PISA 2025 dabaszinātņu ietvars

Izpētiet tālāk norādītās galvenās sadaļas vai lejupielādējiet pilnu PISA 2025 dabaszinātņu ietvara projektu PDF formātā.

Pārskats

PISA 2025 dabaszinātņu ietvars definē kompetences, kuras attīsta dabaszinātņu izglītība. Tās tiek uzskatītas par svarīgāko izglītības rezultātu, lai skolēni varētu nodarboties ar dabaszinātnēm saistītiem jautājumiem, zinātniskām idejām un izmantot tās apzinātu lēmumu pieņemšanai. Dabaszinātņu kompetences nosaka, ko jauniešiem ir svarīgi zināt, novērtēt un kā rīkoties situācijās, kurās nepieciešams izmantot dabaszinātņu un tehnoloģiju zināšanas.

Dabaszinātņu ietvars apraksta trīs dabaszinātņu kompetences un vides zinātnes trīs kompetenču apakškopu. Tajā ir arī aprakstītas trīs zināšanu jomas, kas skolēniem nepieciešamas šo kompetenču ietvaros, trīs galvenie konteksti, kuros skolēni saskarsies ar zinātniskiem izaicinājumiem, un dabaszinātniskās identitātes svarīgākie aspekti.

PISA 2025 pētījumā tiek novērtēts, cik labi valstis sagatavo savus skolēnus, lai viņi izprastu dabaszinātnes un to, kā dabaszinātnes rada ticamas zināšanas. Ir ļoti svarīgi, lai iedzīvotāji, kuriem jāpieņem apzināti personīgi lēmumi par tādām ar dabaszinātnēm saistītām parādībām kā veselība un vide, aktīvi diskutētu un darbotos savās ģimenēs, vietējās kopienās un plašākā sabiedrībā. Tas ir īpaši svarīgi 21. gadsimtā, kurā cilvēce saskaras ar neskaidru nākotni, ieejot laikmetā, kurā cilvēka darbības ir būtiski mainījušas Zemes sistēmas. Šādā laikmetā dabaszinātņu zināšanām ir liela nozīme gan individuālā, gan reģionālā un globālā līmenī, jo mēs cenšamies mazināt šo ietekmi.

Kas jauns PISA 2025

Iepriekšējos PISA dabaszinātņu ietvaros ir izstrādāts "dabaszinātņu kompetences" jēdziens kā izglītības rezultāts un dabaszinātņu novērtējuma centrālais jēdziens. PISA 2025 ietvars ir plašāks. Tagad dokumentā galvenā uzmanība ir pievērsta vispārējiem dabaszinātņu izglītības rezultātiem, lai dabaszinātņu ietvaru saskaņotu ar matemātikas un lasīšanas ietvariem, nevis konkrēti "dabaszinātņu kompetencei".

Izstrādājot 2025. gada ietvaru, divas iepriekšējās kompetences ("Izvērtēt, izstrādāt un veikt zinātnisku pētījumu" un "Zinātniski interpretēt iegūtos datus un pierādījumus") tika apvienotas vienā: "Izstrādāt un izvērtēt zinātnisko pētījumu projektus un kritiski interpretēt zinātniskos datus un pierādījumus". Šādas izmaiņas tika veiktas, lai lielāku uzsvaru liktu uz pētījumu novērtēšanu, jo, visticamāk, tikai daži pieaugušie iesaistīsies eksperimentu izstrādē, un arī tāpēc, ka abas kompetences tika uzskatītas par daļu no pētniecības procesa.

Tā kā sabiedrības kontekstā pašlaik dominē interneta informācijas avoti, no kuriem daudzi ir zinātniski, ir svarīgi skolēniem mācīt "pētīt, novērtēt, izmantot lēmumu pieņemšanā un rīcībā zinātnisko informāciju". Līdz ar to tiek pievienota šī trešā jaunā kompetence.

