PISA 2025: Koncepční rámec pro oblast přírodních věd

Níže si projděte hlavní části koncepčního rámce, nebo si stáhněte úplnou verzi dokumentu PISA 2025: Koncepční rámec pro oblast přírodních věd ve formátu PDF.

Přehled

Dokument PISA 2025: Koncepční rámec pro oblast přírodních věd definuje dovednosti, které jsou rozvíjeny v rámci přírodovědného vzdělávání. Tyto dovednosti jsou vnímány jako klíčový výstup vzdělávání žáků, který jim umožňuje zabývat se otázkami souvisejícími s přírodními vědami a s přírodovědnými představami a následně provádět informovaná rozhodnutí. Přírodovědné dovednosti tak definují, co by měli mladí lidé znát, čemu by měli přikládat hodnotu a jak by měli jednat v situacích vyžadujících využití znalostí z přírodních věd a technologií.

Koncepční rámec pro oblast přírodních věd popisuje kromě tří přírodovědných dovedností také skupinu tří dovedností z oblasti environmentálních věd. Dále charakterizuje tři typy znalostí, které žáci potřebují pro využití těchto dovedností, tři hlavní kontexty, v nichž budou čelit přírodovědným výzvám, a klíčové aspekty přírodovědné identity.

Šetření PISA 2025 měří, jak dobře jednotlivé země připravují své žáky, aby porozuměli přírodním vědám a tomu, jakým způsobem nám přírodní vědy poskytují spolehlivé vědecké znalosti. Právě to má zásadní význam pro občany, kteří mají činit informovaná osobní rozhodnutí ve věcech souvisejících s přírodními vědami, jako je zdraví a životní prostředí, aby je mohli aktivně ovlivňovat v rámci své rodiny, místní komunity a širší společnosti. Toto je obzvlášť důležité ve 21. století, kdy lidstvo čelí nejisté budoucnosti v souvislosti se vstupem do tzv. antropocénu – období, v němž člověk svou činností výrazně mění systémy Země. Při řešení následných dopadů pak hrají znalosti z přírodních věd významnou roli na individuální, regionální i globální úrovni.

Co je nového

V předchozích koncepčních rámcích PISA pro oblast přírodních byla za výsledek vzdělávání a ústřední koncept pro hodnocení přírodovědných znalostí a dovedností považována „přírodovědná gramotnost“. Koncepční rámec PISA 2025 se posouvá k širšímu pojetí. Dokument se nyní nezaměřuje primárně na „přírodovědnou gramotnost“, ale na obecné výsledky přírodovědného vzdělávání s cílem harmonizovat koncepční rámec pro oblast přírodních věd s koncepčními rámci pro matematiku a čtení.

Při tvorbě koncepčního rámce PISA 2025 byly dvě původní dovednosti („vyhodnocovat a navrhovat přírodovědný výzkum“ a „vědecky interpretovat data a důkazy“) sloučeny do jedné: „vytvářet a vyhodnocovat návrhy přírodovědného zkoumání a kriticky interpretovat přírodovědná data a důkazy“. Důvodem této změny je snaha více zdůraznit vyhodnocování návrhů, protože jen málo dospělých se pravděpodobně bude zabývat navrhováním experimentů a protože obě dovednosti jsou považovány za součást procesu aktivního zkoumání.

Vzhledem k tomu, že ve společenském kontextu nyní hrají hlavní roli informační zdroje z internetu, z nichž mnohé jsou vědecké povahy, je ve vzdělávání žáků nově kladen důraz na to, aby byli schopni „vyhledávat, vyhodnocovat a využívat vědecké informace k rozhodování a jednání“. Proto byla přidána tato nová, třetí dovednost.

Došlo rovněž ke změně u afektivních faktorů ovlivňujících dané dovednosti, a to od zaměření na postoje k přírodním vědám k zaměření na širší koncept „přírodovědné identity“, který se při popisu angažovanosti žáků v oblasti přírodních věd ukázal jako komplexnější.

