Okvir za testiranje prirodnih nauka PISA 2025

Pretražite glavne odjeljke navedene u ovom sadržaju ili skinite kompletan nacrt Okvira za testiranje prirodnih nauka PISA 2025 u PDF formatu. 

Pregled

Okvir za testiranje prirodnih nauka PISA 2025 definiše kompetencije koje se razvijaju naučnim obrazovanjem. One se smatraju ključnim obrazovnim ishodom za učenike, koji im omogućava da se bave naučnim pitanjima, naučnim idejama i koriste ih za donošenje odluka zasnovanih na informacijama. Naučne kompetencije definišu šta mladi treba da znaju, vrednuju i umiju da urade u situacijama koje zahtijevaju korišćenje naučnog i tehnološkog znanja.

Okvir za testiranje naučnog znanja opisuje tri naučne kompetencije i podskup od tri ekološke naučne kompetencije. Takođe, opisuje tri vrste znanja potrebna učenicima za razvijanje ovih kompetencija, tri glavna konteksta u kojima će se učenici suočavati s naučnim izazovima i aspekte naučnog identiteta koji se smatraju važnim.

Testiranje PISA 2025 mjeri koliko dobro zemlje pripremaju svoje učenike za razumijevanje prirodnih nauka i kako prirodne nauke proizvode pouzdano znanje. Ovo je od ključne važnosti za građane koji treba da donesu lične odluke na osnovu informacija o naučnim pojavama, kao što su zdravlje i životna sredina, kako bi se uključili u djelovanje u okviru svojih porodica, lokalnih zajednica i šireg društva. To je posebno važno u 21. vijeku kada se čovječanstvo suočava s neizvjesnom budućnošću dok ulazi u antropocen, geološku epohu u kojoj ljudski uticaj značajno mijenja Zemlju. Poznavanje prirodnih nauka je zato važno na individualnom, regionalnom i globalnom nivou jer nastojimo da se bavimo ovim uticajima. 

Šta je novo na testiranju PISA 2025

U prethodnim PISA okvirima za testiranje prirodnih nauka razrađen je koncept „naučne pismenosti“ kao ishoda obrazovanja i centralnog koncepta za testiranje prirodnih nauka. Okvir PISA 2025 prelazi na jedan širi koncept. U dokumentu sada fokus nije samo na „naučnoj pismenosti“, već na opštim ishodima naučnog obrazovanja kako bi se okvir za testiranje prirodnih nauka uskladio s okvirima za matematiku i čitanje.

U osmišljavanju okvira za 2025, dvije prethodne kompetencije („Procijeni i osmisli naučno istraživanje“ i „Naučno tumači podatke i dokaze“) spojene su u jednu: „Osmisli i procijeni nacrte naučnog istraživanja i kritički tumači naučne podatke i dokaze“. Ova promjena je uvedena kako bi se stavio veći naglasak na procjenu nacrta, pošto je vjerovatno malo odraslih angažovano u osmišljavanju eksperimenata, i zato što se smatralo da su obje kompetencije dio procesa angažovanja u istraživanju.

S društvenim kontekstom, kojim sada dominiraju izvori informacija na Internetu, od kojih su mnogi naučni, ovo stavlja novi naglasak na obrazovanje učenika da „istražuju, procjenjuju i koriste naučne informacije za donošenje odluka i djelovanje“. Otuda i dodavanje ove nove, treće kompetencije.

Došlo je do promjene afektivnih faktora koji utiču na kompetenciju, od fokusa na stavove prema prirodnim naukama ka fokusu na mjerenje šireg koncepta „naučnog identiteta“, za koji se pokazalo da je sveobuhvatniji u opisivanju angažovanja učenika u prirodnim naukama.

Konačno, i važno, fokus je na obrazovanju za održivi razvoj i obrazovanju u oblasti životne sredine. Ovi elementi su objedinjeni u konceptu „Kompetentno djelovanje u antropocenu“, a okvir definiše kompetencije koje se smatraju elementima ovog konstrukta koji će se mjeriti na testiranju 2025. godine.