Ir mainījušies emocionālie faktori, kas ietekmē kompetenci, un galvenā uzmanība ir pievērsta nevis attieksmei pret dabaszinātnēm, bet gan plašākam jēdzienam "dabaszinātniskajai identitātei", kas, kā ir pierādījies, visaptverošāk raksturo skolēnu iesaistīšanos dabaszinātnēs. 

Visbeidzot, bet ļoti svarīgi ir tas, ka uzsvars tiek likts uz izglītību ilgtspējīgai attīstībai un vides zinātnēm. Šie elementi ir apvienoti jēdzienā "vēlme aktīvi rīkoties vides saglabāšanas jomā". Ietvars nosaka tās kompetences, kas tiek uzskatītas par šī jēdziena sastāvdaļām un kas tiks mērītas 2025. gada pētījumā.

Dabaszinātņu kompetences

Konteksts

 • Privātais
 • Lokālais/nacionālais
 • Globālais

Skolēniem jāpielieto:

Izskaidrot parādību zinātniski Izstrādāt un izvērtēt zinātnisko pētījumu projektus un kritiski interpretēt zinātniskos datus un pierādījumus Pētīt, novērtēt, izmantot lēmumu pieņemšanā un rīcībā zinātnisko informāciju Dabaszinātņu kompetences Vides zinātnes kompetences

Dabaszinātņu jomā izglītota persona var iesaistīties argumentētā diskusijā par dabaszinātnēm, ilgtspējīgu attīstību un tehnoloģijām, pamatojot savu rīcību. Tam nepieciešamas šādas kompetences:

Tas, cik lielā mērā piecpadsmitgadīgie skolēni spēj veikt šos uzdevumus, ir viņu dabaszinātņu izglītības rezultātu rādītājs.

Dabaszinātņu kompetences

Izskaidrot parādību zinātniski

Zinātnes kultūras sasniegums ir skaidrojošu teoriju kopums, kas ir mainījis mūsu izpratni par dabisko pasauli. Līdz ar to kompetence izskaidrot materiālās pasaules parādības ir atkarīga no zināšanām par šīm galvenajām zinātnes idejām.

Skolēniem ir jāatpazīst, jāizstrādā, jāpiemēro un jānovērtē dažādu dabas un tehnoloģiju parādību un problēmu skaidrojumi un risinājumi, demonstrējot spēju:

 • atcerēties un lietot atbilstošas dabaszinātņu zināšanas;
 • izmantot dažādas attēlojuma formas un pāriet no vienas formas uz otru;
 • izstrādāt un pamatot atbilstošas zinātniskās prognozes un risinājumus;
 • noteikt, konstruēt un novērtēt modeļus;
 • atpazīt un izstrādāt skaidrojošas hipotēzes par materiālās pasaules parādībām;
 • izskaidrot dabaszinātņu zināšanu potenciālo ietekmi sabiedrībā.

Tomēr zinātnisko, tehnoloģisko un vides parādību skaidrojumu veidošana prasa vairāk nekā tikai prasmi atcerēties un izmantot teorijas, skaidrojošas idejas, informāciju un faktus (satura zināšanas). Lai sniegtu zinātnisku skaidrojumu, nepieciešama arī izpratne par to, kā šādas zināšanas ir iegūtas, un par to, cik lielā mērā mēs varam būt pārliecināti par zinātniskiem apgalvojumiem. Šai kompetencei nepieciešamas zināšanas par standarta procedūrām un darbībām, kas tiek izmantotas zinātniskajā pētniecībā, lai iegūtu šādas zināšanas ("procedurālās zināšanas"), kā arī izpratne par to lomu un funkcijām dabaszinātņu radīto zināšanu pamatošanā ("epistēmiskās zināšanas").

Dabaszinātņu kompetences

Izstrādāt un izvērtēt zinātnisko pētījumu projektus un kritiski interpretēt zinātniskos datus un pierādījumus

Dabaszinātņu zināšanas nozīmē, ka skolēniem jāsaprot zinātniskās pētniecības mērķi, tostarp tās novērtējums sabiedrībā un atbildība par publicētajiem rezultātiem.

