Założenia teoretyczne badania PISA 2025 w zakresie nauk przyrodniczych

Zapoznaj się z głównymi działami poniżej lub pobierz cały dokument PISA 2025 Science Framework Draft w formacie PDF.

Przegląd

Założenia teoretyczne badania PISA 2025 w zakresie nauk przyrodniczych określają obszary umiejętności rozwijanych w ramach nauczania przedmiotów przyrodniczych. Są one postrzegane jako kluczowe efekty uczenia się angażujące uczniów w zagadnienia związane z przedmiotami przyrodniczymi, opisują również sposób wykorzystywania tych zagadnień w procesie świadomego podejmowania decyzji. Umiejętności naukowe opisywane w założeniach określają, co młodzi ludzie powinni wiedzieć i jak działać w sytuacjach wymagających korzystania z wiedzy naukowej i technologicznej.

Założenia teoretyczne badania opisują trzy rodzaje umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych oraz definiują trzy grupy umiejętności z zakresu nauk o środowisku. Przedstawiają również trzy kategorie wiedzy, którą muszą posiadać uczniowie, żeby wykazać się umiejętnościami mierzonymi w badaniu. Założenia badania określają także trzy główne konteksty pomiaru, w ramach których uczniowie staną przed wyzwaniami istotnymi dla nauki oraz opisują ważny w dzisiejszych czasach aspekt tożsamości naukowej i przyrodniczej.

Badanie PISA 2025 mierzy, na ile skutecznie kraje przygotowują uczniów do rozumienia zarówno zagadnień z zakresu przedmiotów przyrodniczych, jak i kwestii związanych z tworzeniem rzetelnej wiedzy. Ma to kluczowe znaczenie dla obywateli, którzy, aby funkcjonować w swoich rodzinach, społecznościach lokalnych czy szerzej – w społeczeństwie, muszą podejmować świadome decyzje dotyczące obszarów związanych z nauką, takich jak zdrowie czy środowisko przyrodnicze. Jest to szczególnie ważne w XXI wieku, kiedy ludzkość stoi w obliczu niepewnej przyszłości, wkraczając w antropocen – erę, w której wpływ człowieka znacząco zmienia naszą planetę. Wiedza z zakresu nauk przyrodniczych ma zatem znaczenie na poziomie osobistym, lokalnym/regionalnym i globalnym, kiedy próbujemy znaleźć sposób na zaradzenie skutkom ingerencji człowieka w środowisko naturalne.

Co nowego w PISA 2025?

W ramach poprzednich edycji badania PISA w założeniach teoretycznych z zakresu nauk przyrodniczych rozwinięto pojęcie „rozumowania naukowego” jako efektu uczenia się oraz jako główną koncepcję badania umiejętności w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Założenia teoretyczne PISA 2025 są szersze. Aby dostosować je do założeń teoretycznych z zakresu matematyki i rozumienia czytanego tekstu, w niniejszym dokumencie skoncentrowano się na ogólnych wynikach kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

Podczas opracowywania założeń teoretycznych PISA 2025 dwie umiejętności z poprzednich edycji badania („Planowanie i ocena poprawności procedur badawczych” oraz „Interpretacja danych i dowodów naukowych”) połączono w jedną: „Przygotowanie i ocena projektów badań naukowych oraz krytyczna interpretacja danych i dowodów naukowych”. W dorosłym życiu niewiele osób ma do czynienia z planowaniem eksperymentów, więc wprowadzono tę zmianę, aby położyć większy nacisk na umiejętność oceny projektów badań. Zmiany tej dokonano także dlatego, że obie umiejętności są postrzegane jako część tego samego procesu związanego z dociekaniem naukowym. 

W obecnych czasach jednym z głównych źródeł informacji, również tych naukowych, jest Internet. Z tego powodu dodano trzecią, nową umiejętność, w której zwrócono szczególną uwagę na kształcenie uczniów w zakresie „badania, oceniania i wykorzystywania informacji naukowych przy podejmowaniu decyzji i w działaniach”.

W tej edycji badania PISA położono większy nacisk na pomiar szerszej koncepcji - „tożsamości naukowej i przyrodniczej”, która okazała się bardziej wszechstronna w opisywaniu zaangażowania uczniów w naukę niż badanie postaw uczniów wobec nauk przyrodniczych.