Naučne kompetencije

Konteksti

 • Lični
 • Lokalni/nacionalni
 • Globalni

Zahtijeva od pojedinaca da pokažu:

Naučno objašnjavanje pojava Osmišljavanje i procjena nacrta naučnog istraživanja i kritičko tumačenje naučnih podataka i dokaza Istraživanje, ocjenjivanje i korišćenje naučnih informacija za donošenje odluka i djelovanje Naučne kompetencije Ekološke naučne kompetencije

Naučno obrazovana osoba može da se uključi u argumentovanu diskusiju o prirodnim naukama, održivom razvoju i tehnologiji i promišljeno djeluje. Ovo zahtijeva kompetencije da se: 

Stepen do koga 15-godišnji učenici mogu obaviti ove zadatke je mjera ishoda njihovog naučnog obrazovanja.

Naučne kompetencije

Naučno objašnjavanje pojava

Kulturološko dostignuće prirodnih nauka predstavlja skup eksplanatornih teorija koje su transformisale naše razumijevanje svijeta prirode. Kompetentnost da se objasne pojave koje se dešavaju u materijalnom svijetu stoga zavisi od poznavanja ovih glavnih naučnih ideja. 

Učenici treba da prepoznaju, daju, primijene i ocijene objašnjenja i rješenja za niz prirodnih i tehnoloških pojava i problema, pokazujući sposobnost da:

 • se prisjete odgovarajućih naučnih znanja i primijene ih;
 • koriste različite oblike prikaza podataka i prave vezu između njih;
 • daju i opravdavaju odgovarajuća naučna predviđanja i rješenja;
 • identifikuju, konstruišu i ocijene modele;
 • prepoznaju i razvijaju eksplanatorne hipoteze pojava u materijalnom svijetu;
 • objasne potencijalne implikacije naučnog znanja na društvo.

Objašnjenja naučnih, tehnoloških i ekoloških pojava, međutim, zahtijeva više od sposobnosti pojedinca da se prisjeti teorije, ideje s objašnjenjem, informacija i činjenica (poznavanje sadržaja) i da ih koristi. Davanje naučnog objašnjenja takođe zahtijeva razumijevanje načina na koji se do takvog znanja došlo i koji nivo povjerenja možemo imati u vezi sa bilo kojim naučnim tvrdnjama. Za ovu kompetenciju, od pojedinca se zahtijeva poznavanje standardnih procedura i praksi koje se koriste u naučnom istraživanju da bi se došlo do takvog znanja (proceduralno znanje), i razumijevanje njihove uloge i funkcije u opravdavanju znanja koje je proizvela nauka (epistemičko znanje).

Naučne kompetencije

Osmišljavanje i procjenjivanje nacrta naučnog istraživanja i kritičko tumačenje naučnih podataka i dokaza

Naučno znanje podrazumijeva da učenici razumiju rad na naučnom istraživanju, uključujući njegovu evaluaciju unutar zajednice, i njegovu posvećenost objavljivanju nalaza.

Učenici treba da konstruišu, procijene i vrednuju naučna istraživanja, načine naučnog rješavanja pitanja i tumače podatke, pokazujući sposobnost da:

 • odrede pitanje u određenoj naučnoj studiji;
 • predlože odgovarajući nacrt eksperimenta;
 • procijene je li nacrt eksperimenta najpogodniji za dobijanje odgovora na određeno pitanje;
 • tumače podatke predstavljene u različitim oblicima prikaza, izvuku odgovarajuće zaključke iz podataka i procijene njihove relativne vrijednosti.

Ova kompetencija zahtijeva poznavanje ključnih karakteristika i praksi eksperimentalnog istraživanja i drugih oblika naučnog istraživanja (poznavanje sadržaja i proceduralno znanje), kao i funkcije postupaka u argumentovanju svih tvrdnji koje razvije nauka (epistemičko znanje). Takođe, može zahtijevati upotrebu osnovnih matematičkih alata za analizu ili sumiranje podataka.