Skolēniem ir jāveido, jāizvērtē un jānovērtē zinātniskie pētījumi, zinātniski risināmu jautājumu risināšanas veidi un jāinterpretē iegūtie dati, demonstrējot spēju:

 • noteikt konkrētā zinātniskā pētījuma jautājumu;
 • ierosināt piemērotu eksperimenta plānu;
 • novērtēt, vai eksperimenta plāns ir vispiemērotākais, lai atbildētu uz pētījuma jautājumu;
 • interpretēt dažādos attēlos sniegtos datus, izdarīt atbilstošus secinājumus no datiem un novērtēt to relatīvo vērtību.

Šai kompetencei nepieciešamas zināšanas par eksperimentālā pētījuma un citu zinātnisko pētījumu veidu galvenajām iezīmēm un norisi (satura un procedurālās zināšanas), kā arī par procedūru funkcijām, pamatojot jebkādus izvirzītos apgalvojumus (epistemiskās zināšanas). Tas var prasīt arī matemātisko pamatinstrumentu izmantošanu datu analīzei vai apkopošanai.

Dabaszinātņu kompetences

Pētīt, novērtēt, izmantot lēmumu pieņemšanā un rīcībā zinātnisko informāciju

Pēdējā desmitgadē ir strauji palielinājies informācijas apjoms un plūsma, kā arī cilvēku iespējas piekļūt šai informācijai. Diemžēl, līdztekus pamatotas un uzticamas informācijas plūsmai, ir pieaugusi arī kļūdainas informācijas plūsma un, vēl ļaunāk, arī dezinformācijas plūsma. Runājot par zinātnisku informāciju - gan derīgu, gan dezinformējošu - visiem iedzīvotājiem ir nepieciešama kompetence, lai novērtētu informācijas ticamību un vērtību, kas parasti ir saistīta ar kādu ar zinātni saistītu jautājumu.

Arvien pieaug bažas par to, cik viegli cilvēki pieņem viedokļus, kas tiek uzskatīti par "zinātniskiem", par kuriem nav būtisku materiālu pierādījumu un par kuriem ir pietiekami pierādījumi par pretējo. Zinātniski izglītotam cilvēkam jāsaprot, cik svarīgi ir attīstīt skeptisku attieksmi, kuras mērķis ir noskaidrot, vai nepastāv interešu konflikts, vai pastāv vispāratzīta zinātniska vienprātība un vai avotam ir pietiekami kompetents.

Šīs kompetences pamatā ir izpratne, ka zinātne ir kolektīvs darbs un ka zinātne nebūt nav nekļūdīga. Pieņemot, ka atsevišķi zinātnieki vai to grupas var kļūdīties, kopienas vienprātība ir uzticamāka, jo tā ir šīs kopienas plašas salīdzinošās izvērtēšanas rezultāts, kas atspoguļo daudzkārt pārbaudītas un atkārtoti pārbaudītas zināšanas. 

Skolēniem jāizpēta un jāizvērtē zinātniskā informācija, apgalvojumi un argumenti dažādos attēlos un kontekstos un jāsniedz atbilstoši secinājumi, demonstrējot šādas spējas:

 • meklēt, izvērtēt un informēt par dažādu informācijas avotu (zinātnisku, sociālu, ekonomisku un ētisku) relatīvajām priekšrocībām, kas var būt nozīmīgi vai noderīgi, lai pieņemtu lēmumus ar zinātni saistītos jautājumos, un par to, vai tie atbalsta kādu argumentu vai risinājumu;
 • atšķirt apgalvojumus, kas balstīti gan uz pārliecinošiem zinātniskiem pierādījumiem, gan uz ekspertu atzinumiem, no diletantu atzinumiem un spēt nosaukt atšķirību iemeslus;
 • formulēt datos balstītu argumentu, lai pamatotu atbilstošu zinātnisku secinājumu;
 • kritizēt standarta trūkumus ar zinātni saistītos argumentos, piemēram, nepareizi pieņēmumi, cēlonis pret korelāciju, kļūdaini skaidrojumi, vispārinājumi no ierobežotiem datiem;
 • pamatot lēmumus, izmantojot zinātniskus argumentus, gan individuālus, gan sabiedrības kopumā, kas palīdz risināt mūsdienu problēmas vai ilgtspējīgu attīstību.