Ponadto nacisk położono również na edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i edukację związaną z ochroną środowiska. Elementy te są opisywane w ramach koncepcji „działanie człowieka w antropocenie”, a założenia teoretyczne określają umiejętności, które zostaną zmierzone w badaniu w 2025 r.

Umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych

Konteksty

 • Osobisty
 • Lokalny/krajowy
 • Globalny

Aby rozwiązać problem, należy wykazać się umiejętnościami:

Wyjaśnianie zjawisk w sposób naukowy Przygotowanie i ocena projektów badań naukowych oraz krytyczna interpretacja danych i dowodów naukowych Badanie, ocenianie i wykorzystywanie informacji naukowych przy podejmowaniu decyzji i w działaniach Umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych Umiejętności w zakresie nauki o środowisku

Odpowiednio wykształcona osoba może uzasadniać swoje działania lub decyzje i brać udział w debatach na temat nauk przyrodniczych, zrównoważonego rozwoju i technologii. Wymaga to umiejętności w zakresie:

Stopień, w jakim 15-latkowie potrafią podjąć się tych zadań, jest miarą efektów ich edukacji w zakresie nauk przyrodniczych.

Umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych

Wyjaśnianie zjawisk w sposób naukowy

Kulturowym osiągnięciem nauki są teorie wyjaśniające, które zmieniły nasze rozumienie świata przyrody. Umiejętność wyjaśniania zjawisk zachodzących w świecie zależy zatem od znajomości podstaw nauki.

Uczniowie rozpoznając, tworząc, stosując lub dokonując oceny wyjaśnień różnorodnych zjawisk oraz rozwiązań problemów z zakresu przyrody i techniki potrafią:

 • przywołać z pamięci i zastosować odpowiednią wiedzę naukową
 • wykorzystać różne sposoby prezentacji informacji oraz zamieniać je na inną formę
 • formułować i uzasadniać przewidywania i rozwiązania właściwe nauce
 • definiować, budować i oceniać modele
 • rozpoznawać i opracowywać hipotezy wyjaśniające zjawiska w świecie przyrody
 • objaśniać potencjalne implikacje wiedzy naukowej dla społeczeństwa

Przygotowanie wyjaśnień zjawisk naukowych, technologicznych i środowiskowych wymaga jednak czegoś więcej niż tylko przywołania z pamięci pojęć i faktów lub też zrozumienia teorii, które tłumaczą i tworzą podstawę wiedzy (wiedza o treściach nauki). Przedstawienie wyjaśnienia naukowego wymaga bowiem zrozumienia, w jaki sposób taką wiedzę uzyskano oraz posiadania pewnego poziomu zaufania, jaki możemy mieć w odniesieniu do wszelkich twierdzeń naukowych. Aby osiągnąć taką umiejętność, uczeń powinien znać standardowe procedury i praktyki stosowane w badaniach naukowych (wiedza o procedurach badawczych) oraz rozumieć ich rolę i funkcję w uzasadnianiu wiedzy wytworzonej przez naukę (wiedza o poznaniu naukowym).

Umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych

Przygotowanie i ocena projektów badań naukowych oraz krytyczna interpretacja danych i dowodów naukowych

Wiedza o nauce w zakresie przedmiotów przyrodniczych zakłada, że ​​uczniowie powinni rozumieć ideę badań naukowych, w tym ich ewaluację w społeczności naukowej oraz konieczność publikowania ich wyników. 

Uczniowie projektując i oceniając badania naukowe, proponując sposoby odpowiedzi na pytania badawcze oraz interpretując dane potrafią:

 • wskazać problem podejmowany w danym badaniu naukowym
 • zaproponować odpowiedni schemat eksperymentu
 • ocenić, czy dany schemat eksperymentu najlepiej pasuje do uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie
 • interpretować przedstawione w różny sposób dane, wyciągać odpowiednie wnioski z danych i oceniać ich znaczenie

Umiejętność ta wymaga znajomości kluczowych charakterystyk i praktyk stosowanych w badaniach eksperymentalnych, a także innych form badań naukowych (wiedza o treściach nauki i procedurach badawczych). Wymaga również rozumienia funkcji procedur w uzasadnianiu wszelkich twierdzeń wysuwanych w ramach nauki (wiedza o poznaniu naukowym). Może również wymagać zastosowania podstawowych narzędzi matematycznych do analizy lub podsumowywania uzyskanych danych.

Umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych

Badanie, ocenianie i wykorzystywanie informacji naukowych przy podejmowaniu decyzji i w działaniach

W ostatniej dekadzie znacząco wzrosła ilość docierających do nas informacji, zwiększyły się również możliwości dostępu do nich. Niestety, oprócz przepływu ważnych i wiarygodnych danych, zwiększa się ilość błędnych informacji i dezinformacja. Każdemu obywatelowi potrzebna jest umiejętność oceny wiarygodności i wartości informacji, często towarzyszących problemom, którymi zajmuje się nauka. 

Coraz większe obawy budzi łatwość, z jaką ludzie akceptują przekonania, które są uznawane za „naukowe” mimo że są one podważane, nienaukowe i wysnuwane są przeciwko nim kontrargumenty. Osoba wykształcona powinna rozumieć znaczenie postawy krytycznej, która ma na celu stawianie pytań dotyczących ustalonego konsensusu naukowego i tego, czy dane źródło jest wsparte odpowiednią wiedzą specjalistyczną. 

U podstaw tej umiejętności leży zrozumienie, że nauka jest przedsięwzięciem społecznym i że nauka nie jest nieomylna. Chociaż poszczególni naukowcy lub zespoły mogą się mylić, konsensus wypracowany przez społeczność naukową jest bardziej wiarygodny, ponieważ jest wynikiem wzajemnej oceny i reprezentuje wiedzę, która była wielokrotnie sprawdzana.

Uczniowie badając i oceniając informacje naukowe, twierdzenia i argumenty przedstawione w różny sposób i w różnych kontekstach oraz wyciągając odpowiednie wnioski, potrafią:

 • wyszukiwać, oceniać i przedstawiać charakterystyki różnych źródeł informacji (naukowych, społecznych, ekonomicznych i etycznych), które mogą mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji związanych z nauką i wspierają argumentację lub rozwiązanie danej kwestii
 • rozpoznać te stwierdzenia, które oparte są na mocnych dowodach naukowych, odróżnić twierdzenia ekspertów od twierdzeń osób niebędących ekspertami, rozpoznać opinie, a także podać uzasadnienie takich rozstrzygnięć
 • przywoływać argument na poparcie odpowiedniego wniosku naukowego opartego na uzyskanych danych
 • krytykować standardowe błędy w argumentacji naukowej np. błędne założenia, mylenie zależności przyczynowo-skutkowej z korelacją, wadliwe wyjaśnienia, zbytnie uogólnienia na podstawie ograniczonych danych
 • uzasadniać decyzję (podejmowaną na poziomie osobistym lub społecznym) zawierającą argumenty naukowe, która wpływa na rozwiązywanie współczesnych problemów lub na kwestie zrównoważonego rozwoju

Umiejętność ta wymaga od uczniów wykazania się zarówno wiedzą o procedurach badawczych, jak i tą związaną z poznaniem naukowym. W różnym stopniu może również odwoływać się do wiedzy dotyczącej treści z zakresu nauk przyrodniczych. 

Możliwość uczenia się umiejętności cyfrowych w szkole nie jest powszechna.

 • 54%

  uczniów w krajach OECD zadeklarowało, że nauczono ich w szkole rozpoznawania, czy podane informacje są stronnicze czy nie.

Uczniowie w krajach OECD zadeklarowali, że przez cały okres nauki szkolnej uczono ich następujących umiejętności cyfrowych:

Kraj o najwyższym odsetku Średnia OECD Kraj o najniższym odsetku Jak wykryć wyłudzanie informacji lub e-maile ze spamem Jak korzystać z krótkiego opisu pod linkami na liście wyników wyszukiwania Jak wykryć, czy informacja jest subiektywna lub stronnicza Jak używać słów kluczowych podczas korzystania z wyszukiwarki, takiej jak Google, Yahoo itp. Jak porównać różne strony internetowe i zdecydować, które zawierają informacje potrzebne do nauki Jak ocenić, czy informacja znaleziona w Internecie jest wiarygodna Zrozumieć konsekwencje publicznego udostępniania informacji online na Facebooku, Instagramie, itp. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Umiejętności w zakresie nauki o środowisku

Konteksty

 • Osobisty
 • Lokalny/krajowy
 • Globalny

Aby rozwiązać problem, należy wykazać się umiejętnościami:

Wyjaśnianie wpływu działania człowieka na systemy Ziemi Podejmowanie świadomych decyzji o działaniach na podstawie różnych źródeł i dowodów oraz zastosowanie myślenia kreatywnego i systemowego w celu ochrony środowiska Okazywanie szacunku dla różnych punktów widzenia i poszukiwanie rozwiązań kryzysów społeczno-ekologicznych Umiejętności w zakresie nauki o środowisku Umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych

Młody człowiek dorastający w antropocentrycznym świecie potrzebuje szeregu umiejętności, aby zrozumieć kwestie zrównoważonego rozwoju w dobie zmieniającego się klimatu. Podstawowe umiejętności leżące u podstaw koncepcji „działania człowieka w antropocenie”, których elementy będą mierzone w badaniu PISA 2025, obejmują:

U podstaw każdej z tych umiejętności leży szereg kompetencji, które są połączeniem elementów poznawczych i pozapoznawczych.

Na podstawie wyników badania PISA 2018 w krajach OECD, średnio:

 • 79%

  uczniów stwierdziło, że wie o zmianach klimatu i globalnym ociepleniu

 • 88%

  dyrektorów szkół stwierdziło, że globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne zostały uwzględnione w przyjętych w szkole programach nauczania

„Troska o środowisko naszej planety jest dla mnie ważna”

 • 78%

  uczniów zgodziło się lub zdecydowanie zgodziło się z tym stwierdzeniem

Czy uczniowie mogą coś zrobić, aby mieć wpływ na problemy świata, takie jak zmiany klimatyczne?

 • 57%

  uczniów wskazało, że mogą coś zrobić, aby mieć wpływ na problemy świata

 • 44%

  uważa, że ich zachowanie może mieć wpływ na ludzi w innych krajach

Umiejętności w zakresie nauki o środowisku

Wyjaśnianie wpływu działania człowieka na systemy Ziemi

Uczeń wykazujący się tą umiejętnością potrafi:

 • wyjaśnić, w jaki sposób oddziałują na siebie istotne dla środowiska układy nieożywione i ożywione oraz systemy Ziemi
 • zbadać i zastosować wiedzę o wpływie człowieka na te systemy na przestrzeni lat
 • zastosować tę wiedzę, aby wyjaśnić zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ człowieka na te systemy na przestrzeni lat
 • wyjaśnić, w jaki sposób czynniki społeczne, kulturowe lub ekonomiczne przyczyniają się do tego wpływu

Elementy tej umiejętności są mierzone w ramach „Umiejętności nr 1” (Wyjaśnianie zjawisk w sposób naukowy). Ta umiejętność wymaga zarówno wiedzy o treściach nauki, jak i o procedurach badawczych.

Umiejętności w zakresie nauki o środowisku

Podejmowanie świadomych decyzji o działaniach na podstawie różnych źródeł i dowodów oraz zastosowanie myślenia kreatywnego i systemowego w celu ochrony środowiska

Uczeń wykazujący się tą umiejętnością potrafi:

 • wyszukiwać i oceniać dowody z różnych źródeł i systemów wiedzy
 • oceniać i projektować możliwe rozwiązania problemów społecznych, środowiskowych i ekologicznych z zastosowaniem kreatywnego i systemowego myślenia, biorąc pod uwagę ich wpływ na obecne i przyszłe pokolenia
 • zaangażować się indywidualnie i grupowo w procesy obywatelskie, aby podejmować świadome i wspólnie wypracowane decyzje
 • wyznaczać cele, współpracować z innymi młodymi ludźmi i dorosłymi z różnych pokoleń oraz działać na rzecz odradzających się i trwałych zmian społeczno-ekologicznych w różnych wymiarach (od lokalnego do globalnego)

Elementy tej umiejętności są mierzone w ramach „Umiejętności nr 2” (Przygotowanie i ocena projektów badań naukowych oraz krytyczna interpretacja danych i dowodów naukowych) oraz „Umiejętności nr 3” (Badanie, ocenianie i wykorzystywanie informacji naukowych przy podejmowaniu decyzji i w działaniach). Ta umiejętność wymaga zarówno wiedzy o treściach nauki, jak i o procedurach badawczych i poznaniu naukowym.