Naučne kompetencije

Istraživanje, procjenjivanje i korišćenje informacija za donošenje odluka i djelovanje

U protekloj deceniji došlo je do eksplozije u količini i protoku informacija i sposobnosti pojedinaca da pristupe ovim informacijama. Nažalost, uz protok validnih i pouzdanih informacija, sve je veći protok pogrešnih informacija, i još gore, dezinformacija. Kad su u pitanju naučne informacije, kako validne tako i pogrešne, svim građanima je potrebna kompetencija da procijene kredibilitet i vrijednost informacija koje se obično javljaju oko naučnih pitanja.

Sve je veća zabrinutost zbog lakoće s kojom ljudi prihvataju vjerovanja za koja se tvrde da su „naučna“, za koja ne postoje stvarni materijalni dokazi, a za koja postoje valjani dokazi koji govore suprotno. Naučno obrazovana osoba treba da razumije važnost razvijanja skeptičnog stava, koji nastoji da postavi pitanje o tome da li postoji sukob interesa oko nekog pitanja, da li postoji utvrđen naučni konsenzus o nečemu i da li izvor ima relevantnu ekspertizu. 

U osnovi ove kompetencije je shvatanje da je nauka zajednički poduhvat i da ona nije nepogrešiva. Iako pojedinačni naučnici ili timovi naučnika mogu da pogriješe, konsenzus zajednice je pouzdaniji, jer je proizvod opsežnog stručnog preispitivanja unutar te zajednice i predstavlja znanje koje je provjereno i ponovo provjeravano još mnogo puta. 

Učenici treba da istraže i procijene naučne informacije, tvrdnje i argumente u različitim oblicima prikaza i kontekstima, i da izvuku odgovarajuće zaključke, pokazujući sposobnost da:

 • pretraže, procijene i saopšte relativne prednosti različitih izvora informacija (naučnih, društvenih, ekonomskih i etičkih) koji mogu imati značaj ili zasluge u donošenju odluka o naučnim pitanjima, i da li oni podržavaju argument ili rješenje;
 • razlikuju tvrdnje zasnovane na snažnim naučnim dokazima, tvrdnje stručnjaka naspram tvrdnji onih koji nijesu stručnjaci, tvrdnje zasnovane na mišljenju, i navedu razloge za razlikovanje;
 • konstruišu argument koji podržava odgovarajući naučni zaključak iz skupa podataka;
 • kritikuju standardne nedostatke u argumentima koji se odnose na prirodne nauke, npr. loše pretpostavke, uzrok naspram korelacije, pogrešna objašnjenja, generalizacije na osnovu ograničenih podataka;
 • opravdaju odluke koristeći naučne argumente, bilo pojedinačne ili zajedničke, koje doprinose rješavanju savremenih pitanja ili održivom razvoju.

Ova kompetencija zahtijeva od učenika da posjeduju i proceduralno i epistemičko znanje, ali takođe može da potiče, u različitom stepenu, od njihovog poznavanja sadržaja iz oblasti nauke.

Mogućnost učenja digitalnih vještina u školi daleko je od univerzalne.

 • 54%

  učenika, u prosjeku, u zemljama OECD-a izjavilo je da su u školi obučeni kako da prepoznaju jesu li informacije pristrasne ili ne.

Učenici u zemljama OECD-a izjavljuju da su tokom cijelog školovanja učili o sljedećim digitalnim vještinama:

Vodeća zemlja/ekonomija Prosjek OECD Stagnirajuća zemlja/ekonomija Kako otkriti „phishing“ ili „spam“ poštu Kako koristiti kratak opis ispod linkova na listi rezultata pretrage Kako otkriti da li su informacije subjektivne ili pristrasne Kako koristiti ključne riječi prilikom upotrebe pretraživača, kao što su Google, Yahoo, itd. Kako uporediti različite veb stranice i odlučiti koje informacije su relevantnije za školski rad Kako odlučiti da li vjerovati informacijama s Interneta Razumjeti posljedice objavljivanja informacija na mreži, na Fejsbuku, Instagramu, itd. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ekološke naučne kompetencije

Konteksti

 • Lični
 • Lokalni/nacionalni
 • Globalni

Zahtijeva od pojedinaca da pokažu:

Objašnjavanje uticaja ljudske interakcije sa Zemljinim sistemima Donošenje promišljenih odluka kako bi se postupalo na osnovu procjene različitih izvora dokaza i primjene kreativnog i sistemskog mišljenja u pravcu obnavljanja i održivosti životne sredine Iskazivanje poštovanja prema različitim perspektivama i optimizma u traženju rješenja za socio-ekološke krize Ekološke naučne kompetencije Naučne kompetencije

Od mlade osobe koja odrasta u ovom antropocentričnom svijetu zahtijeva se niz kompetencija za rješavanje pitanja održivog razvoja u eri klimatskih promjena. Osnovne kompetencije koje su u osnovi koncepta 'Kompetentno djelovanje u antropocenu’ na testiranju PISA 2025, a čiji će elementi biti mjereni na testiranju prirodnih nauka, uključuju da učenici:

Niz sposobnosti podupire svaku od ovih kompetencija, koje su mješavina kognitivnih i nekognitivnih elemenata.

Na osnovu rezultata PISA 2018, u zemljama OECD-a:

 • 79%

  učenika je izjavilo da znaju za klimatske promjene i globalno zagrijavanje

 • 88%

  direktora škola je prijavilo da su globalno zagrijavanje i klimatske promjene obuhvaćeni školskim programom

„Važna mi je briga o globalnom okruženju“

 • 78%

  učenika se složilo ili u potpunosti složilo s tvrdnjom

Mogu li učenici da urade nešto u vezi sa globalnim problemima poput klimatskih promjena?

 • 57%

  učenika misli da mogu učiniti nešto u vezi sa globalnim problemima

 • 44%

  učenika misli da njihovo ponašanje može uticati na ljude u drugim zemljama

Ekološke naučne kompetencije

Objašnjavanje uticaja čovjekove interakcije sa Zemljinim sistemima

Učenik koji pokazuje ovu kompetenciju može da:

 • objasni fizičke, žive i Zemljine sisteme koji su od važnosti za životnu sredinu i kako oni međusobno djeluju;
 • istraži i primijeni znanje o međusobnom djelovanju čovjeka i ovih sistema tokom vremena;
 • primijeni ovo znanje da objasni i negativne i pozitivne uticaje čovjeka na ove sisteme tokom vremena;
 • objasni kako društveni, kulturni ili ekonomski faktori doprinose ovim uticajima.

Elementi ove kompetencije mjere se naučnom kompetencijom 1 (Naučno objasniti pojave). Ova kompetencija zahtijeva i poznavanje sadržaja i proceduralno znanje.

Ekološke naučne kompetencije

Donošenje promišljenih odluka o djelovanju na osnovu procjene različitih izvora dokaza i primjene kreativnog i sistemskog mišljenja u pravcu obnavljanja i održivosti životne sredine

Učenik koji pokaže ovu kompetenciju može da:

 • potraži i procijeni dokaze iz različitih sistema znanja i izvora;
 • procijeni i osmisli potencijalna rješenja za društvena i ekološka pitanja koristeći kreativno i sistemsko mišljenje, uzimajući u obzir implikacije za sadašnje i buduće generacije;
 • uključuje se, pojedinačno i kolektivno, u građanske procese kako bi se donosile odluke na osnovu informacija za koje postoji konsenzus;
 • postavi ciljeve, sarađuje s drugim mladim ljudima i odraslima različitih generacija i angažuje se za regenerativne i trajne socio-ekološke promjene na različitim nivoima (od lokalnih do globalnih).

Elementi ove kompetencije mjere se naučnom kompetencijom 2 (Osmišljavanje i procjena nacrta naučnog istraživanja i kritičko tumačenje naučnih podataka i dokaza) i naučnom kompetencijom 3 (Istraživanje, procjena i korišćenje naučnih informacija za donošenje odluka i djelovanje). Ova kompetencija zahtijeva poznavanje sadržaja, proceduralno i epistemičko znanje.