Šī kompetence prasa, lai skolēniem būtu gan procedurālās, gan epistēmiskās zināšanas, bet dažādā mērā var izmantot arī zināšanas par dabaszinātņu saturu.

Iespēja apgūt digitālās prasmes skolā nebūt nav universāla

 • 54%

  skolēnu vidēji OECD valstīs apstiprināja, ka skolā ir mācījušies, kā atpazīt, vai informācija ir objektīva vai nē

OECD valstu skolēnu atbildes par skolā mācītajām digitālajām prasmēm:

Valstis ar augstiem sasniegumiem OECD vidējais Valstis ar zemiem sasniegumiem Kā atpazīt surogātpastu vai personas datu izmānīšanu Kā izmantot īsos aprakstus zem saitēm meklēšanas rezultātu sarakstā Kā noteikt, vai informācija ir subjektīva vai tendencioza Kā izmantot atslēgas vārdus tādās meklēšanas sistēmās kā Google©, Yahoo© u.c. Kā salīdzināt dažādas interneta vietnes un saprast, kāda informācija ir atbilstošāka skolas darbam Kā izlemt, vai internetā iegūtā informācija ir ticama Apzināties sekas, kādas var rasties, publicējot informāciju Facebook©, Instagram© u.c. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Vides zinātnes kompetences

Konteksts

 • Privātais
 • Lokālais/nacionālais
 • Globālais

Skolēniem jāpielieto:

Izskaidrot cilvēka mijiedarbības ar Zemes sistēmām ietekmi Pieņemt pamatotus lēmumus un rīkoties, pamatojoties uz dažādu pierādījumu avotu izvērtējumu un radošas un sistēmiskas domāšanas pielietošanu, lai atjaunotu un uzturētu vidi Demonstrēt cieņu pret dažādiem nākotnes redzējumiem un cerību, meklējot risinājumus sociāli ekoloģiskajām krīzēm Vides zinātnes kompetences Dabaszinātņu kompetences

Jaunietim, kas aug šajā antropocentriskajā pasaulē, ir vajadzīgas dažādas kompetences, lai risinātu ilgtspējīgas attīstības jautājumus mainīgā klimata laikmetā. Galvenās kompetences, uz kurām PISA 2025 balstās jēdziena "Vēlme aktīvi rīkoties vides saglabāšanas jomā" koncepcija un kuras elementi tiks novērtēti dabaszinātņu jomā, ir šādas:

Katra no šīm kompetencēm ir balstīta uz vairākām spējām, kas ietver kognitīvus un nekognitīvus elementus.

Balstoties uz PISA 2018 rezultātiem, OECD valstīs:

 • 79%

  no skolēniem atzīmēja, ka viņi ir informēti par klimata izmaiņām un globālo sasilšanu

 • 88%

  no skolu direktoriem atzīmēja, ka globālā sasilšana un klimata izmaiņas ir iekļautas skolas mācību programmā

"Man ir svarīgi rūpēties par globālo vidi"

 • 78%

  skolēnu piekrita vai pilnībā piekrita minētajam apgalvojumam

Vai skolēni var kaut kā ietekmēt tādas globālas problēmas kā klimata izmaiņas?

 • 57%

  domāja, ka viņi varētu kaut kā ietekmēt globālās problēmas

 • 44%

  domāja, ka viņu uzvedība var ietekmēt cilvēkus citās valstīs

Vides zinātnes kompetences

Izskaidrot cilvēka mijiedarbības ar Zemes sistēmām ietekmi

Skolēns, apliecinot šo kompetenci, spēj:

 • izskaidrot fizikālās, dzīvās un Zemes sistēmas, kas ir saistītas ar vidi, un to, kā tās mijiedarbojas viena ar otru;
 • pētīt un pielietot zināšanas par cilvēku mijiedarbību ar šīm sistēmām laika gaitā;
 • lietot šīs zināšanas, lai izskaidrotu gan cilvēku negatīvo, gan pozitīvo ietekmi ar šīm sistēmām laika gaitā;
 • paskaidrot, kā sociālie, kultūras vai ekonomiskie faktori veicina šo ietekmi.