Umiejętności w zakresie nauki o środowisku

Okazywanie szacunku dla różnych punktów widzenia i dostrzeganie sensu w procesie poszukiwania rozwiązań dla kryzysów społeczno-ekologicznych

Uczeń wykazujący się tą umiejętnością potrafi:

 • oceniać działania zgodnie z zasadami etyki, mając na uwadze troskę ludzi o wszystkie gatunki opartą na światopoglądzie, że ludzie są częścią środowiska i nie są od niego oddzieleni (ekocentryzm)
 • uznać, że wiele społeczeństw w różny sposób przyczyniło się do powstania różnego rodzaju niesprawiedliwości i zachęcać ludzi do działania na rzecz swojej społeczności i środowiska naturalnego
 • odpowiadać na społeczno-ekologiczne kryzysy indywidualne i grupowe wykazując się odpornością, nadzieją i skutecznością w działaniu.
 • szanować różne punkty widzenia na zaistniałe problemy i szukać rozwiązań mających na celu odtworzenie społeczności i ekosystemów, które zostały dotknięte przez jakiś problem

Elementy tej umiejętności są mierzone w ramach pojęcia tożsamości naukowej i przyrodniczej wraz z przekonaniami poznawczymi, poczuciem troski zarówno o siebie i o innych ludzi, o inne gatunki i planetę; oraz poczuciem skuteczności i sprawczości w rozwiązywaniu kryzysów społeczno-ekologicznych. Ta umiejętność wymaga zarówno wiedzy o treściach nauki, jak i o procedurach badawczych i poznaniu naukowym.

Umiejętności w zakresie nauki o środowisku

Działanie człowieka w antropocenie

Mierzone w badaniu PISA 2025 umiejętności w zakresie nauk o środowisku odnoszą się do związanych ze środowiskiem efektów nauczania przedmiotów przyrodniczych określanych jako „Działanie człowieka w antropocenie”.

Działanie człowieka w antropocenie wymaga zrozumienia, że człowiek w sposób znaczący zmienił systemy Ziemi i nadal to robi. Działanie odnosi się do sposobów bycia i aktywności w świecie, które uznaje człowieka jako część (a nie oddzielny byt) ekosystemów z jednoczesnym poszanowaniem wszystkich gatunków i świadomością współzależności różnych form życia.

Młodzi ludzie z poczuciem skuteczności działania w epoce antropocenu:

 • wierzą, że ich działania zostaną docenione, zatwierdzone i będą skuteczne, gdy będą działać na rzecz łagodzenia zmian klimatu, utraty różnorodności biologicznej, niedoboru wody oraz innych złożonych problemów i kryzysów
 • uznają, że wiele społeczeństw w różny sposób przyczyniło się do powstania różnego rodzaju niesprawiedliwości i zachęcają ludzi do działania na rzecz swojej społeczności i środowiska naturalnego
 • wykazują nadzieję, odporność i skuteczność w obliczu kryzysów zarówno społecznych, jak i ekologicznych
 • szanują i potrafią ocenić wiele różnych punktów widzenia i różnorodne systemy wiedzy
 • razem z innymi młodymi ludźmi i dorosłymi z różnych pokoleń angażują się w procesy obywatelskie, które prowadzą do poprawy dobrobytu społeczności i budowania przyszłości w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem
 • pracują indywidualnie i z innymi na różnych poziomach, od lokalnego po globalny w celu zrozumienia i zmierzenia się ze złożonymi wyzwaniami, przed którymi stoją całe społeczności

Więcej na ten temat można przeczytać w dokumencie OECD tutaj.

Na podstawie wyników badania PISA 2018 uczniowie z krajów OECD zadeklarowali, że aktywnie wspierają zrównoważony środowiskowo rozwój w swoim codziennym życiu:

 • 71%

  ogranicza zużycie energii w domu poprzez przykręcanie klimatyzacji, ogrzewania czy przez wyłączanie niepotrzebnych świateł

 • 46%

  regularnie czyta strony internetowe dotyczące międzynarodowych kwestii społecznych

 • 45%

  wybiera pewne produkty z powodów etycznych lub ekologicznych, nawet jeśli są nieco droższe

 • 39%

  bierze udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska

 • 27%

  bojkotuje produkty lub firmy z powodów politycznych, etycznych lub ekologicznych

 • 25%

  podpisuje przez Internet petycje dotyczące środowiska lub spraw społecznych

Wiedza naukowa

Trzy umiejętności rozwijane w ramach edukacji przyrodniczej wymagają od uczniów wykazania się w trzech aspektach wiedzy:

Ludzie potrzebują wszystkich trzech aspektów wiedzy naukowej, aby móc posługiwać się wszystkimi trzema umiejętnościami, na nich właśnie koncentrują się założenia teoretyczne badania PISA 2025.

