, који се сматрају важним атрибутима научно образованог појединца:

Конструкти научног капитала:
1. епистемичка веровања – опште вредности науке и научног истраживања;
2. научни капитал (знање везано за науку, ставови, склоности, ресурси, понашања и друштвени контакти).

Конструкти става:
3. самопоимање у вези са науком (схватање себе у односу на науку, које укључује и будуће учешће у научном раду);
4. самоефикасност у науци;
5. уживање у науци;
6. инструментална мотивација.

Конструкти животне средине:
7. свест о животној средини;
8. брига за животну средину;
9. компетентно деловање у циљу заштите животне средине.

Ови конструкти су уграђени у три главне димензије идентитета:

 • вредновање научних становишта и приступа истраживању;
 • афективни елементи научног идентитета;
 • свест о животној средини, брига и компетентно деловање у вези са тим.

За детаљнији приказ ових димензија, употребите стрелице дате испод.

КОНТЕКСТИ

ПИСА 2025 процењује компетенције и знање у посебним контекстима у којима се јављају питања и избори који су релевантни за научно образовање и образовање о животној средини. Контексти нису ограничени на оно што се у школи учи из природних наука. Уместо тога, контексти су изабрани на основу знања и схватања која су 15-годишњи ученици вероватно стекли и сматрају се релевантним за интересовања и животе ученика. Ови контексти су, ако посматрамо целину, у складу са областима примене научне писмености у претходним ПИСА концептуалним оквирима.

У испитивању фокус задатака је на ситуацијама које се односе на:

 • испитаника, породицу и вршњачке групе (личне);
 • заједницу (локалне и националне);
 • живот широм света (глобалне).

Теме у чијој основи су технологија и животна средина могу се користити као општи контекст. Историјски контексти се могу користити за процену учениковог разумевања процеса и пракси укључених у унапређење научног знања. Примене науке и технологије, у оквиру личних, локалних, националних и глобалних окружења која се првенствено користе као контексти за ставке процене, укључују:

 • здравље и болест;
 • природне ресурсе;
 • квалитет животне средине (укључујући утицаје на животну средину и климатске промене);
 • опасности;
 • границе науке и технологије (укључујући савремени напредак и изазове).

За детаљнији приказ контекста и повезаних примена, употребите стрелице дате испод.

Примери

За вежбање у наставку су дати примери из ПИСА 2025 испитивања природних наука. Свако дугме испод отвара приказ примера из апликације.