Teoretisk ramme for PISA 2025-undersøgelsens naturfagstest

Herunder kan du udforske hovedsektionerne, eller downloade hele udkastet til den teoretiske ramme for PISA 2025-undersøgelsens naturfagstest som PDF.

Overblik

Den teoretiske ramme for PISA 2025 naturfagstest definerer de kompetencer, der udvikles i undervisning i naturfag. De ses som et vigtigt resultat af undervisningen, så eleverne kan beskæftige sig med naturfaglige emner, naturfaglige idéer og bruge dem til at træffe velorienterede beslutninger. De naturvidenskabelige kompetencer definerer, hvad der er vigtigt for unge mennesker at vide, værdsætte og være i stand til i situationer, hvor der er brug for naturfaglig og teknisk viden. 

Rammen for naturfag beskriver tre naturfaglige kompetencer og herunder tre naturfaglige bæredygtighedskompetencer. Den beskriver også de tre slags viden, som elever skal bruge til disse kompetencer, de tre vigtigste kontekster, hvor eleverne møder naturvidenskabelige udfordringer, og de vigtige aspekter af videnskabsidentitet. 

PISA 2025 undersøger, hvor godt lande udstyrer deres elever med en forståelse af naturfag, og hvordan naturfag skaber pålidelig viden. Dette er afgørende for borgere, der skal træffe velorienterede personlige beslutninger om naturfagsrelaterede fænomener såsom sundhed og miljøet og som skal kunne handle i familien, lokalsamfund og det bredere samfund. Det er især vigtigt i det 21. århundrede, hvor menneskeheden går en usikker fremtid i møde på vej ind i Antropocæn, en epoke hvor menneskets påvirkning ændrer Jordens systemer betydeligt. Viden om naturvidenskab er vigtig på et individuelt, regionalt og globalt niveau, når vi forsøger at tage fat i disse påvirkninger.

Hvad er nyt i PISA 2025

De teoretiske rammer bag tidligere PISA-undersøgelser har udformet begrebet ’naturfaglig kompetence’ som resultatet af uddannelse og det centrale koncept i testning af naturfag. Rammen for PISA 2025 skifter til en bredere forståelse. Fokus er nu på de generelle resultater af naturfagsundervisning, frem for specifikt på ’naturfaglig kompetence’, for at bringe rammen for naturfag på linje med dem for matematik og læsning. 

Da rammen for 2025 blev udviklet, blev to tidligere kompetencer (’Evaluere og designe naturvidenskabelige undersøgelser’ og ’Fortolke naturvidenskabelige data og kendsgerninger’) lagt sammen til: ’Opstille og evaluere naturvidenskabelige undersøgelser og fortolke naturvidenskabelige data og kendsgerninger kritisk’. Ændringen blev foretaget for at lægge mere vægt på vurderingen af design, da få voksne vil designe eksperimenter, og begge kompetencer er en del af undersøgelsesprocessen.

Da samfundskonteksten nu domineres af informationskilder på internettet, mange af dem naturvidenskabelige, er der lagt ny vægt på at uddanne elever til at ’undersøge, evaluere og bruge naturvidenskabelig information til beslutningstagen og handling’. Derfor er denne tredje, nye kompetence blevet tilføjet. 

Der er sket en ændring i de følelsesbetonede faktorer, der påvirker kompetencen, fra et fokus på attituder til naturfag hen mod et fokus på at teste det bredere begreb ’videnskabsidentitet’. Dette begreb har vist sig at tilbyde en mere dækkende beskrivelse af elevernes forhold til naturfag.

Endeligt er der fokus på uddannelse i bæredygtighed og i miljø. Disse elementer samles under begrebet ’Handlekraft i Antropocæn’, og den teoretiske ramme definerer kompetencer, der anses for elementer af dette begreb, som vil blive testet i undersøgelsen i 2025.