Poslední, ale neméně důležitou změnou je zaměření na vzdělávání k udržitelnosti a na environmentální vzdělávání. Syntézu těchto složek představuje koncept „jednání lidí v antropocénu“, přičemž současný koncepční rámec definuje dovednosti, které jsou považované za složky tohoto konceptu a které budou zjišťovány v rámci šetření PISA 2025.

Přírodovědné dovednosti

Kontexty

 • Osobní
 • Lokální/národní
 • Globální

Žák musí prokázat:

Vysvětlovat jevy vědecky Vytvářet a vyhodnocovat návrhy přírodovědného zkoumání a kriticky interpretovat přírodovědná data a důkazy Vyhledávat, vyhodnocovat a využívat vědecké informace k rozhodování a jednání Přírodovědné dovednosti Dovednosti v oblasti environmentálních věd

Přírodovědně vzdělaný člověk je schopen se zapojit do věcné debaty o přírodních vědách, udržitelnosti a technologiích, a zdůvodnit tak své jednání. K tomu jsou zapotřebí následující dovednosti:

Do jaké míry jsou patnáctiletí žáci schopni tyto úkoly zvládat, pak vypovídá o výsledcích jejich přírodovědného vzdělávání.

Přírodovědné dovednosti

Vysvětlovat jevy vědecky

Historickým kulturním počinem přírodních věd je vytvoření souboru vysvětlujících teorií, které změnily naše chápání přírody. Dovednost vysvětlovat jevy, které se vyskytují ve světě kolem nás, je tedy závislá na znalostech hlavních principů přírodních věd.

Žáci musejí umět rozpoznat, vytvořit, použít a vyhodnotit vysvětlení a řešení řady přírodních a technologických jevů a problémů. Tím prokazují schopnost:

 • vybavit si příslušné přírodovědné poznatky a použít je,
 • použít různé formy zobrazení a vzájemně je převádět,
 • vytvořit a zdůvodnit vhodné vědecké předpovědi a řešení,
 • určit, sestavit a vyhodnotit modely,
 • rozpoznat a vytvořit vysvětlující hypotézy pro jevy ve světě kolem nás,
 • vysvětlit možné dopady přírodovědného poznání na společnost.

K vysvětlení přírodovědných, technologických a environmentálních jevů však nestačí jen schopnost vybavit si a použít teorie, vysvětlující hypotézy, informace a fakta (obsahová znalost). Má-li být podáno vědecké vysvětlení, je třeba zároveň porozumět tomu, jak byly dané poznatky získány a do jaké míry jsou vědecká tvrzení důvěryhodná. Pro tuto dovednost je nutné znát standardní postupy a metody používané při vědeckém výzkumu k získání příslušných poznatků (procedurální znalost) a porozumět jejich úloze a funkci při zdůvodňování těchto poznatků (epistemická znalost).

Přírodovědné dovednosti

Vytvářet a vyhodnocovat návrhy přírodovědného zkoumání a kriticky interpretovat přírodovědná data a důkazy

Znalost přírodních věd předpokládá, že by žáci měli rozumět záměrům přírodovědného výzkumu, včetně jeho hodnocení v rámci komunity a jeho povinnosti zveřejnit výsledky.

Žáci musejí umět připravit, posoudit a vyhodnotit přírodovědná zkoumání, způsoby vědeckého řešení otázek, a interpretovat získaná data. Tím prokazují schopnost:

 • určit výzkumnou otázku v dané vědecké studii,
 • navrhnout vhodný design pokusu,
 • vyhodnotit, zda je určitý design pokusu nejvhodnější pro zodpovězení dané otázky,
 • interpretovat data předložená v různých formách zobrazení, vyvodit z nich odpovídající závěry a zhodnotit jejich relativní přínosy.