Wiedza naukowa

Wiedza o treściach nauki

W badaniu PISA 2025 można ocenić tylko część umiejętności uczniów w zakresie nauk przyrodniczych. Ocenie podlega wiedza wybrana z głównych dziedzin nauk przyrodniczych: fizyki, chemii, biologii, nauk o Ziemi i kosmosie, która:

 • ma związek z sytuacjami z życia codziennego
 • reprezentuje istotne założenia naukowe dobrze ugruntowanej i wykorzystywanej teorii
 • odpowiada poziomowi rozwoju 15-latków

Założenia teoretyczne badania wykorzystują termin „systemy” zamiast „nauki” w opisach wiedzy merytorycznej, ponieważ obywatele muszą rozumieć koncepcje układów nieożywionych i ożywionych, nauk o Ziemi i kosmosie oraz znać ich zastosowanie w kontekstach, w których poszczególne elementy wiedzy są współzależne i interdyscyplinarne.

Użyj strzałek poniżej, aby przeglądać rozbudowane opisy pojęć.

Wiedza naukowa

Wiedza o procedurach badawczych

O wiedzy proceduralnej można myśleć jako o znajomości podstawowych procedur i praktyk stosowanych przez naukowców w celu uzyskania rzetelnych i trafnych danych. Taka wiedza jest wymagana zarówno do przeprowadzenia badań naukowych, jak i podejmowania krytycznego oglądu wyników, które mogą być wykorzystane do poparcia twierdzeń wysuwanych na podstawie danych.

Przykłady wiedzy o procedurach badawczych, która może być sprawdzana, to:

 • pojęcie zmiennych w tym zmienne zależne, niezależne i kontrolne
 • pojęcia pomiaru m.in. pomiary ilościowe, obserwacje jakościowe, wykorzystanie skali, zmienne kategorialne i ciągłe
 • sposoby oceny i minimalizacji niepewności, takie jak powtarzanie i uśrednianie pomiarów
 • mechanizmy zapewniające rzetelność (zgodność kolejnych pomiarów tej samej wielkości) oraz ich dokładność (zgodność między zmierzoną wielkością a rzeczywistą wartością tej wielkości)
 • sposoby przedstawiania danych za pomocą tabel i wykresów oraz ich właściwe wykorzystanie
 • kontrola zmiennych i jej rola w projektowaniu eksperymentu lub wykorzystanie badań randomizowanych w celu uniknięcia błędnych wyników i zidentyfikowania możliwych mechanizmów przyczynowych
 • wybór odpowiedniej metody dla danego pytania badawczego np. eksperymentalnej, terenowej lub poszukiwanie wzorców; rola kontroli w ustalaniu związku przyczynowego
 • jakie procesy wzajemnej kontroli stosuje społeczność naukowców, aby zagwarantować wiarygodne twierdzenia dotyczące stanu wiedzy

Wiedza naukowa

Wiedza o poznaniu naukowym

Wiedza o poznaniu naukowym to wiedza o znajomość struktur i definicji istotnych dla procesu konstruowania wiedzy w nauce oraz w zakresie uzasadniania wiedzy tworzonej w ramach nauki. Wiedza ta stanowi podstawę procedur i praktyk stosowanych przez naukowców, jak również wiedzy o zasadach metody naukowej i uznaniu twierdzeń na temat świata przyrody głoszone przez naukę. Wiąże się to ze zrozumieniem:

 • charakteru obserwacji naukowych, faktów, hipotez, modeli i teorii
 • celu nauki (tworzenia wiarygodnych wyjaśnień świata przyrody i przewidywanie przyszłych wydarzeń) w odróżnieniu od technologii (służącej do tworzenia optymalnych rozwiązań na potrzeby ludzi)
 • wartości naukowych, np. wzajemnej weryfikacji wyników, obiektywizmu i eliminacji stronniczości

Wiedza o poznaniu naukowym jest najczęściej sprawdzana w kontekście, w którym wymaga się od ucznia interpretacji i udzielenia odpowiedzi na pytanie związane ze zrozumieniem istoty metody naukowej. Uczniowie mają na przykład za zadanie określić, czy na podstawie zebranych danych przedstawione wnioski są uzasadnione lub jaka informacja i dlaczego potwierdza postawioną hipotezę.