Naturfaglige kompetencer

Kontekster

 • Personlig
 • Lokal / National
 • Global

Fordrer, at individet udviser:

Forklare fænomener naturvidenskabeligt Opstille og evaluere naturvidenskabelige undersøgelser og fortolke naturvidenskabelige data og kendsgerninger kritisk Undersøge, evaluere og bruge naturvidenskabelig information til beslutningstagen og handling Naturfaglige kompetencer Naturfaglige bæredygtighedskompetencer

En naturvidenskabelig dannet person kan deltage i en fornuftbegrundet samtale om naturvidenskab, bæredygtighed og teknologi, som fører til oplyste handlinger. Det kræver kompetencer til: 

I hvilken grad 15-årige elever mestrer disse opgaver er en målestok for resultatet af deres naturfaglige uddannelse.

Naturfaglige kompetencer

Forklare fænomener naturvidenskabeligt

Naturfags kulturelle afkast er en række forklarende teorier, der har forandret vores forståelse af naturens verden. Kompetencen til at forklare fænomener i den materielle verden er afhængig af viden om disse betydningsfulde naturvidenskabelige ideer. 

Elever skal kunne genkende, producere, anvende og evaluere forklaringer og løsninger på en række naturlige og teknologiske fænomener og problemer, hvor de viser evnen til: 

 • At huske og anvende relevant videnskabelig viden
 • At bruge forskellige former for repræsentation og oversætte mellem dem
 • At lave og begrunde passende naturvidenskabelige forudsigelser og løsninger
 • At identificere, opsætte og vurdere modeller
 • Genkende og udvikle forklarende hypoteser for fænomener i den materielle verden
 • Forklare de mulige konsekvenser af naturvidenskabelig viden for samfundet

At konstruere forklaringer for fænomener af naturvidenskabelig, teknisk og bæredygtig art kræver dog mere end evnen til at huske og bruge teorier, forklarende idéer, information og fakta (viden om naturvidenskabeligt indhold). At komme med en naturvidenskabelig forklaring kræver også en forståelse af, hvordan sådan en viden er udledt, og graden af tiltro vi kan have til et givent videnskabeligt udsagn. Denne kompetence forudsætter viden om standardfremgangsmåder og praksisser brugt i videnskabelige undersøgelser (viden om naturvidenskabelige arbejdsmåder) og en forståelse af deres rolle og funktion til at underbygge viden produceret af naturvidenskab (viden om naturvidenskabelig erkendelse). 

Naturfaglige kompetencer

Opstille og evaluere naturvidenskabelige undersøgelser og fortolke naturvidenskabelige data og kendsgerninger kritisk

Naturfaglig viden forudsætter, at eleverne forstår arbejdet med naturvidenskabelig undersøgelse, inklusive dens evaluering i et fællesskab og forpligtelsen til at offentliggøre resultater. 

Elever skal opstille, vurdere og evaluere naturvidenskabelige undersøgelser, naturvidenskabelige tilgange til besvarelse af spørgsmål og naturvidenskabelig analyse af data, hvorved de demonstrerer evnen til at: 

 • Identificere spørgsmålet i en given naturfaglig undersøgelse
 • Foreslå et passende eksperimentelt design
 • Evaluere, om et eksperimentelt design er det bedst egnede til at besvare spørgsmålet
 • Analysere data præsenteret i forskellige repræsentationer, drage passende konklusioner fra data og vurdere deres relative fordele

Denne kompetence fordrer viden om de vigtigste træk og praksisser i en eksperimentel undersøgelse og andre former for naturvidenskabelig undersøgelse (viden om indhold og naturvidenskabelige arbejdsmåder), såvel som fremgangsmåders funktion i underbyggelsen af udsagn fremlagt af naturvidenskaben (viden om naturvidenskabelig erkendelse). Den kan også fordre brugen af grundlæggende matematiske redskaber til at analysere eller opsummere data. 