Tato dovednost vyžaduje nejen znalost hlavních rysů a postupů experimentování a dalších forem přírodovědného zkoumání (obsahová a procedurální znalost), ale také znalost role různých postupů při zdůvodňování různých vědeckých tvrzení (epistemická znalost). Může také vyžadovat používání základních matematických nástrojů k analýze nebo sumarizaci dat.

Přírodovědné dovednosti

Vyhledávat, vyhodnocovat a využívat vědecké informace k rozhodování a jednání

V uplynulém desetiletí došlo k prudkému nárůstu množství a toku informací i možností jednotlivce mít k těmto informacím přístup. Vedle objemu pravdivých a spolehlivých informací se však zvýšil i objem informací mylných, či dokonce dezinformací. Pokud jde o vědecké informace, a to jak pravdivé, tak mylné, musí být každý občan schopen posoudit důvěryhodnost a hodnotu informací, které se běžně vyskytují v souvislosti s jakýmkoli vědeckým tématem.

Stále větší obavy vzbuzuje to, jak snadno lidé přijímají názory, které se vydávají za „vědecké“ a pro které neexistují žádné kvalitní věcné důkazy či existují pádné důkazy o opaku. Přírodovědně vzdělaný člověk by měl proto chápat, že je důležité rozvíjet skeptické postoje, tedy ptát se, zda nedochází ke střetu zájmů, zda existuje ustálený vědecký konsenzus a zda má daný zdroj relevantní odborné znalosti.

Jádrem této dovednosti je pochopení, že věda je založena na spolupráci a že není neomylná. Zatímco jednotliví vědci nebo týmy se mohou mýlit, konsenzus vědecké komunity je důvěryhodnější, protože je výsledkem rozsáhlého vzájemného posuzování a protože poznatky, které reprezentuje, byly v rámci této komunity mnohokrát opakovaně ověřovány.

Žáci musejí umět vyhledat a posoudit vědecké informace, tvrzení a argumenty v různých formách zobrazení a v různých kontextech a vyvodit z nich odpovídající závěry. Tím prokazují schopnost:

 • vyhledat, vyhodnotit a sdělit relativní (vědecký, sociální, ekonomický a etický) přínos různých zdrojů informací, které mohou být důležité či užitečné pro rozhodování o vědeckých otázkách, a vyhodnotit, zda tyto informace podporují určitý argument či řešení;
 • rozlišit mezi tvrzeními založenými na pádných vědeckých důkazech, odbornými a neodbornými tvrzeními a názory a toto rozlišení zdůvodnit;
 • vytvořit důkaz na podporu vědeckého tvrzení založený na souboru dat;
 • kritizovat standardní chyby vědecké argumentace, např. nesprávné předpoklady, příčiny vs. korelace, chybná vysvětlení, generalizace na základě omezeného množství dat;
 • zdůvodnit rozhodnutí, která přispívají k řešení současných problémů nebo udržitelného rozvoje, pomocí vědeckých důkazů, ať už individuálních, nebo společných.

V rámci této dovednosti musejí žáci disponovat procedurálními i epistemickými znalostmi, v různé míře se však mohou opírat též o své obsahové znalosti přírodních věd.

Možnost osvojit si digitální dovednosti ve škole není zdaleka univerzální.

 • 54 %

  žáků zemí OECD (průměrně) uvedlo, že se ve škole učili, jak rozpoznat, zda je informace zkreslená, či nikoli

žáci zemí OECD (průměrně), kteří uvedli, že se ve škole učili následujícím digitálním dovednostem:

Nejlepší země/ekonomika Průměr OECD Nejslabší země/ekonomika Jak v e-mailech odhalit tzv. phishing nebo spam Jak používat krátké popisy pod odkazy v seznamu výsledků vyhledávání Jak odhalit, že jsou určité informace subjektivní nebo zkreslené Jak používat klíčová slova ve vyhledávačích, jako je Google, Yahoo atd. Jak porovnávat různé webové stránky a posoudit, které informace se lépe hodí pro tvou školní práci Jak posoudit důvěryhodnost informací na internetu Porozumět důsledkům zveřejnění informací dostupných všem online na Facebooku, Instagramu atd. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Dovednosti v oblasti environmentálních věd