Šīs kompetences elementi tiek mērīti pirmās dabaszinātņu kompetences (izskaidrot parādību zinātniski) ietvaros. Šai kompetencei nepieciešamas gan satura, gan procedurālās zināšanas.

Vides zinātnes kompetences

Pieņemt pamatotus lēmumus un rīkoties, pamatojoties uz dažādu pierādījumu avotu izvērtējumu un radošas un sistēmiskas domāšanas pielietošanu, lai atjaunotu un uzturētu vidi

Skolēns, apliecinot šo kompetenci, spēj:

 • meklēt un novērtēt pierādījumus no dažādām zināšanu sistēmām un avotiem;
 • novērtēt un izstrādāt iespējamos risinājumus sociāliem, vides un ekoloģiskiem jautājumiem, izmantojot radošu un sistēmisku domāšanu, ņemot vērā ietekmi uz pašreizējām un nākamajām paaudzēm;
 • individuāli un kolektīvi iesaistīties pilsoniskajos procesos, lai pieņemtu informētus, vienprātīgus lēmumus;
 • izvirzīt mērķus, sadarboties ar citiem jauniešiem un pieaugušajiem vairākās paaudzēs, un rīkoties, lai panāktu atjaunojošas un ilgstošas sociāli ekoloģiskas izmaiņas dažādos mērogos (no lokālā līdz globālajam).

Šīs kompetences elementi tiek mērīti, izmantojot otro dabaszinātņu kompetenci (izstrādāt un izvērtēt zinātnisko pētījumu projektus un kritiski interpretēt zinātniskos datus un pierādījumus) un trešo dabaszinātņu kompetenci (pētīt, novērtēt, izmantot lēmumu pieņemšanā un rīcībā zinātnisko informāciju). Šai kompetencei nepieciešamas satura, procedurālās un epistēmiskās zināšanas.

Vides zinātnes kompetences

Demonstrēt cieņu pret dažādiem nākotnes redzējumiem un cerību, meklējot risinājumus sociāli ekoloģiskajām krīzēm

Skolēns, apliecinot šo kompetenci, spēj:

 • izvērtēt rīcību, pamatojoties uz ētiku, kas paredz rūpes vienam par otru un visām sugām, pamatojoties uz pasaules uzskatu, ka cilvēks ir vides daļa, nevis no tās atdalīts (ekocentrisms);
 • apzināties, ka sabiedrība ir radījusi netaisnību, un strādāt, lai dotu iespēju visiem cilvēkiem veicināt kopienas un ekosistēmas labklājību;
 • individuāli un kolektīvi izrādīt noturību, cerību un efektivitāti, reaģējot uz sociāli ekoloģiskām krīzēm;
 • respektēt dažādus skatījumus uz problēmām un meklēt risinājumus, lai atjaunotu ietekmētās kopienas un ekosistēmas.

Šī kompetence satur elementus, kas tiek mērīti ar dabaszinātniskās identitātes jēdzienu, tostarp ar epistēmisko pārliecību; uzmanību un rūpēm par citiem cilvēkiem, citām sugām un planētu; efektivitāti un rīcības spējām sociāli ekoloģisko krīžu risināšanā. Šī kompetence prasa satura, procedurālās un epistēmiskās zināšanas.

Vides zinātnes kompetences

Vēlme aktīvi rīkoties vides saglabāšanas jomā

Vides zinātnes kompetences, kas jāmēra PISA 2025, ir saistītas ar skolēnu dabaszinātņu izglītības rezultātiem, kas saistīti ar vidi un definēti kā "vēlme aktīvi rīkoties vides saglabāšanas jomā". 

