PISA 2025 loodusteaduste raamdokument

Tutvuge peamiste jaotistega allpool või laadige alla täielik PISA 2025 loodusteaduste raamdokument PDF-vormingus (inglise keeles).

Ülevaade

PISA 2025 loodusteaduste raamdokument defineerib pädevused, mida loodusainete õpetamine arendab. Neid pädevusi peetakse õpilaste peamiseks õpitulemuseks, mille abil on neil võimalik käsitleda loodusteadustega seotud küsimusi ja ideid ning seeläbi teha teadlikke otsuseid. Loodusteaduslikud pädevused määratlevad, mida noored peaksid teadma, väärtustama ja oskama teha olukordades, mis nõuavad loodusteaduslike ja tehniliste teadmiste kasutamist.

Käesolevas loodusteaduste raamdokumendis kirjeldatakse kolme loodusteaduslikku pädevust ja nende osana kolme keskkonnateaduslikku pädevust. Lisaks kirjeldatakse kolme tüüpi teadmisi, mida õpilased nende pädevuste jaoks vajavad, kolme peamist konteksti, milles õpilased loodusteaduslike probleemidega kohtuvad, ning loodusteadusliku identiteedi oluliseks peetavaid aspekte.

PISA 2025 test mõõdab, kui hästi arendavad riigid õpilastes mõistmist, mis loodusteadused on ja kuidas nad toodavad usaldusväärseid teadmisi. See on väga oluline kodanike jaoks, kellel on vaja teha teadlikke isiklikke otsuseid loodusteadustega seotud nähtuste kohta, nagu näiteks tervis või keskkond, et osaleda oma perekonna, kohaliku kogukonna või laiemalt ühiskonna elus. Iseäranis tähtis on see 21. sajandil, mil inimkond seisab silmitsi ebakindla tulevikuga, sisenedes antropotseeni, ajastusse, kus inimmõju põhjustab märgatavaid muutusi Maa süsteemides. Teadmised loodusteadustest on olulised nii isiklikul, piirkondlikul kui ka üleilmsel tasandil, et nende mõjude tagajärgedega toime tulla. 

Mis on PISA 2025 testis uut

Eelmised PISA loodusteaduste testi raamdokumendid võtsid haridustulemuseks ja loodusteaduste testi keskseks ideeks loodusteadusliku kirjaoskuse mõiste. PISA 2025 raamdokument asendab selle laiemaga. Loodusteadusliku kirjaoskuse asemel on nüüd fookuseks loodusteadustealase hariduse üldised õpitulemused, millega viiakse loodusteaduste raamdokument kooskõlla matemaatika ja lugemise omadega.

2025. aasta raamdokumendi väljatöötamisel liideti kaks varasemat pädevust („Loodusteadusliku uuringu hindamine ja kavandamine” ning „Andmete ja tõendite teaduslik tõlgendamine”) üheks: „Loodusteadusliku uuringu plaanide koostamine ja hindamine ning loodusteaduslike andmete ja tõendite kriitiline tõlgendamine”. Selle muudatuse põhjuseks oli soov panna rohkem rõhku plaanide hindamisele, sest eksperimentide kavandamisega puutub täiskasvanu tõenäoliselt vähem kokku, samuti võib mõlemat pädevust pidada uuringu läbiviimise osaks.

Et ühiskondlikus kontekstis domineerivad nüüd Internetis leiduvad infoallikad, millest paljud on loodusteaduslikud, siis on õpilaste jaoks olulisemaks muutunud loodusteadusliku informatsiooni otsimine, hindamine ja kasutamine otsuste tegemiseks ja tegutsemiseks. Siit ka selle uue, kolmanda pädevuse lisamine.

Pädevust mõjutavates afektiivsetes tegurites on mõõtmise fookus nihkunud hoiakutelt loodusteaduste suhtes laiemale mõistele, loodusteaduslikule identiteedile, mis kirjeldab õpilaste seotust loodusteadustega täielikumalt.

Lõpuks on oluline tähelepanu pööramine jätkusuutlikkuse küsimustele ja keskkonnaharidusele. Need elemendid on koondatud mõiste alla „tegevusvõimekus antropotseenis” ning raamdokumendis defineeritakse pädevused, mida selle koostisosadeks loetakse ja mida 2025. aasta testis mõõdetakse.