Kontexty

 • Osobní
 • Lokální/národní
 • Globální

Žák musí prokázat:

Vysvětlit dopady interakce člověka se systémy Země Přijmout informovaná rozhodnutí založená na vyhodnocení různých zdrojů dat a uplatnění tvůrčího a systémového myšlení pro jednání v zájmu obnovy a udržitelnosti životního prostředí Vyjádřit respekt různým názorům a naději při hledání řešení sociálně-ekologických krizí Dovednosti v oblasti environmentálních věd Přírodovědné dovednosti

Mladý člověk vyrůstající v antropocentrickém světě potřebuje řadu dovedností pro řešení problému udržitelnosti v době měnícího se klimatu. Mezi dovednosti, které v šetření PISA 2025 představují základ konceptu Jednání lidí v antropocénu a jejichž prvky budou měřeny v rámci hodnocení přírodních věd, patří:

Každá z těchto dovedností je založena na řadě schopností, které v sobě spojují kognitivní a nekognitivní prvky.

Průměrné výsledky šetření PISA 2018 v zemích OECD:

 • 79 %

  žáků uvedlo, že jsou si vědomi změny klimatu a globálního oteplování

 • 88 %

  ředitelů škol uvedlo, že globální oteplování a změna klimatu byly zahrnuty do školního vzdělávacího programu

„Péče o globální životní prostředí je pro mě důležitá“

 • 78 %

  žáků s tvrzením souhlasilo nebo rozhodně souhlasilo

Mohou žáci něco udělat s globálními problémy, jako je změna klimatu?

 • 57 %

  žáků se domnívalo, že s globálními problémy mohou něco udělat

 • 44 %

  žáků se domnívalo, že jejich chování může mít dopad na obyvatele jiných zemí

Dovednosti v oblasti environmentálních věd

Vysvětlit dopady interakce člověka se systémy Země

Žák prokazující tuto dovednost dokáže:

 • vysvětlit fyzikální systémy, živé systémy a systémy Země, které jsou důležité pro životní prostředí, a jejich vzájemnou interakci,
 • zkoumat a uplatnit znalosti o interakcích člověka s těmito systémy v průběhu času,
 • použít tyto znalosti k vysvětlení negativních i pozitivních dopadů lidské činnosti na uvedené systémy v průběhu času,
 • vysvětlit, jak k těmto dopadům přispívají sociální, kulturní nebo ekonomické faktory.

Prvky této dovednosti jsou zjišťovány v rámci přírodovědné dovednosti 1 (vysvětlovat jevy vědecky). Tato dovednost vyžaduje jak obsahovou, tak procedurální znalost.

Dovednosti v oblasti environmentálních věd

Přijmout informovaná rozhodnutí založená na vyhodnocení různých zdrojů dat a uplatnění tvůrčího a systémového myšlení pro jednání v zájmu obnovy a udržitelnosti životního prostředí

Žák prokazující tuto dovednost dokáže:

 • vyhledat a vyhodnotit údaje z různých znalostních systémů a zdrojů,
 • vyhodnotit a navrhnout možná řešení sociálních, environmentálních a ekologických problémů s využitím tvůrčího a systémového myšlení a s ohledem na důsledky pro současné i budoucí generace,
 • zapojit se individuálně i kolektivně do občanských aktivit s cílem přijímat informovaná, konsensuální rozhodnutí,
 • stanovit cíle, spolupracovat s dalšími mladými lidmi a dospělými napříč generacemi a jednat ve prospěch regenerativních a trvalých sociálně-ekologických změn na různých úrovních (lokální až globální).

Prvky této dovednosti jsou zjišťovány v rámci přírodovědné dovednosti 2 (vytvářet a vyhodnocovat návrhy přírodovědného zkoumání a kriticky interpretovat přírodovědná data a důkazy) a přírodovědné dovednosti 3 (vyhledávat, vyhodnocovat a využívat vědecké informace k rozhodování a jednání). Tato dovednost vyžaduje obsahovou, procedurální a epistemickou znalost.