Ekološke naučne kompetencije

Pokazivanje poštovanja prema različitim stanovištima i nade u traženju rješenja za socio-ekološke krize

Učenik koji pokaže ovu kompetenciju može da:

 • procjenjuje djelovanja koja se oslanjaju na etiku brige jednih za druge i za sve vrste, zasnovane na pogledu na svijet u kome su ljudi dio životne sredine, a ne odvojeni od nje (ekocentričnost);
 • prepozna brojne načine na koje su društva stvorila nepravdu i radi na osnaživanju svih ljudi da doprinesu dobrobiti zajednice i ekosistema;
 • pokazuje otpornost, nadu i efikasnost, i kao pojedinac i kolektivno, u reagovanju na socio-ekološke krize;
 • poštuje različite perspektive o pitanjima i traži rješenja za obnavljanje ugroženih zajednica i ekosistema.

Ova kompetencija sadrži elemente koji se mjere konceptom naučnog identiteta, uključujući epistemička vjerovanja; brižni stav i brigu prema drugim ljudima, drugim vrstama i planeti; i osjećanja efikasnosti i kompetentnog djelovanja u rješavanju socio-ekoloških kriza. Ova kompetencija zahtijeva poznavanje sadržaja, proceduralno i epistemičko znanje.

Ekološke naučne kompetencije

Kompetentno djelovanje u antropocenu

Ekološke naučne kompetencije koje će se mjeriti na testiranju PISA 2025 odnose se na ishode naučnog obrazovanja učenika u vezi sa životnom sredinom definisane kao „Kompetentno djelovanje u antropocenu“.

Kompetentno djelovanje u antropocenu zahtijeva razumijevanje da su ljudski uticaji već značajno promijenili Zemljine sisteme, i da oni to i dalje čine. Odnosi se na načine postojanja i djelovanja u svijetu koji ljude pozicioniraju kao dio (a ne odvojene od) ekosistema, priznajući i poštujući sve vrste i međuzavisnost života.

Mladi koji kompetentno djeluju u antropocenu:

 • vjeruju da će njihovo djelovanje biti cijenjeno, prihvaćeno i djelotvorno dok rade na ublažavanju klimatskih promjena, gubitka biodiverziteta, nestašice vode i drugih složenih pitanja i kriza;
 • shvataju da postoje mnogi načini na koje su društva mogla stvoriti nepravdu i rade na osnaživanju svih ljudi da doprinesu dobrobiti zajednice i ekosistema;
 • pokazuju nadu, otpornost i efikasnost u suočavanju s krizama koje su i društvene i ekološke;
 • poštuju i vrednuju višestruke perspektive i različite sisteme znanja;
 • angažuju se s drugim mladim ljudima i odraslima različitih generacija, u građanskim procesima koji vode ka poboljšanju dobrobiti zajednice i održivoj budućnosti;
 • rade kao pojedinci i sa drugima na različitim nivoima, od lokalnih do globalnih, kako bi razumjeli i odgovorili na složene izazove s kojima se suočavaju sva bića u našim zajednicama.

Više o tome možete pročitati u radnom dokumentu OECD-a, ovdje

Na osnovu rezultata PISA 2018, učenici u zemljama OECD-a su izjavili da aktivno podržavaju održivost životne sredine u svom svakodnevnom životu:

 • 71%

  smanjuje potrošnju energije kod kuće tako što smanjuju grijanje ili klimatizaciju

 • 46%

  čita veb stranice o međunarodnim društvenim temama

 • 45%

  bira određene proizvode iz etičkih ili ekoloških razloga čak i kada su skuplji

 • 39%

  učestvuje u aktivnostima u korist zaštite životne sredine

 • 27%

  bojkotuje proizvode ili kompanije iz političkih, etičkih ili ekoloških razloga

 • 25%

  potpisuje ekološke ili društvene peticije na mreži

Naučno znanje

Tri kompetencije koje razvija obrazovanje u oblasti nauke zahtijevaju tri oblika znanja:

Pojedincu su potrebna sva ova tri oblika znanja kako bi pokazao sve tri kompetencije koje su u fokusu Okvira za testiranje naučnog znanja PISA 2025. 