Loodusteaduslikud pädevused

Kontekstid

 • Isiklik
 • Kohalik/riiklik
 • Globaalne

Nõuab vastajalt järgmisi pädevusi

Nähtuste teaduslik seletamine Loodusteadusliku uuringu plaanide koostamine ja hindamine ning loodusteaduslike andmete ja tõendite kriitiline tõlgendamine Loodusteadusliku informatsiooni otsimine, hindamine ja kasutamine otsuste tegemiseks ja tegutsemiseks Loodusteaduslikud pädevused Keskkonnateaduslikud pädevused

Loodusteadustes haritud isik suudab osaleda mõtestatud aruteludes loodusteaduste, jätkusuutlikkuse ja tehnoloogia üle ning selle alusel sooritada tegevusi. Selleks on vaja järgmisi pädevusi.

See, mil määral 15-aastased õpilased suudavad neid ülesandeid täita, ongi nende loodusteadusliku hariduse tulemuste mõõduks.

Loodusteaduslikud pädevused

Nähtuste teaduslik seletamine

Loodusteaduste kultuurisaavutuseks on kogum seletavaid teooriaid, mis on põhjalikult muutnud meie arusaamu ümbritsevast maailmast. Seepärast oleneb materiaalses maailmas ilmnevate nähtuste seletamise pädevus loodusteaduste peamiste ideede tundmisest.

Õpilased peavad oskama ära tunda, välja pakkuda, rakendada ja hinnata mitmesuguste looduslike ja tehniliste nähtuste ja probleemide seletusi ja lahendusi, näidates võimet:

 • meenutada ja rakendada asjakohaseid loodusteaduslikke teadmisi
 • kasutada eri esitusviise ja teisendada neid üksteiseks
 • luua ja põhjendada asjakohaseid loodusteaduslikke ennustusi ja lahendusi
 • tuvastada, konstrueerida ja hinnata mudeleid
 • ära tunda ja püstitada seletavaid hüpoteese materiaalse maailma nähtuste kohta
 • selgitada loodusteaduslike teadmiste võimalikke järelmeid ühiskonnale

Loodus-, tehnika- ja keskkonnanähtuste seletuste konstrueerimine nõuab siiski rohkemat kui võimet meenutada ja kasutada teooriaid, seletavaid ideid, informatsiooni ja fakte (sisuteadmisi). Teadusliku seletuse väljapakkumine nõuab ka arusaamist sellest, kuidas need teadmised on saadud ja kui suur usaldus võib meil olla mingite loodusteaduslike väidete vastu. Selle pädevuse jaoks on vaja tunda loodusteadustes teadmiste hankimiseks tavaliselt kasutatavaid toiminguid ja praktikaid (protseduurilised teadmised) ning mõista nende rolli ja funktsiooni saadud teadmiste põhjendamisel (episteemilised teadmised).

Loodusteaduslikud pädevused

Loodusteadusliku uuringu plaanide koostamine ja hindamine ning loodusteaduslike andmete ja tõendite kriitiline tõlgendamine

Loodusteaduste tundmine eeldab, et õpilased mõistavad loodusteadusliku uurimistöö taotlusi, sealhulgas selle vastastikust hindamist teadlaskonna sees ja pühendumist tulemuste avaldamisele.

Õpilased peavad oskama kokku panna, analüüsida ja hinnata loodusteaduslikke uuringuid ja küsimuste teadusliku käsitlemise viise ning tõlgendada andmeid, näidates võimet:

 • tuvastada antud teadusuuringus uuritud küsimust
 • pakkuda välja asjakohast katseplaani
 • hinnata, kas katseplaan sobib küsimusele vastamiseks
 • tõlgendada eri kujudel esitatud andmeid, teha andmetest asjakohaseid järeldusi ning hinnata nende suhtelist väärtust

See pädevus nõuab eksperimentaalse uurimistöö põhijoonte ja -meetodite ning muude loodusteadusliku uurimistegevuse vormide tundmist (sisu- ja protseduurilised teadmised), samuti teadmisi loodusteadustes esitatud väidete põhjendamiseks kasutatavate võtete otstarbest (episteemilised teadmised). Vaja võib minna ka lihtsamaid matemaatilisi vahendeid andmete analüüsimiseks või kokkuvõtmiseks.