Dovednosti v oblasti environmentálních věd

Vyjádřit respekt různým názorům a naději při hledání řešení sociálně-ekologických krizí

Žák prokazující tuto dovednost dokáže:

 • vyhodnotit různá jednání z pohledu etiky vzájemné péče a péče o všechny druhy, vycházející z názoru, že člověk je neoddělitelnou součástí životního prostředí (ekocentrismus),
 • uvědomit si různé druhy nespravedlnosti, které společnosti postupně vytvořily, a pracovat na tom, aby všichni lidé mohli přispívat k blahobytu komunit a ekosystémů,
 • prokázat odolnost, naději a efektivitu v reakci na sociálně-ekologické krize, a to jak individuálně, tak kolektivně,
 • respektovat různé pohledy na problémy a hledat řešení pro obnovu postižených komunit a ekosystémů.

Tato dovednost obsahuje prvky, které jsou zjišťovány pomocí konceptu přírodovědné identity, včetně epistemických přesvědčení, zahrnuje péči a zájem o ostatní lidi, jiné živočišné druhy a planetu a důvěru ve vlastní efektivitu a samostatnost při řešení sociálně-ekologických krizí. Tato dovednost vyžaduje obsahovou, procedurální a epistemickou znalost.

Dovednosti v oblasti environmentálních věd

Jednání lidí v antropocénu

Dovednosti v oblasti environmentálních věd, které budou měřeny v šetření PISA 2025, se týkají výsledků přírodovědného vzdělávání žáků v oblasti životního prostředí a souhrnně jsou definovány jako „Jednání lidí antropocénu“.

Jednání lidí v antropocénu vyžaduje pochopení, že dopady lidské činnosti významně změnily systémy Země a nadále je mění. Odkazuje na způsoby bytí a jednání člověka ve světě, kde je vnímán jako součást ekosystémů (ne odděleně od nich), a kde jsou uznávány a respektovány všechny druhy a vzájemná provázanost jejich životů.

Zodpovědní mladí lidé působící v antropocénu:

 • věří, že jejich jednání bude oceněno a schváleno a že bude účinné při snaze zmírňovat změny klimatu, úbytek biologické rozmanitosti, nedostatek vody a další složité problémy a krize,
 • si uvědomují různé druhy nespravedlnosti, které společnosti postupně vytvořily, a pracují na tom, aby všichni lidé mohli přispívat k blahobytu komunit a ekosystémů,
 • prokazují odolnost, naději a efektivitu tváří v tvář sociálním a ekologickým krizím,
 • respektují a vyhodnocují různé pohledy i znalostní systémy,
 • zapojují se společně s dalšími mladými lidmi a dospělými napříč generacemi do občanských aktivit, které vedou ke zvýšení blahobytu komunit a k udržitelné budoucnosti,
 • pracují individuálně i společně s ostatními na různých úrovních, od lokální po globální, s cílem pochopit a řešit složité problémy, kterým čelí všichni jedinci v našich společnostech.

Více informací lze nalézt v publikaci OECD zde.

V šetření PISA 2018 žáci v zemích OECD uvedli, že ve svém každodenním životě aktivně podporují environmentální udržitelnost:

 • 71 %

  snižuje spotřebu energie v domácnosti ztlumením vytápění nebo klimatizace

 • 46 %

  čte webové stránky o mezinárodních společenských otázkách

 • 45 %

  si vybírá některé výrobky z etických nebo ekologických důvodů, přestože jsou dražší

 • 39 %

  se účastní aktivit ve prospěch ochrany životního prostředí

 • 27 %

  bojkotuje výrobky nebo firmy z politických, etických nebo environmentálních důvodů

 • 25 %

  podepisuje online petice na ochranu životního prostředí nebo řešení sociálních otázek

Přírodovědné znalosti

Tři dovednosti rozvíjené přírodovědným vzděláváním vyžadují tři typy znalostí:

Lidé potřebují tyto tři typy znalostí, aby mohli uplatňovat tři druhy dovedností, na které se zaměřuje tento koncepční rámec.