Tas, ka cilvēku ietekme jau ir būtiski mainījusi Zemes sistēmas un turpina to darīt, ir skolēnu vēlmes aktīvi rīkoties vides saglabāšanas jomā izpratnes pamatā. Tas attiecas uz veidiem, kā būt un rīkoties pasaulē, kas pozicionē cilvēkus kā daļu no ekosistēmām (nevis atsevišķi no tām), atzīstot un respektējot visas sugas un dzīvības savstarpējo atkarību.

Izprotot cilvēku iedarbības uz vidi sekas, jaunieši:

 • uzskata, ka viņu rīcība tiks novērtēta, atzīta un ir efektīva, jo viņi strādā, lai mazinātu klimata izmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, ūdens trūkumu un citus sarežģītas problēmas un krīzes;
 • atzīst daudzos veidus, kā sabiedrība var būt radījusi netaisnību, un strādā, lai visiem cilvēkiem dotu iespēju sniegt savu ieguldījumu sabiedrības un ekosistēmu labklājībā;
 • demonstrē cerību, noturību un efektivitāti, saskaroties gan ar sociālām, gan ekoloģiskām krīzēm;
 • ciena un novērtē dažādus viedokļus un dažādas zināšanu sistēmas;
 • sadarbojas ar citiem jauniešiem un pieaugušajiem vairāku paaudžu pilsoniskajos procesos, kas uzlabo sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu nākotni;
 • strādā individuāli un kopā ar citiem dažādos mērogos, no lokālā līdz globālajam, lai izprastu un risinātu sarežģītas problēmas, ar kurām saskaras visas mūsu sabiedrības kopienas.

Vairāk par šo tēmu var lasīt OECD darba dokumentā šeit.

Balstoties uz PISA 2018 rezultātiem, OECD valstu skolēni savā ikdienā aktīvi atbalsta ilgtspējīgu vides attīstību:

 • 71%

  samazina enerģijas patēriņu mājā rūpēs par apkārtējo vidi, pārslēdzot zemāku apkuri vai gaisa kondicionēšanas padevi

 • 46%

  lasa informāciju interneta vietnēs par starptautiskām sociālām tēmām

 • 45%

  izvēlas noteiktus produktus ētisku vai vides apsvērumu dēļ pat tad, ja tie ir nedaudz dārgāki

 • 39%

  piedalās pasākumos, kas veltīti vides aizsardzībai

 • 27%

  boikotē produktus vai ražotājus politisku, ētisku vai vides apsvērumu dēļ

 • 25%

  paraksta vides vai cilvēktiesību petīcijas tiešsaistē

Dabaszinātņu zināšanas

Trīs kompetencēm, ko attīsta dabaszinātņu izglītība, nepieciešamas trīs zināšanu jomas:

Cilvēkiem ir vajadzīgas visas trīs minētās zināšanu formas, lai apgūtu visas trīs kompetences, kas ir PISA 2025 dabaszinātņu ietvara uzmanības centrā.

Dabaszinātņu zināšanas

Satura zināšanas

PISA 2025 dabaszinātņu ietvarā var novērtēt tikai daļu no dabaszinātņu satura apjoma. Vērtējamās zināšanas tiks atlasītas no galvenajām fizikas, ķīmijas, bioloģijas, Zemes un Visuma zinātņu jomām tā, lai zināšanas:

 • ir saistītas ar reālās dzīves situācijām;
 • ir nozīmīgs zinātnisks jēdziens par nozīmīgu izskaidrojošu teoriju, kas ir vispāratzīta un kurai ir paliekoša lietderība;
 • atbilst 15 gadus vecu jauniešu attīstības līmenim.

Ietvarā satura zināšanu aprakstos "zinātņu" vietā tiek lietots termins "sistēmas", lai paustu ideju, ka iedzīvotājiem jāizprot jēdzieni no fizikas un dzīvības zinātnēm, Zemes un kosmosa zinātnēm un to pielietojums kontekstos, kur zināšanu elementi ir savstarpēji atkarīgi un starpdisciplināri..

Izmantojiet tālāk norādītās bultiņas, lai detalizēti pārskatītu galvenās satura daļas.