Naturfaglige kompetencer

Undersøge, evaluere og bruge naturvidenskabelig information til beslutningstagen og handling

I det seneste årti er mængden og strømmen af information og individets mulighed for at tilgå denne information vokset kraftigt. Desværre har der, såvel som en strøm af gyldig og pålidelig information, også været en tiltagende strøm af misinformation og, hvad der er værre, desinformation. Når det gælder naturvidenskabelig information, både gyldig og forkert, skal alle borgere have kompetence til at vurdere troværdigheden og værdien af den information, der ofte omgiver naturvidenskabsrelaterede emner. 

Der er stigende bekymring for, hvor let folk accepterer anskuelser, der hævdes at være ’naturvidenskabelige’, men som der ikke er bevis for, og hvor der endda er god evidens for det modsatte. En videnskabeligt dannet person bør forstå vigtigheden af en skeptisk tilgang, hvor man undersøger interessekonflikter, om der er etableret naturvidenskabelig konsensus, og om kilden har relevant ekspertise. 

Kernen af denne kompetence er en forståelse af, at naturvidenskab er et fælles projekt, og at naturvidenskab ikke er ufejlbarlig. Individuelle videnskabsfolk eller teams kan tage fejl, men konsensus fra fællesskabet er mere pålidelig, da det er resultatet af udstrakt fagfællebedømmelse. Konsensussen står for viden, som er blevet tjekket mange gange. 

Elever skal undersøge og vurdere naturvidenskabelig information, udsagn og argumenter i forskellige repræsentationer og kontekster og drage passende konklusioner, hvorved de demonstrerer evnen til at:

 • Søge, evaluere og formidle de relative fordele ved forskellige informationskilder (naturvidenskabelige, sociale, økonomiske og etiske), som kan være af betydning eller værdi for at træffe beslutninger om naturvidenskabeligrelaterede emner, og om informationskilderne støtter et argument eller en løsning
 • Skelne mellem udsagn baseret på stærk naturvidenskabelig evidens, ekspert versus ikke-ekspert, og holdninger og begrunde deres skelnen
 • Opstille et argument for at støtte en passende naturvidenskabelig konklusion fra data
 • Kritisere typiske fejl i naturvidenskabsrelaterede argumenter, f.eks. ringe antagelser, årsag versus korrelation, fejlbehæftede forklaringer, generaliseringer ud fra begrænsede data
 • Begrunde beslutninger med naturvidenskabelige argumenter, enten individuelt eller i fællesskab, som bidrager til at løse nutidige udfordringer eller til bæredygtig udvikling

Denne kompetence kræver, at eleverne er i besiddelse af viden om både arbejdsmåder og erkendelsesformer, men også, i forskellig grad, kan trække på deres viden om naturfagets indhold. 

Muligheden for at lære digitale færdigheder i skolen er ikke lige fordelt.

 • 54%

  af eleverne i OECD-lande oplevede i gennemsnit at blive undervist i skolen i at opdage, om information er forudindtaget eller ej.

Elever i OECD-lande, som oplever at blive undervist i følgende digitale færdigheder gennem hele deres skoletid:

Øverste land/økonomi OECD’s gennemsnit Nederste land/økonomi Hvordan man opdager phishing eller spam-e-mails Hvordan man bruger den korte beskrivelse under et link i listen over søgeresultater Hvordan man opdager, om information er subjektiv eller forudindtaget Hvordan man bruger nøgleord, når man bruger en søgemaskine som Google, Yahoo etc. Hvordan man sammenligner forskellige websider og afgør, hvilken information der er mest relevant for skolearbejdet Hvordan man beslutter, om man skal stole på information fra internettet At forstå konsekvenserne af at gøre information offentlig tilgængelig online på Facebook, Instagram etc. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Naturfaglige bæredygtighedskompetencer

Kontekster

 • Personlig
 • Lokal / National
 • Global

Fordrer, at individet udviser:

Forklar påvirkningen af menneskelig interaktion med Jordens systemer Træffe informerede beslutninger om at handle baseret på vurdering af forskellige evidenskilder og brugen af kreativ tænkning og systemtænkning for at regenerere og bevare miljøet Udvise respekt for forskellige perspektiver og forhåbninger i jagten på løsninger på socio-økologiske kriser Naturfaglige bæredygtighedskompetencer Naturfaglige kompetencer

Et ungt menneske i den antropocæncentriske verden har brug for en række kompetencer for at forholde sig til bæredygtighedsproblemerne i en tid med klimaforandringer. De essentielle kompetencer, som understøtter konceptet 'Handlekraft i Antropocæn' i PISA 2025, hvoraf dele vil blive testet i naturfagstesten, inkluderer:

En række evner understøtter hver af disse kompetencer, som er en blanding af kognitive og ikke-kognitive elementer.

Baseret på resultaterne af PISA 2018, i OECD-landene:

 • 79%

  af elever rapporterede, at de kendte til klimaforandringer og global opvarmning

 • 88%

  af skoleledere rapporterede, at global opvarmning og klimaforandringer blev dækket i læreplanen

‘At passe på det globale miljø er vigtigt for mig’

 • 78%

  af eleverne var enige eller meget enige i udsagnet

Kan elever gøre noget ved globale problemer som klimaforandringer?

 • 57%

  mente, at de kunne gøre noget ved globale problemer

 • 44%

  mente, at deres opførsel kan påvirke folk i andre lande

Naturfaglige bæredygtighedskompetencer

Forklar påvirkningen af menneskelig interaktion med Jordens systemer

En elev, der udviser denne kompetence, kan: 

 • Forklare fysiske, levende og Jordens systemer, som er relevante for miljøet, og hvordan de interagerer med hinanden
 • Undersøge og bruge viden om menneskelige interaktioner med disse systemer over tid
 • Bruge denne viden til at forklare både negative og positive menneskelige påvirkninger af disse systemer over tid
 • Forklare, hvordan sociale, kulturelle eller økonomiske faktorer bidrager til disse påvirkninger

Elementer af denne kompetence testes i den første naturfaglige kompetence (Forklar fænomener naturvidenskabeligt). Denne kompetence kræver viden om både naturvidenskabeligt indhold og arbejdsmåder.

Naturfaglige bæredygtighedskompetencer

Træf informerede beslutninger om at handle baseret på vurdering af forskellige evidenskilder og brugen af kreativ- og systemtænkning for at regenerere og bevare miljøet

En elev, der udviser denne kompetence, kan: 

 • Søge og evaluere evidens fra forskellige videnssystemer og videnskilder
 • Evaluere og designe potentielle løsninger på sociale, miljømæssige og økologiske problemer via kreativ- og systemtænkning og tage konsekvenser for nuværende og fremtidige generationer i betragtning
 • Indgå individuelt og kollektivt i medborgerlige processer for at træffe velorienterede, konsensusbaserede beslutninger
 • Sætte mål, samarbejde med andre unge mennesker og voksne på tværs af generationer og engagere sig i handling for at skabe regenererende og vedvarende socio-økologiske ændringer på lokalt og globalt niveau

Elementer af denne kompetence testes i den anden naturfaglige kompetence (Opstille og evaluere naturvidenskabelige undersøgelser og fortolke naturvidenskabelige data og kendsgerninger kritisk) og den tredje naturfaglige kompetence (Undersøge, evaluere og bruge naturvidenskabelig information til beslutningstagen og handling). Denne kompetence kræver viden om indhold, arbejdsmåder og erkendelsesformer.