Přírodovědné znalosti

Obsahová znalost

V rámci přírodovědné domény v šetření PISA 2025 lze hodnotit pouze část obsahu studia přírodních věd. Znalosti, které budou hodnoceny, proto budou vybrány z hlavních oblastí fyziky, chemie, biologie a zeměpisu na základě tří kritérií:

 • odpovídají situacím každodenního života,
 • představují významné přírodovědné poznatky nebo zásadní principy, které jsou zavedené a trvale platné,
 • odpovídají vývojové úrovni patnáctiletých žáků.

Koncepční rámec používá při popisu obsahové znalosti místo termínu „věda“ termín „systém“. Záměrem je vyjádřit, že občané musejí rozumět pojmům ze všech přírodních věd i jejich aplikaci ve vzájemných souvislostech, bez ohledu na zařazení do oborů zkoumání.

Seznamte se podrobněji s hlavními obsahovými znalostmi s využitím šipek níže.

Přírodovědné znalosti

Procedurální znalost

Procedurální znalost lze chápat jako znalost standardních postupů a metod, které vědci používají k získání spolehlivých a pravdivých dat. Takové znalosti jsou nutné jak k provádění vědeckého výzkumu, tak ke kritickému posuzování důkazů, které mohou být použity k podpoře tvrzení vycházejících ze získaných dat.

Příklady procedurálních znalostí, které mohou být testovány:

 • pojem proměnné, např. závislé, nezávislé a kontrolní proměnné,
 • pojem měření, např. kvantitativní (změření), kvalitativní (pozorování), používání měřítka (škály), kategoriální a spojité proměnné,
 • způsoby vyhodnocování a minimalizace neurčitosti jako je opakování a průměrování měření,
 • mechanismy zajišťující přesnost (pokus opakovaně poskytuje stejné výsledky) a správnost údajů (výsledky naměřených hodnot odpovídají skutečnosti),
 • běžné způsoby zápisu a zobrazování dat pomocí tabulek, grafů a diagramů a jejich vhodné použití,
 • strategie kontroly proměnných a její role při plánování pokusu nebo využití náhodných kontrolovaných pokusů, aby se zabránilo mylným závěrům a identifikovaly se možné příčinné mechanismy,
 • volba vhodné metody pro zkoumání přírodovědného problému, např. experiment, terénní průzkum nebo hledání zákonitostí; úloha kontrolních proměnných při zjišťování příčinných souvislostí,
 • rozpoznání vhodných postupů vzájemného posuzování v rámci vědecké komunity k zajištění důvěryhodnosti nových znalostí.

Přírodovědné znalosti

Epistemická znalost

Epistemická znalost zahrnuje znalost pojmů a charakteristických znaků nezbytných pro proces budování systému znalostí ve vědě a jejich roli ve zdůvodňování vědeckých poznatků. Epistemická znalost poskytuje základy pro zdůvodnění postupů a metod, které vědci používají, znalost struktur a charakteristických znaků, kterými se řídí vědecké zkoumání, a základ pro představy a tvrzení o světě kolem nás, jež vycházejí z přírodních věd. Jejím základem je pochopení:

 • podstaty vědeckých pozorování, faktů, hypotéz, modelů a teorií,
 • účelu a cílů vědy (tvořit spolehlivé popisy přírody a předvídat budoucí události) na rozdíl od techniky (vytvořit optimální řešení pro zajištění potřeb člověka),
 • hodnot vědecké kultury (např. povinnost vzájemného hodnocení, objektivita a vyloučení možného zkreslení).

Epistemická znalost se obvykle testuje pragmatickým způsobem, kdy má žák v určitém kontextu interpretovat a odpovědět na otázku vyžadující určitou epistemickou znalost. Úkolem žáků bude například zjistit, zda jsou závěry podložené daty nebo který důkaz nejlépe podporuje uvedenou hypotézu, a vysvětlit proč.