Loodusteaduslikud pädevused

Loodusteadusliku informatsiooni otsimine, hindamine ja kasutamine otsuste tegemiseks ja tegutsemiseks

Viimase aastakümne jooksul on plahvatuslikult suurenenud informatsiooni hulk ja liikumine ning inimeste võimalused infole juurde pääseda. Kahjuks on korrektse ja usaldusväärse informatsiooni kõrval suurenenud ka valeinformatsiooni, ning mis veel halvem, desinformatsiooni voog. Kui kõne all on loodusteaduslik informatsioon, olgu see korrektne või vale, siis peab iga kodanik oskama määrata loodusteadustega seotud küsimust tavaliselt ümbritseva informatsiooni usaldatavust ja väärtust.

Üha enam valmistab muret see, kui kergesti aktsepteeritakse tõekspidamisi, mis väidetakse olevat teaduslikud, kuid mille kasuks puuduvad konkreetsed sisulised tõendid ja mille kohta leidub hoopis häid tõendeid vastupidisest. Loodusteaduslikult haritud inimene peaks mõistma, kui oluline on skeptiline hoiak, küsimine, kas esineb huvide konflikt, kas on olemas kehtiv teaduslik konsensus ja kas allikal on olemas vastav kompetents.

Selle pädevuse aluseks on arusaam, et teadus on kollektiivne ettevõtmine ja et teadus ei ole eksimatu. Kuigi üksikud teadlased või rühmad mõnikord eksivad, võib teadlaskonna konsensust usaldada rohkem, sest see on teadlaste seas toimuva laialdase vastastikhindamise tulemus ja esindab teadmisi, mida on palju kordi kontrollitud ja üle kontrollitud.

Õpilased peavad oskama otsida ja hinnata loodusteaduslikku informatsiooni, väiteid ja argumente mitmesugustes esitusviisides ja kontekstides ning teha asjakohaseid järeldusi, näidates võimet:

 • leida, hinnata ja võrrelda eri infoallikaid (teaduslikke, sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi), millel võib olla tähtsust või väärtust otsuste tegemisel loodusteadustega seotud küsimustes, ning määrata, kas nad toetavad antud argumenti või lahendust
 • eristada tugevale loodusteaduslikule tõendusmaterjalile tuginevaid väiteid ning eksperdi või mitteeksperdi arvamust ja nimetada eristuse põhjusi
 • esitada argumente andmekogumist tuleneva asjakohase teadusliku järelduse toetuseks
 • kritiseerida loodusteadustega seotud argumentides esinevaid tüüpvigu, näiteks puudulikud eeldused, põhjus või korrelatsioon, vigased seletused, üldistused piiratud andmetest
 • põhjendada otsuseid, kasutades loodusteaduslikke argumente, kas isiklikke või kogukondlikke, mis aitavad kaasa tänapäeva probleemide lahendamisele või säästvale arengule

See pädevus nõuab õpilastelt nii protseduurilisi kui ka episteemilisi teadmisi, kuid võib nõuda ka erineval määral loodusteaduslikke sisuteadmisi.

Võimalus koolis digioskusi omandada pole kaugeltki universaalne

 • 54%

  OECD riikide õpilastest ütlesid, et neile on koolis õpetatud, kuidas tunda ära, kas info on kallutatud või mitte.

OECD riikide õpilased ütlesid, et neile on kooliaja jooksul õpetatud järgmisi digioskusi:

Esimese koha riik/majandus OECD keskmine Viimase koha riik/majandus Kuidas tunda ära andmepüügikirju või rämpsposti Kuidas kasutada otsingutulemuste loendis linkide all asuvaid lühikirjeldusi Kuidas tuvastada, kas info on subjektiivne või kallutatud Kuidas kasutada otsingumootorites (nt Google, Yahoo jne) märksõnu Kuidas võrrelda eri veebilehti ja otsustada, milline info on koolitöö jaoks sobivam Kuidas otsustada, kas usaldada Internetist saadud teavet Mõista Facebookis, Instagramis jne info avalikult kättesaadavaks tegemise tagajärgi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Keskkonnateaduslikud pädevused

Kontekstid

 • Isiklik
 • Kohalik/riiklik
 • Globaalne

Nõuab vastajalt järgmisi pädevusi

Inimese ja Maa süsteemide vastastikuse toime tagajärgede selgitamine Teadlike otsuste langetamine erinevate tõendiallikate ning loova ja süsteemse mõtlemise rakendamise abil, et tegutseda keskkonna taastamise ja säilitamise nimel Austuse ülesnäitamine erinevate vaatenurkade suhtes ja lootus sotsiaalökoloogilistele kriisidele lahenduste otsimisel Keskkonnateaduslikud pädevused Loodusteaduslikud pädevused