Naučno znanje

Poznavanje sadržaja

Na testiranju prirodnih nauka PISA 2025 može se ocijeniti samo dio sadržaja iz oblasti prirodnih nauka. Znanje koje će se ocjenjivati biće odabrano iz glavnih oblasti fizike, hemije, biologije, nauke o Zemlji i svemiru, i biće to znanje koje:

 • je relevantno za situacije iz stvarnog života;
 • predstavlja važan naučni koncept ključne eksplanatorne teorije koja je dobro uspostavljena i koja ima trajnu upotrebu;
 • odgovara stepenu razvoja 15-godišnjaka.

Okvir koristi termin „sistemi“ umjesto „nauke“ u deskriptorima poznavanja sadržaja, kako bi prenio ideju da građani moraju razumjeti koncepte iz fizičkih nauka i nauka o životu, nauka o Zemlji i svemiru, i njihovu primjenu u kontekstima gdje su elementi znanja međuzavisni i interdisciplinarni.

Koristite strelice ispod da biste detaljno pregledali ključno poznavanje sadržaja.

Naučno znanje

Proceduralno znanje

Proceduralno znanje se može zamisliti kao znanje o standardnim procedurama i praksama koje naučnici koriste da bi dobili pouzdane i validne podatke. Takvo znanje je potrebno i za preduzimanje naučnih istraživanja i za kritičko preispitivanje dokaza koji se mogu koristiti za potkrepljenje tvrdnji nastalih na osnovu podataka.

Primjeri proceduralnog znanja koje se može testirati uključuju:

 • koncept varijabli uključujući zavisne, nezavisne i kontrolne varijable;
 • koncepte mjerenja npr. kvantitativna [mjerenja], kvalitativna [zapažanja], upotreba skalarnih, kategorijalnih i kontinuiranih varijabli;
 • načine procjenjivanja i minimiziranja nesigurnosti kao što su ponavljanje i usrednjavanje mjerenja;
 • mehanizme koji obezbjeđuju preciznost (bliskost slaganja između ponovljenih mjera iste količine) i tačnost podataka (blizina slaganja mjerene veličine i prave vrijednosti mjere);
 • uobičajene načine apstrahovanja i predstavljanja podataka korišćenjem tabela, grafikona i dijagrama i njihovu odgovarajuću upotrebu;
 • strategiju kontrole varijabli i njenu ulogu u osmišljavanju eksperimenta ili korišćenje nasumičnih kontrolisanih ispitivanja da bi se izbjegli zbunjujući nalazi i identifikovali mogući uzročni mehanizmi;
 • izbor odgovarajućeg nacrta istraživanja u skladu s naučnim pitanjem, npr. eksperimentalno, terensko ili traženje obrasca; ulogu kontrole u utvrđivanju uzročnosti;
 • koje procese vršnjačke provjere koristi naučna zajednica kako bi osigurala pouzdanost tvrdnji o znanju.

Naučno znanje

Epistemičko znanje

Epistemičko znanje je znanje o konstruktima i definišućim karakteristikama bitnim za proces izgradnje znanja u nauci i njihovoj ulozi u opravdavanju naučnog znanja. Kao takvo, epistemičko znanje daje obrazloženje za postupke i prakse u radu naučnika, znanje o strukturama i definišućim karakteristikama kojima se vodi naučno istraživanje, i osnovu za vjerovanje u tvrdnje koje nauka iznosi o svijetu prirode. Ovo uključuje razumijevanje:

 • prirode naučnih zapažanja, činjenica, hipoteza, modela i teorija;
 • svrhe i ciljeva nauke (da generiše pouzdana objašnjenja svijeta prirode i da predvidi buduće događaje) koje je razlikuju od tehnologije (da generiše optimalno rješenje za ljudske potrebe);
 • vrijednosti nauke npr. posvećenost stručnoj recenziji, objektivnost i eliminisanje pristrasnosti.