Dabaszinātņu zināšanas

Procedurālās zināšanas

Var uzskatīt, ka procedurālās zināšanas ir zināšanas par standarta procedūrām un praksi, ko zinātnieki izmanto, lai iegūtu ticamus un derīgus datus. Šādas zināšanas ir nepieciešamas, lai veiktu zinātnisku pētījumu, gan arī lai iesaistītos to pierādījumu kritiskā analīzē, ko jau tālāk varētu izmantot, lai pamatotu apgalvojumus, kas izriet no datiem.

Procedurālo zināšanu piemēri, kurus var novērtēt, ir šādi:

 • mainīgo jēdziens, ieskaitot atkarīgos, neatkarīgos un kontroles mainīgos;
 • mērījumu jēdzieni, piemēram, kvantitatīvie [mērījumi], kvalitatīvie [novērojumi], skalas izmantošana, diskrēti un nepārtraukti mainīgie;
 • veidi, kā novērtēt un samazināt nenoteiktību, piemēram, mērījumu atkārtošana un mērījumu vidējo vērtību noteikšana;
 • mehānismi, kas nodrošina precizitāti (viena un tā paša lieluma atkārtotu mērījumu sakritību) un datu ticamību (izmērītā lieluma un mērījuma patiesās vērtības sakritību);
 • parastie datu iegūšanas un attēlošanas veidi, izmantojot tabulas, grafikus un diagrammas, un to atbilstoša lietošana;
 • mainīgo lielumu izvēle un tās loma eksperimenta plānošanā vai nejaušu kontrolētu izmēģinājuma pētījumu izmantošana, lai izvairītos no kļūdainiem atklājumiem un identificētu iespējamos cēloņsakarības mehānismus;
 • ņemot vērā pētāmo jautājumu, piemērotākā pētījuma veida izvēle, piemēram, eksperiments, lauka pētījums vai likumsakarību meklēšana; kontroles loma cēloņsakarību noteikšanai;
 • kādus salīdzinošās pārbaudes procesus izmanto zinātnieku aprindās, lai nodrošinātu zināšanu apgalvojumu ticamību?

Dabaszinātņu zināšanas

Epistēmiskās zināšanas

Epistēmiskās zināšanas ir zināšanas par pamatjēdzieniem un definīcijām, kas ir būtiskas dabaszinātņu zināšanu veidošanās procesā, un to lomu dabaszinātņu zināšanu pamatošanā. Epistēmiskās zināšanas kā tādas nodrošina pamatojumu zinātnieku izmantotajām metodēm un idejām. Tās ir zināšanas par dabaszinātņu izcelsmes avotiem un veidiem, kas virza zinātnisko pētniecību, un sniedz pamatu ticamiem apgalvojumiem, ko zinātne izvirza par dabas pasauli. Tas ietver izpratni par:

 • zinātnisko novērojumu, faktu, hipotēžu, modeļu un teoriju veidiem;
 • dabaszinātņu mērķi un uzdevumiem (radīt ticamus dabiskās pasaules parādību skaidrojumus un prognozēt nākotnes notikumus) un to atšķirību no tehnoloģijas (radīt optimālu risinājumu cilvēka vajadzībām);
 • zinātnes vērtībām, piemēram, apņemšanos veikt salīdzinošo novērtējumu, objektivitāti un noviržu novēršanu.

Epistēmiskās zināšanas, visticamāk, tiks pārbaudītas, izmantojot kontekstu, kurā skolēnam jāinterpretē un jāatbild uz jautājumu, kas prasa zināmas epistēmiskas zināšanas. Piemēram, skolēniem var lūgt noteikt, vai dotie secinājumi ir pamatoti ar datiem un kurš pierādījums vislabāk apstiprina pētījumā izvirzīto hipotēzi, pamatojot, kāpēc.

Epistēmisko zināšanu pamatā ir četri elementi:

 • modeļu loma dabaszinātnēs
 • datu un pierādījumu loma dabaszinātnēs
 • zinātniskās argumentācijas veidi
 • zinātniskās pētniecības sadarbības un kopienas raksturs

Izmantojiet tālāk norādītās bultiņas, lai detalizēti pārskatītu šos galvenos elementus.