Kaasaja inimkeskses maailmas üleskasvav noor vajab kliimamuutuse ajajärgul hulka pädevusi jätkusuutlikkuse küsimustega tegelemiseks. Kõige olulisemad pädevused, millele tugineb PISA 2025 testis mõiste „tegevusvõimekus antropotseenis” ja mille elemente loodusteaduste testis mõõdetakse, on:

Iga nimetatud pädevuse aluseks on võimete komplekt, mis on segu kognitiivsetest ja mittekognitiivsetest elementidest.

PISA 2018 tulemuste põhjal OECD riikides keskmiselt:

 • 79%

  õpilastest ütlesid, et on teadlikud kliimamuutustest ja üleilmsest soojenemisest

 • 88%

  koolijuhtidest ütlesid, et üleilmset soojenemist ja kliimamuutusi käsitletakse kooli õppekavas

„Üleilmse keskkonna hoidmine on minu jaoks tähtis”

 • 78%

  õpilastest nõustusid või nõustusid tugevasti väitega

Kas õpilased saavad midagi ette võtta globaalsete probleemide suhtes nagu kliimamuutused?

 • 57%

  arvasid, et nad saavad globaalsete probleemide suhtes midagi ette võtta

 • 44%

  arvasid, et nende käitumine võib mõjutada inimesi teistes riikides

Keskkonnateaduslikud pädevused

Inimese ja Maa süsteemide vastastikuse toime tagajärgede selgitamine

Õpilane, kes ilmutab seda pädevust, oskab:

 • selgitada keskkonna jaoks olulisi füüsikalisi, elus- ja Maa süsteeme ning nende omavahelist toimimist
 • otsida ja rakendada teadmisi inimese ja nende süsteemide vastastikuse toime kohta aja jooksul
 • rakendada neid teadmisi inimese poolt neile süsteemidele aja jooksul avaldatud negatiivsete ja positiivsete mõjude tagajärgede selgitamiseks
 • selgitada, kuidas sotsiaalsed, kultuurilised või majanduslikud tegurid neile mõjudele kaasa aitavad

Selle pädevuse elemente mõõdetakse esimese loodusteadusliku pädevusega (nähtuste teaduslik seletamine). See pädevus nõuab nii sisu- kui ka protseduurilisi teadmisi.

Keskkonnateaduslikud pädevused

Teadlike otsuste langetamine erinevate tõendiallikate hindamise ning loova ja süsteemse mõtlemise rakendamise abil, et tegutseda keskkonna taastamise ja säilitamise nimel

Õpilane, kes ilmutab seda pädevust, oskab:

 • leida ja hinnata tõendeid, mis pärinevad erisugustest teadmussüsteemidest ja allikatest
 • hinnata ja kavandada sotsiaalsete, keskkonna- ja ökoloogiliste probleemide võimalikke lahendusi, kasutades loovat ja süsteemset mõtlemist ning võttes arvesse tagajärgi praegusele ja tulevastele põlvkondadele
 • osaleda individuaalselt või teistega koos kodanikuühiskonna protsessides ning teha teadlikke konsensuslikke otsuseid
 • seada sihte, teha koostööd teiste noortega ja täiskasvanutega üle põlvkondade ning tegutseda taastavate ja püsivate sotsiaalökoloogiliste muutuste nimel eri mastaapides (kohalikust globaalseni)

Selle pädevuse elemente mõõdetakse teise loodusteadusliku pädevusega (loodusteadusliku uuringu plaanide koostamine ja hindamine ning loodusteaduslike andmete ja tõendite kriitiline tõlgendamine) ja kolmanda loodusteadusliku pädevusega (loodusteadusliku informatsiooni otsimine, hindamine ja kasutamine otsuste tegemiseks ja tegutsemiseks). See pädevus nõuab sisu-, protseduurilisi ja episteemilisi teadmisi.