Epistemická znalost zahrnuje ve své podstatě čtyři prvky:

 • úlohu modelů ve vědě,
 • úlohu dat a důkazů ve vědě,
 • povahu vědeckého uvažování,
 • kolaborativní a komunitní povahu vědeckého zkoumání.

Seznamte se podrobněji s těmito klíčovými prvky pomocí šipek níže.

Přírodovědná identita

Zavedení konceptu identity jako jedné z hlavních dimenzí koncepčního rámce PISA 2025 pro oblast přírodních věd vychází z předpokladu, že ačkoli jsou přírodovědné znalosti a dovednosti pro budoucnost mladých lidí důležité a cenné, je pro jejich schopnost jednat a být aktivními občany v rychle se měnícím světě klíčový rovněž jejich vztah k přírodním vědám.

Šetření PISA 2025 hodnotí následující prvky přírodovědné identity, které jsou považovány za důležité vlastnosti přírodovědně vzdělaného člověka:

Konstrukty přírodovědného kapitálu:
1. epistemická přesvědčení – obecné hodnoty vědy a vědeckého výzkumu,
2. přírodovědný kapitál (znalosti, postoje, dispozice, zdroje, chování a společenské kontakty související s přírodními vědami).

Postojové konstrukty:
3. sebepojetí ve vztahu k přírodním vědám (vnímání sebe sama ve vztahu k vědě, včetně budoucí participace),
4. důvěra ve vlastní schopnosti ve vztahu k přírodním vědám,
5. radost z přírodních věd,
6. instrumentální motivace.

Environmentální konstrukty:
7. povědomí o životním prostředí,
8. zájem o životní prostředí,
9. zodpovědné jednání v zájmu životního prostředí.

Tyto konstrukty tvoří tři hlavní dimenze identity:

 • oceňování vědeckých pohledů a přístupů k výzkumu,
 • afektivní prvky přírodovědné identity,
 • povědomí o životním prostředí, starost o životní prostředí a zodpovědné jednání v jeho zájmu.

Pomocí šipek níže lze zobrazit podrobnější přehled těchto dimenzí.

Kontexty

Šetření PISA 2025 hodnotí dovednosti a znalosti v konkrétních kontextech, které vyvolávají otázky a nabízejí možnosti volby relevantní pro přírodovědné a environmentální vzdělávání. Tyto kontexty nejsou omezeny pouze na prostředí školy, ale jsou voleny na základě toho, co patnáctiletí žáci vědí a chápou a co je relevantní pro jejich zájmy a život. Tyto kontexty korespondují s oblastmi přírodovědné gramotnosti v předchozích koncepčních rámcích PISA.

Úlohy se zaměřují na situace týkající se:

 • vlastní osoby, rodiny a vrstevnické skupiny (osobní),
 • komunity (lokální a národní),
 • života ve světě (globální).

Jako společný kontext mohou být použita témata založená na technologiích a životním prostředí. Historické kontexty mohou být použity k hodnocení toho, jak žáci chápou procesy a postupy spojené s rozvojem vědeckého poznání. Do oblasti použití vědy a techniky v rámci osobních, lokálních, národních a globálních prostředí, která tvoří kontexty úloh, spadají tato témata:

 • zdraví a nemoci,
 • přírodní zdroje,
 • kvalita životního prostředí (včetně dopadů na životní prostředí a změny klimatu),
 • rizika,
 • limity vědy a techniky (včetně aktuálního vývoje a výzev).

Pomocí šipek níže lze zobrazit podrobnější přehled kontextů a souvisejících oblastí použití.

Příklady

Níže uvádíme několik příkladů úloh ze šetření PISA 2025 pro přírodní vědy. Pomocí uvedených tlačítek zobrazíte příklady úloh z různých oblastí koncepčního rámce.