Naturfaglige bæredygtighedskompetencer

Vis respekt for forskellige perspektiver og forhåbninger i jagten på løsninger på socio-økologiske kriser

En elev, der udviser denne kompetence, kan:

 • Vurdere handlinger ved at trække på en etik om omsorg for hinanden og alle arter baseret på et verdenssyn, hvor mennesker er en del af miljøet snarere end adskilt fra det (økocentrisk)
 • Erkende de mange måder, hvorpå samfund har skabt uretfærdigheder, og arbejde hen imod at gøre alle mennesker i stand til at bidrage til fællesskabets og økosystemers trivsel
 • Udvise udholdenhed, håb og effektivitet, individuelt og kollektivt, i reaktionen på socio-økologiske kriser
 • Respektere forskellige perspektiver på problemer og lede efter løsninger for at regenerere påvirkede fællesskaber og økosystemer

Denne kompetence indeholder elementer, som testes gennem begrebet videnskabsidentitet, herunder antagelser om erkendelsesformer; en omsorgsfuld og medfølende indstilling over for andre mennesker, andre arter og planeten; følelser af effektivitet og handlekraft over for socio-økologiske kriser. Denne kompetence kræver viden om indhold, arbejdsmåder og erkendelsesformer.

Naturfaglige bæredygtighedskompetencer

Handlekraft i Antropocæn

De naturfaglige bæredygtighedskompetencer, der skal testes i PISA 2025, vedrører det miljørelaterede resultat af elevernes naturfaglige uddannelse, defineret som ’Handlekraft i Antropocæn’.

Handlekraft i Antropocæn fordrer forståelse af, at menneskets påvirkning allerede har ændret Jordens systemer væsentligt, og at denne påvirkning fortsætter. Det handler om at være og handle i verden på måder, der placerer mennesker som en del af (snarere end adskilt fra) økosystemer, erkender og respekterer alle arter og alt livs gensidige samhørighed. 

Unge mennesker med handlekraft i Antropocæn: 

 • Mener, at deres handlinger vil blive påskønnet, bifaldet og være effektive, når de arbejder på at formindske klimaforandringer, tab af biodiversitet, vandmangel og andre komplekse problemer og kriser
 • Erkender de mange måder, som samfundet kan have skabt uretfærdigheder på, og arbejder på gøre alle folk i stand til at bidrage til fællesskabets og økosystemets trivsel
 • Udviser håb, udholdenhed og effektivitet, når de møder kriser, som er både sociale og økologiske
 • Respekterer og vurderer flere perspektiver og forskellige videnssystemer
 • Samarbejder med andre unge mennesker og voksne på tværs af generationer i medborgerlige processer, som fører til forbedret trivsel i fællesskabet og bæredygtige fremtider
 • Arbejder individuelt og med andre på både lokal og globalt niveau for at forstå og handle på de komplekse udfordringer, som påvirker alle i vores fællesskaber

Du kan læse mere i OECD’s arbejdspapir her

I PISA 2018 rapporterede elever i OECD, at de aktivt støtter bæredygtighed i deres dagligdag:

 • 71%

  reducerer energiforbruget hjemme ved at skrue ned for varme eller aircondition

 • 46%

  læser hjemmesider om internationale samfundsemner

 • 45%

  vælger bestemte produkter af etiske årsager eller af hensyn til miljøet, selvom de er dyrere

 • 39%

  deltager i aktiviteter for beskyttelse af miljøet

 • 27%

  boykotter produkter eller firmaer af politiske eller etiske årsager eller af hensyn til miljøet

 • 25%

  underskriver underskriftsindsamlinger om miljø eller sociale emner online

Naturvidenskabelig viden

De tre kompetencer udviklet gennem underivsning i naturfag fordrer tre former for viden:

Folk har brug for alle tre former for naturvidenskabelig viden for at udføre de tre kompetencer, som er fokus for PISA 2025-undersøgelsens naturfagstest.