Keskkonnateaduslikud pädevused

Austuse ülesnäitamine erinevate vaatenurkade suhtes ja lootus sotsiaalökoloogilistele kriisidele lahenduste otsimisel

Õpilane, kes ilmutab seda pädevust, oskab:

 • hinnata tegevusi, tuginedes üksteisest ja kõigist liikidest hoolimise eetikale ja lähtudes maailmavaatest, kus inimene on osa keskkonnast, mitte ei seisa sellest eraldi (ökotsentrism)
 • tunnistada paljusid viise, kuidas ühiskonnad on tekitanud ebaõiglust, ja tegutseda selle nimel, et kõigil inimestel oleks võimalik kogukonna ja ökosüsteemi heaolule kaasa aidata
 • näidata üles säilenõtkust, lootust ja tõhusust, individuaalselt või kollektiivselt, sotsiaalökoloogilistele kriisidele reageerimisel
 • austada erinevaid vaatenurki probleemidele ja otsida lahendusi mõjutatud kogukondade ja ökosüsteemide taastamiseks

See pädevus sisaldab elemente, mida mõõdab loodusteadusliku identiteedi mõiste. Siia kuuluvad episteemilised uskumused, hoolivus ja osavõtlikkus teiste inimeste ja liikide ning planeedi suhtes ning tõhususe ja tegevussuutlikkuse tunne sotsiaalökoloogiliste kriiside lahendamisel. See pädevus nõuab sisu-, protseduurilisi ja episteemilisi teadmisi.

Keskkonnateaduslikud pädevused

Tegevusvõimekus antropotseenis

PISA 2025 testis mõõdetavad keskkonnateaduslikud pädevused on seotud õpilaste loodusteadusliku hariduse keskkonda puudutavate õpitulemustega, mille ühisnimeks on „tegevusvõimekus antropotseenis”.

Tegevusvõimekus antropotseenis nõuab arusaamist, et inimtegevus on juba oluliselt Maa süsteeme muutnud ja teeb seda jätkuvalt. See mõiste viitab olemis- ja tegutsemisviisidele, mis peavad inimest ökosüsteemi osaks (mitte sellest eraldiseisvaks) ning arvestavad ja austavad kõiki liike ja eluvormide vastastikust sõltuvust.

Noored, kellel on olemas tegevusvõimekus antropotseenis:

 • usuvad, et nende tegevus leiab mõistmist ja heakskiitu ning on tõhus, kui nad püüavad leevendada kliimamuutuste, elurikkuse vähenemise, veepuuduse ning muude keeruliste probleemide ja kriiside mõjusid
 • tunnistavad paljusid viise, kuidas ühiskonnad on tekitanud ebaõiglust, ja tegutsevad selle nimel, et kõigil inimestel oleks võimalik kogukonna ja ökosüsteemi heaolule kaasa aidata
 • näitavad üles lootust, säilenõtkust ja tõhusust kriiside ees, mis on ühtaegu nii sotsiaalsed kui ka ökoloogilised
 • austavad ja hindavad erinevaid vaatenurki ja teadmiste süsteeme
 • osalevad koos teiste noortega ja täiskasvanutega üle põlvkondade kodanikuühiskonna protsessides, mille eesmärgiks on kogukonna parem heaolu ja jätkusuutlik tulevik
 • tegutsevad individuaalselt ja teistega koos erinevatel tasanditel, kohalikust globaalseni, püüdes mõista ja lahendada keerulisi probleeme, millega seisavad silmitsi kõik olendid meie kogukondades

Lisainfot selle kohta saab lugeda OECD töödokumendist siit (inglise keeles).

PISA 2018 tulemuste põhjal ütlesid OECD riikide õpilased, et toetavad aktiivselt keskkonnasäästlikkust oma igapäevaelus

 • 71%

  vähendavad kodus energiatarbimist, keerates madalamaks kütte või kliimaseadme

 • 46%

  loevad rahvusvahelistele sotsiaalküsimustele pühendatud veebisaite

 • 45%

  valivad teatud tooteid eetilistel või keskkonnakaitselistel põhjustel, isegi kui need on kallimad

 • 39%

  osalevad keskkonna kaitsmist toetavates tegevustes

 • 27%

  boikoteerivad tooteid või ettevõtteid poliitilistel, eetilistel või keskkondlikel põhjustel

 • 25%

  allkirjastavad veebis keskkonnaalaseid või sotsiaalseid petitsioone

Loodusteaduslikud teadmised

Kolm loodusteadusliku hariduse käigus arendatavat pädevust nõuavad kolme liiki teadmisi:

PISA 2025 loodusteaduste raamdokumendi fookuseks oleva kolme pädevuse sooritamiseks läheb vaja kõiki kolme loodusteaduslike teadmiste liiki.