Dabaszinātniskā identitāte

Dabaszinātniskās identitātes jēdziena, kā galvenās dimensijas iekļaušana PISA 2025 dabaszinātņu izglītības ietvarā ir balstīta uz principu, ka, lai gan dabaszinātņu zināšanas un kompetences ir svarīgas un vērtīgas jauniešu nākotnei, identitātes rezultāti arī ir ļoti svarīgi, lai atbalstītu zinātnisko darbību un aktīvu pilsoniskumu strauji mainīgajā pasaulē.

PISA 2025 pētījumā tiek vērtēti šādi dabaszinātniskās identitātes elementi, kas tiek uzskatīti par svarīgiem dabaszinātniski izglītota indivīda pazīmēm:

Dabaszinātņu pamatjēdzieni:
1. epistēmiskie uzskati – vispārējās zinātnes un zinātniskās pētniecības vērtības
2. zinātnes kapitāls (ar zinātni saistītas zināšanas, viedokļi, attieksmes, resursi, uzvedība un sociālie kontakti)

Attieksmes jēdzieni:
3.  pašpārliecība par dabaszinātnēm (esības sajūta saistībā ar dabaszinātnēm, tostarp līdzdalība nākotnē)
4. pašefektivitāte dabaszinātnēs
5. patika par dabaszinātnēm
6. motivācija

Vides jēdzieni:
7. vides apziņa
8. rūpes par vidi
9. vēlme aktīvi rīkoties

Šie jēdzieni veido trīs galvenās identitātes dimensijas:

 • dabaszinātņu perspektīvu un pētniecisko pieeju novērtēšana;
 • dabaszinātniskās identitātes emocionālie elementi;
 • vides apziņa, rūpes un vēlme darboties.

Izmantojiet tālāk norādītās bultiņas, lai detalizētāk pārskatītu minētās dimensijas.

Konteksts

PISA 2025 novērtē kompetences un zināšanas konkrētās dzīves situācijās - kontekstos, kas izvirza jautājumus un izvēles, kuras ir būtiskas dabaszinātņu un vides izglītībā. Šie konteksti neaprobežojas tikai ar skolas dabaszinātņu kontekstu. Drīzāk konteksti ir izvēlēti, pamatojoties uz zināšanām un izpratni, ko 15 gadus veci skolēni, visticamāk, ir apguvuši un ko uzskata par atbilstošiem skolēnu interesēm un dzīvei. Šie konteksti kopumā atbilst iepriekšējos PISA ietvaros minētajām dabaszinātņu kompetences pielietošanas jomām.

Pētījuma uzdevumos iekļautas situācijas, kas saistītas ar:

 • personisko, ģimeni, vienaudžiem, draugiem - privātais
 • sabiedrību - lokālais/nacionālais
 • visu pasauli – globālais

Kā kopīgu kontekstu var izmantot tehnoloģijas un vides tēmas. Vēsturiskos kontekstus var izmantot, lai novērtētu skolēnu izpratni par procesiem un notikumiem, kas saistīti ar dabaszinātņu zināšanu attīstību. Dabaszinātņu un tehnoloģiju pielietojums privātajā, lokālajā/nacionālajā un globālajā vidē, ko galvenokārt izmanto kā kontekstu pētījuma uzdevumiem, ir šāds: 

 • veselība un slimības
 • dabas resursi
 • vides kvalitāte (tostarp ietekme uz vidi un klimata pārmaiņas)
 • apdraudējumi
 • dabaszinātņu un tehnoloģiju sasniegumi (tostarp mūsdienu sasniegumi un izaicinājumi)

Izmantojiet tālāk norādītās bultiņas, lai detalizētāk pārskatītu kontekstu un saistītās aplikācijas.

Uzdevumu piemēri

Tālāk ir sniegti dažu dabaszinātņu uzdevumu piemēri no PISA 2025 pētījuma. Katra zemāk redzamā poga atver kāda uzdevuma piemēru.