U podstaw wiedzy o poznaniu naukowym leżą cztery elementy:

 • rola modeli w nauce
 • rola danych i dowodów w nauce
 • natura wnioskowania naukowego
 • współpraca i zbiorowy charakter dociekań naukowych

Wykorzystaj strzałki poniżej, aby szczegółowo przejrzeć te kluczowe elementy.

Tożsamość naukowa i przyrodnicza

Włączenie pojęcia tożsamości naukowej i przyrodniczej jako jednego z głównych wymiarów założeń PISA 2025 w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych opiera się na przekonaniu, że chociaż wiedza naukowa i umiejętności naukowe są ważne i cenne dla przyszłości młodych ludzi, tożsamość naukowa i przyrodnicza ma również kluczowe znaczenie dla wspierania sprawczości i aktywnego zaangażowania obywatelskiego w szybko zmieniającym się świecie.

Z perspektywy pomiarowej badanie PISA 2025 ocenia następujące elementy tożsamości naukowej i przyrodniczej, które uznawane są za ważne atrybuty osoby wykształconej:

Konstrukty dotyczące kapitału naukowego:
1. Przekonania poznawcze – ogólne wartości nauki i badań naukowych 
2. Kapitał naukowy (wiedza związana z nauką, postawy, predyspozycje, zasoby, zachowania i kontakty społeczne)

Postawy:
3. Samoświadomość naukowa (poczucie podmiotowości w odniesieniu do nauki, w tym przyszłego uczestnictwa)
4. Samodzielność w nauce
5. Radość z nauki
6. Motywacja

Stosunek do środowiska:
7. Świadomość ekologiczna
8. Troska o środowisko
9. Działanie na rzecz środowiska

Pojęcia te składają się na trzy główne wymiary tożsamości:

 • docenianie perspektyw naukowych i podejścia do badań
 • afektywne elementy tożsamości naukowej i przyrodniczej
 • świadomość dotycząca środowiska naturalnego, troska o nie i działania w tym zakresie

Użyj strzałek poniżej, aby przeglądać rozbudowane opisy pojęć.

Konteksty

Badanie PISA 2025 sprawdza umiejętności i wiedzę w określonych kontekstach, które wiążą się z kwestiami i wyborami istotnymi dla nauk przyrodniczych i edukacji środowiskowej. Konteksty nie ograniczają się do szkolnych tematów z przedmiotów przyrodniczych. Są raczej dobrane w odniesieniu do wiedzy i umiejętności, które uczniowie w wieku 15 lat prawdopodobnie już nabyli, i które mogą być uznane za istotne dla zainteresowań i życia uczniów. Konteksty te są spójne z tymi, które przyjęto w poprzednich edycjach badania PISA w zakresie umiejętności rozumowania naukowego.

Elementy oceny koncentrują się na sytuacjach odnoszących się do:

 • ucznia, rodziny i grup rówieśniczych (kontekst osobisty)
 • społeczności (kontekst lokalny i krajowy)
 • życia w różnych częściach świata (kontekst globalny)

Tematy związane z technologią i środowiskiem mogą być wykorzystane jako wspólny kontekst. Do oceny zrozumienia przez uczniów procesów i praktyk związanych z postępem wiedzy naukowej można wykorzystać konteksty historyczne. Zagadanienia z zakresu nauki i technologii umieszczone w kontekstach osobistych, lokalnych, krajowych i globalnych są wykorzystywane jako podstawa zadań testowych i dotyczą następujących kwestii:

 • zdrowie i choroby
 • zasoby naturalne
 • jakość środowiska (w tym wpływ na środowisko i zmiany klimatu)
 • zagrożenia
 • granice nauki i technologii (w tym współczesne postępy i wyzwania)

Użyj strzałek poniżej, aby przeglądać rozbudowane opisy kontekstów i powiązanych z nimi zastosowań.

Przykłady

Poniżej znajdują się przykładowe zadania z nauk przyrodniczych z badania PISA 2025. Każdy przycisk poniżej otwiera okno pokazujące przykładowe ekrany aplikacji.