Loodusteaduslikud teadmised

Sisuteadmised

PISA 2025 loodusteaduste testis saab hinnata ainult väikest valikut loodusteaduste sisust. Hinnatavad teadmised valitakse füüsika, keemia, bioloogia ning maa- ja kosmoseteaduste peamistest valdkondadest nii, et need teadmised:

 • on asjakohased tegeliku elu olukordades
 • esindavad mõne hästi väljakujunenud ja püsiva kasulikkusega suure seletava teooria olulist teaduslikku ideed
 • sobivad 15-aastaste arengutasemele

Käesolevas raamdokumendis on sisuteadmiste kirjeldustes kasutatud terminit „süsteemid”, mitte „teadused”. See väljendab mõtet, et kaasaegne kodanik peab aru saama füüsika-, elu-, maa- ja kosmoseteadustes esinevatest mõistetest ja nende rakendustest kontekstides, kus teadmiste elemendid on üksteisest sõltuvad ja interdistsiplinaarsed.

Põhiliste sisuteadmiste täpsemaks vaatamiseks klõpsake allolevaid nooli.

Loodusteaduslikud teadmised

Protseduurilised teadmised

Protseduurilised teadmised on teadmised standardtegevustest ja -meetoditest, mida teadlased usaldusväärsete ja korrektsete andmete saamiseks kasutavad. Selliseid teadmisi on vaja nii uurimistöö läbiviimiseks kui ka andmetest tehtud järelduste toetuseks pakutud tõendite kriitiliseks hindamiseks.

Protseduurilised teadmised, mida võidakse testida, on näiteks järgmised.

 • Muutuja mõiste, sealhulgas sõltuv, sõltumatu ja kõrvalmuutuja
 • Mõõtmise viisid, nt kvantitatiivne (mõõtmised) ja kvalitatiivne (vaatlused), skaala kasutamine, kategoorsed ja pidevad muutujad
 • Määramatuse hindamise ja vähendamise võimalused, nagu mõõtmiste kordamine ja keskmistamine
 • Andmete täpsuse (suuruse mõõdetud väärtuse ja tegeliku väärtuse vaheline kokkulangevus) ja kordustäpsuse (sama suuruse korduvate mõõtmiste omavaheline kokkulangevus) tagamise mehhanismid
 • Tavalised viisid andmete kokkuvõtmiseks ja esitamiseks tabelite, graafikute ja diagrammidena ning nende otstarbekas kasutamine
 • Muutujate juhtimise strateegia ja selle otstarve katseplaneerimises või juhuslikustatud kontrollitud katsete korraldamine, et vältida segajaleide ja tuvastada võimalikud põhjuslikud mehhanismid
 • Milline oleks sobiv plaan antud loodusteadusliku küsimuse uurimiseks, nt katse, välitöö või mustrite otsimine; kõrvalmuutujate ülesanne põhjuslikkuse kindlakstegemisel
 • Milliseid vastastikuse kontrolli protsesse teadlased kasutavad teadmiste usaldatavuse tagamiseks

Loodusteaduslikud teadmised

Episteemilised teadmised

Episteemilised teadmised on teadmised ideedest ja põhimõtetest, millele loodusteadustes teadmiste hankimise protsess tugineb, ning nende rollist saadud teadmiste põhjendamisel. Sellisena aitavad episteemilised teadmised põhjendada loodusteadustes kasutatavaid protseduure ja praktikaid, annavad ettekujutuse teaduslikku uurimistööd suunavatest struktuuridest ja printsiipidest ning toetavad usku looduse kohta esitatud teaduslike väidete õigsusesse. See sisaldab järgmiste teemade mõistmist:

 • loodusteaduslike vaatluste, faktide, hüpoteeside, mudelite ja teooriate olemus
 • loodusteaduste otstarve ja eesmärgid (usaldusväärsete seletuste andmine looduse kohta ja tulevikusündmuste ennustamine) vastandina tehnikale (inimese vajaduste optimaalne rahuldamine)
 • teaduse väärtused, nt vastastikhindamise, objektiivsuse ja kallutatuse elimineerimise kohustus

Episteemilisi teadmisi testitakse kõige tõenäolisemalt pragmaatilisel viisil, kus õpilane peab mõningaid episteemilisi teadmisi nõudvat küsimust tõlgendama ja sellele vastama. Näiteks võidakse õpilastel paluda kindlaks teha, kas järeldus on andmetega põhjendatud või milline tõend toetab kõige paremini küsimuses väljatoodud hüpoteesi, ning ühtlasi selgitada, miks.