Epistemičko znanje će se najvjerovatnije testirati na pragmatičan način u kontekstu u kojem se od učenika zahtijeva da protumači i odgovori na pitanje koje zahtijeva izvjesno epistemičko znanje. Na primjer, od učenika se može tražiti da odrede da li su zaključci podržani podacima ili koji dio dokaza najbolje podržava postavljenu hipotezu i da objasne zašto.

U svojoj osnovi, epistemičko znanje ima četiri elementa:

 • ulogu modela u nauci;
 • ulogu podataka i dokaza u nauci;
 • prirodažu naučnog zaključivanja;
 • prirodu naučnog istraživanja u smislu saradnje i zajedništva.

Koristite strelice ispod da biste detaljno pregledali ove ključne elemente.

Naučni identitet

Uključivanje konstrukta identiteta kao glavne dimenzije PISA 2025 Okvira za testiranje prirodnih nauka zasnovano je na principu da, iako su naučna znanja i kompetencije važni i vrijedni za budućnost mladih ljudi, ishodi identiteta su takođe ključni kao podrška kompetentnom djelovanju i građanskom aktivizmu u svijetu brzih promjena.

Iz perspektive mjerenja, testiranje PISA 2025 ocjenjuje sljedeće elemente naučnog identiteta koji se smatraju važnim atributima naučno obrazovanog pojedinca:

Konstrukti naučnog kapitala:
1. epistemička vjerovanja – opšte vrijednosti nauke i naučnog istraživanja;
2. naučni kapital (naučno znanje, stavovi, sklonosti, resursi, ponašanja i društveni kontakti).

Konstrukti stavova:
3. samopoimanje nauke (osjećaj sebe u odnosu na nauku uključujući buduće učešće);
4. samoefikasnost u nauci;
5. uživanje u nauci;
6. instrumentalna motivacija.

Konstrukti životne sredine:
7. svijest o životnoj sredini;
8. briga o životnoj sredini;
9. kompetentno djelovanje u cilju zaštite životne sredine.

Ovi konstrukti se ugrađuju u tri glavne dimenzije identiteta:

 • vrednovanje naučnih perspektiva i pristupa istraživanju;
 • afektivni elementi naučnog identiteta;
 • svijest o životnoj sredini, briga i kompetentno djelovanje u vezi s tim.

Koristite strelice ispod da biste detaljnije pregledali ove dimenzije.

Konteksti

PISA 2025 ocjenjuje kompetencije i znanje u specifičnim kontekstima koji nameću pitanja i izbore koji su relevantni za naučno obrazovanje i obrazovanje o životnoj sredini. Konteksti nijesu ograničeni na kontekst školske nauke. Umjesto toga, konteksti se biraju na osnovu znanja i razumijevanja koje su 15-godišnji učenici vjerovatno stekli i koja se smatraju relevantnim za interesovanja i živote učenika. Ovi konteksti su, generalno, u skladu s oblastima primjene naučne pismenosti u prethodnim PISA okvirima. 

Fokus zadataka na testiranju je na situacijama koje se odnose na:

 • učenika, porodicu i vršnjačke grupe (lični)
 • zajednicu (lokalni i nacionalni)
 • život širom svijeta (globalni)

Tehnologija i teme životne sredine mogu se koristiti kao zajednički kontekst. Istorijski konteksti se mogu koristiti da se ocijeni koliko učenici razumiju procese i prakse uključene u unaprijeđenje naučnog znanja. Primjene nauke i tehnologije, u okviru ličnih, lokalnih, nacionalnih i globalnih okruženja koje se prvenstveno koriste kao konteksti za stavke ocjenjivanja, uključuju:

 • zdravlje i bolest
 • prirodne resurse
 • kvalitet životne sredine (uključujući uticaje na životnu sredinu i klimatske promjene)
 • opasnosti
 • granice nauke i tehnologije (uključujući savremena napredovanja i izazove)

Koristite strelice ispod da biste detaljnije pregledali kontekste i povezane primjene.

Primjeri

Ovdje su dati neki primjeri vježbi iz ocjenjivanja naučnog znanja PISA 2025. Svako dugme ispod otvara po jedan iskustveni primjer iz aplikacije.