Naturvidenskabelig viden

Viden om naturfagligt indhold

Kun et udvalg af det naturfaglige domæne kan testes i PISA-undersøgelsens naturfagstest. Viden, der skal testes, udvælges fra hovedområderne fysik, kemi, biologi, geologi og astronomi med fokus på viden, der: 

 • er relevant for virkelige situationer
 • repræsenterer et vigtigt naturvidenskabeligt begreb i vigtige teorier, som er veletableret og har varig anvendelighed
 • er passende for 15-åriges udviklingstrin

Den teoretiske ramme bruger begrebet ’systemer’ i stedet for ’naturfag’ i beskrivelsen af viden om naturfagligt indhold for at viderebringe den opfattelse, at borgere skal forstå begreber fra fysik, biologi, geografi og astronomi og deres anvendelse i kontekster, hvor videnselementerne er indbyrdes afhængige og tværfaglige. 

Brug pilene herunder for at gennemse viden om naturfagligt indhold mere indgående. 

Naturvidenskabelig viden

Viden om naturvidenskabelige arbejdsmåder

Man kan tænke på viden om naturvidenskabelige arbejdsmåder som viden om de standardfremgangsmåder og praksisser, som videnskabsfolk bruger for at opnå pålidelige og gyldige data. Sådan viden er nødvendig både for at udføre naturvidenskabelige undersøgelser og deltage i kritisk gennemgang af den evidens, som kan bruges til at understøtte databaserede udsagn. 

Eksempler på viden om naturvidenskabelige arbejdsmåder, som kan blive testet, inkluderer: 

 • Konceptet om variabler, inklusive underordnede, uafhængige og kontrolvariabler
 • Konceptet om måling, f.eks. kvantitative [målinger], kvalitative [observationer], brugen af en skala, kategoriske og kontinuerte variabler
 • Måder til at evaluere og minimere usikkerhed såsom gentagelse og gennemsnit af målinger
 • Mekanismer til at sikre datas præcision (overensstemmelse mellem gentagne målinger af samme mængde) og nøjagtighed (overensstemmelse mellem en målt mængde og målingens sande værdi)
 • Almindelige måder at abstrahere og repræsentere data med tabeller, grafer og diagrammer og deres passende anvendelse
 • Betydningen af at kontrollere for variable og dens rolle i eksperimentelt design eller brugen af lodtrækningsforsøg for at undgå spuriøse resultater og identificere mulige kausale mekanismer
 • Givet et naturvidenskabeligt spørgsmål, hvad kunne være et passende design for undersøgelsen af det, f.eks. eksperimentelt, feltstudier eller søgen efter mønstre?; betydningen af kontrol for at identificere kausalitet
 • Hvilke processer for fagfællebedømmelse bruges af det naturvidenskabelige fællesskab for at sikre udsagns pålidelighed

Naturvidenskabelig viden

Viden om naturvidenskabelig erkendelse

Viden om naturvidenskabelig erkendelse er en viden om de begreber og kerneegenskaber, der er vigtige for vidensopbygning i naturvidenskab, og deres rolle i at underbygge viden produceret af naturvidenskab. Viden om naturvidenskabelig erkendelse giver et rationale for videnskabsfolks fremgangsmåder og praksisser, viden om de strukturer og definerende træk, som guider naturvidenskabelige undersøgelser samt grundlaget for naturvidenskabens udsagn om verden. Dette indebærer forståelsen af: 

 • Beskaffenheden af naturvidenskabelige observationer, fakta, hypoteser, modeller og teorier
 • Naturvidenskabs formål og målsætninger (at give pålidelige forklaringer af naturen og forudsige fremtidige begivenheder) adskilt fra teknologi (at producere en optimal løsning på menneskelige behov)
 • Naturvidenskabens værdier, f.eks. en forpligtelse til fagfællebedømmelse, objektivitet og udelukkelsen af forudindtagethed

Det er mest sandsynligt, at viden om naturvidenskabelig erkendelse bliver testet på pragmatisk vis, når elever skal fortolke og besvare spørgsmål, som kræver noget viden om naturvidenskabelig erkendelse. For eksempel kan elever blive bedt om at identificere, om konklusioner er understøttet af data, eller hvilke fakta, der bedst understøtter en bestemt hypotese og forklare hvorfor. Kernen af viden om naturvidenskabelig erkendelse er fire elementer:

 • Modellers rolle i naturvidenskab
 • Data og evidens’ rolle i naturvidenskab
 • Naturvidenskabelig argumentation
 • Samarbejde og fællesskab i naturvidenskabelig undersøgelse

Brug pilene herunder for at se mere om disse nøgleelementer.