Episteemilistel teadmistel on neli põhielementi:

 • mudelite roll loodusteadustes
 • andmete ja tõendite roll loodusteadustes
 • teadusliku põhjendamise olemus
 • teadusliku uurimistöö koostöine ja kogukondlik iseloom

Nende põhielementide täpsemaks vaatamiseks klõpsake allolevaid nooli.

Loodusteaduslik identiteet

Identiteedi mõiste lülitamine PISA 2025 raamdokumenti ühe peamise mõõtmena lähtub põhimõttest, et kuigi loodusteaduslikud teadmised ja pädevused on noortele tuleviku jaoks tähtsad ja väärtuslikud, on väga oluline ka sellise identiteedi kujunemine, mis toetaks tegevusvõimekust ja kodanikuaktiivsust kiiresti muutuvas maailmas.

Mõõtmisel hindab PISA 2025 test järgmisi loodusteadusliku identiteedi elemente, mida peetakse loodusteadustes haritud inimese olulisteks tunnusteks.

Loodusteadusliku kapitaliga seotud mõisted
1. Episteemilised uskumused – teaduse ja teadusliku uurimistöö üldised väärtused
2. Loodusteaduslik kapital (loodusteadustega seotud teadmised, hoiakud, kalduvused, ressursid, käitumine ja sotsiaalsed kontaktid)

Hoiakutega seotud mõisted
3. Loodusteadustealane mina-käsitlus (ettekujutused endast loodusteadusega seoses, sealhulgas tulevane osalemine)
4. Loodusteadustealane enesetõhusus
5. Loodusteadustest rõõmu tundmine
6. Instrumentaalne motivatsioon

Keskkonnaga seotud mõisted
7. Keskkonnateadlikkus
8. Hoolivus keskkonna vastu
9. Tegevusvõimekus seoses keskkonnaga

Kokku annavad need mõisted järgmised kolm identiteedi peamist mõõdet.

 • Loodusteaduslike vaatenurkade ja lähenemisviiside väärtustamine
 • Loodusteadusliku identiteedi afektiivsed elemendid
 • Keskkonnaalane teadlikkus, hoolivus ja tegevusvõimekus

Nende mõõtmete täpsemaks vaatamiseks klõpsake allolevaid nooli.

Kontekstid

PISA 2025 hindab pädevusi ja teadmisi konkreetsetes kontekstides, kus esitatakse loodusteadusliku ja keskkonnaalase haridusega seotud küsimusi ja valikuid. Kontekstid ei piirdu ainult kooliteaduse kontekstidega, vaid on valitud teadmiste ja arusaamade järgi, mida 15-aastased õpilased on tõenäoliselt omandanud ja mis eeldatavasti vastavad nende huvidele ja elule. Need kontekstid on üldiselt kooskõlas eelmistes PISA raamdokumentides kirjeldatud loodusteadusliku kirjaoskuse rakendusvaldkondadega.

Testiküsimused keskenduvad olukordadele, mille sisuks on:

 • mina ise, perekond ja kaaslased (isiklik)
 • kogukond (kohalik ja riiklik)
 • elu üle maailma (globaalne)

Üldise kontekstina võidakse kasutada tehnilisi ja keskkonnateemasid. Õpilaste arusaamist loodusteaduslike teadmiste hankimisega seotud protsessidest ja meetoditest võidakse hinnata ajaloolistes kontekstides. Loodusteaduste ja tehnika rakendused isiklikus, kohalikus, riiklikus ja globaalses püstituses, mida peamiselt testiküsimustes kontekstidena kasutatakse, on näiteks:

 • tervis ja haigus
 • loodusvarad
 • keskkonnakvaliteet (sealhulgas keskkonnamõjud ja kliimamuutused)
 • ohud
 • teaduse ja tehnika eesliin (sh kaasaegsed edusammud ja probleemid)

Kontekstide ja seonduvate rakenduste täpsemaks vaatamiseks klõpsake allolevaid nooli.

Näited

Siin on toodud mõned PISA 2025 loodusteaduste testi küsimuste näited. Iga allolev nupp avab ülekatte näiteküsimusega, nagu see paistab rakenduses.