Videnskabsidentitet

Inklusionen af identitet som en vigtig dimension i PISA-undersøgelsens naturfagstest i 2025 skyldes, at selvom naturvidenskabelig viden og kompetencer er vigtige og værdifulde for unge menneskers fremtid, er identitet også afgørende som grundlag for handlekraft og medborgerskab i en foranderlig verden. 

Ud fra et testperspektiv evaluerer PISA-undersøgelsen i 2025 de følgende elementer af videnskabsidentitet, som regnes for væsentlige træk ved en naturvidenskabelig dannet person:

Konstruktioner om naturvidenskabelig kapital: 
1. Erkendelsesmæssige anskuelse – naturvidenskabs og naturvidenskabelig undersøgelsers generelle værdier
2. Naturvidenskabelig kapital (viden, attituder, indstillinger, ressourcer, adfærd og sociale kontakter relateret til naturvidenskab)

Konstruktioner om attitude: 
3. Naturvidenskabelig egenforestilling (selvopfattelse i relation til naturvidenskab inklusive fremtidig deltagelse)
4. Naturfaglig selvtillid 
5. Glæde ved naturvidenskab
6. Instrumentel motivation

Konstruktioner om bæredygtighed:
7. Bevidsthed om bæredygtighed
8. Interesse for bæredygtighed
9. Handlekraft i forhold til bæredygtighed

Disse konstruktioner hænger sammen med de tre største dimensioner i identitet: 

 • At værdsætte naturvidenskabelige perspektiver og indfaldsvinkler til undersøgelse
 • De emotionelle elementer af videnskabsidentitet
 • Bevidsthed om, interesse for og handlekraft i forhold til bæredygtighed

Med pilene herunder kan du læse mere uddybende om de tre dimensioner.

Kontekster

PISA 2025 tester kompetencer og viden i specifikke kontekster, der fremhæver emner og beslutninger med relevans for uddannelse i naturfag og bæredygtighed. Konteksterne er ikke begrænsede til naturfagsundervisning i skole. Snarere er konteksterne udvalgt ud fra den viden og forståelse, 15-årige elever sandsynligvis har erhvervet sig og betragter som relevante for deres interesser og liv. Disse kontekster er generelt i overensstemmelse med området dækket af naturfaglig kompetence i tidligere PISA-undersøgelser.

Undersøgelsen fokuserer på situationer i forbindelse med:

 • Selvet, familien og vennegrupper (personlig)
 • Samfundet (lokal og national)
 • Livet over hele kloden (global)

Emner med basis i teknologi og bæredygtighed kan bruges som almen kontekst. Historisk kontekst kan bruges til at teste elevernes forståelse af fremgangsmåder og praksisser i at fremme naturvidenskabelig viden. Anvendelsesområderne for naturfag og teknologi i en personlig, lokal, national og global situation, som primært bruges som kontekst for testen, inkluderer:

 • Sundhed og sygdom
 • Naturens ressourcer
 • Miljøkvalitet (inklusive påvirkning af miljøet og klimaforandringer)
 • Risici
 • Naturvidenskabens og teknologiens frontlinjer (inklusive nutidige fremskridt og udfordringer)

Ved at bruge pilene herunder kan du se mere om konteksterne og deres tilhørende anvendelser.

Eksempler

Herunder er nogle eksempler på øvelser fra PISA 2025’s naturfagstest. Hver knap herunder åbner et felt, der viser et eksempel fra testen (ENGELSK).