PISA 2025 - рамка на изследването по природни науки

Разгледайте основните раздели по-долу или изтеглете пълния текст на PISA 2025 - рамка на изследването по природни науки в PDF формат.

Въведение

Научната рамка на PISA 2025 определя компетентности, които се развиват чрез обучението по природни науки. Това са ключови образователни постижения на учениците, свързани с различни области от природните науки, базирани на идеи от природните науки, използвани при вземане на информирани решения. Компетентностите по природни науки включват това, което се смята, че е важно младите хора да знаят, да ценят, да използват в ситуации свързани с природонаучни и с технологични знания и познания.

Рамката описва три природонаучни компетентности в комбинация с три подкатегории компетентности, свързани с науката за околната среда. Тя, също така, описва три категории знания, необходими на учениците за постигане на тези природонаучни компетентности; три основни контекста, в които са поставени задачите, които учениците ще решават; предизвикателства от сферата на природните науки и аспекти на научната идентификация, които се считат за важни. 

Изследването PISA 2025 дава информация за нивото на подготовка на учениците в различните държави, по отношение на разбирането на и за природните науки. Това е от решаващо значение, когато трябва да се вземат информирани решения свързани с природните науки, в това число здравеопазване и околна среда, да се ангажират семейството, близкото обкръжение и широката общественост. Всичко това е особено важно в 21-ви век, когато човечеството се сблъсква с несигурността на бъдещето, навлиза в Антропоцена (нова геологична епоха с активно въздействие на човека) и човешкото поведение променя системите на Земята. В този смисъл, познанието по природни науки има значение на индивидуално, регионално и глобално ниво.

Новото в PISA 2025

Рамката на PISA 2025 се променя към една по-обширна концепция при оценяването на природонаучната грамотност. Фокусът на рамката вече е върху по-общите резултати от природонаучното образование, с което тя се изравнява с рамките по математика и по четене, като не се концентрира само върху природонаучната грамотност.

При разработването на рамката за 2025 г., двете компетентности „Планиране и оценяване на научно изследване“ и „Научно тълкуване на данни и факти“ са обединени в една, а именно „Създаване и оценяване на научни експерименти и критично интерпретиране на научни данни и доказателства“. Тази промяна е извършена за да се увеличи акцентът върху оценката на замисъла, тъй като малко възрастни биха се ангажирали със създаване на експерименти и тъй като и двете компетентности се приемат за част от процеса на провеждане на изследването.

В обществения контекст сега преобладават източници на информация от Интернет, много от които научни, което поставя нов акцент върху обучението на учениците да „проучват, оценяват и използват научна информация за вземане на решения и предприемане на действия“. Оттук и включването на тази трета компетентност.

Променят се емоционалните фактори влияещи върху компетентностите, като фокусът се измества от нагласите към природните науки към измерването на по-широката концепция за „научна идентичност“, която описва ангажираността на учениците с природните науки.

И на последно място стои фокусът върху екологичното образование и образованието за устойчиво развитие. Тези два елемента са включени в концепцията „Действие в сътрудничество през Антропоцена“ и рамката определя компетентностите, които се считат за елементи на този конструкт, който ще бъде измерен в изследването през 2025 г.

 

Компетентности за природните науки

Контекст

 • Личен
 • Местен / национален
 • Глобален

Изисква учениците да:

Обяснят научно природни процеси и явления Създадат и оценят проекти за природонаучни изследвания и да интерпретират критично научни данни и доказателства Проучат, оценят и използват научна информация за вземане на решения и предприемане на действия Покажат природонаучни компетентности Покажат научни компетентности по отношение на околната среда

Приема се, че човек има добро равнище на природонаучна грамотност, ако притежава умения/компетентности за:

Нивото на справяне на 15-годишните ученици с тези задачи, представя резултатите от тяхното природонаучно образование.

Компетентности за природните науки

Научно обясняване на природни процеси и явления

Културното постижение на науката е набор от обяснителни теории, които преобразяват човешкото разбиране за естествения свят. Компетентността за обяснение на явления, протичащи в материалния свят, поради тази причина, зависи от познаването на тези основни природонаучни идеи.

Учениците трябва да разпознават, създават, прилагат и оценяват обяснения и решения за редица природни и технологични явления и проблеми, демонстрирайки способности за:

 • Припомняне и прилагане на подходящи знания за природните науки
 • Използване на различни форми на представяне и трансформиране между тези форми
 • Формулиране и обосноваване на подходящи природонаучни прогнози и решения
 • Идентифициране, създаване и оценяване на модели
 • Разпознаване и развиване на обяснителни хипотези на явления от материалния свят
 • Обясняване на потенциални последици от природонаучните знания за обществото

Конструирането на обяснения за научни, технологични и явления, свързани с околната среда изисква нещо повече от способността да се припомнят и използват теории, да се обясняват идеи и да се представят информация и факти (съдържателно познание). Представянето на научно обяснение изисква едновременно с горепосоченото и разбиране за това как е получено това знание и нивото на достоверност, което можем да докажем/достигнем по отношение на научни твърдения. За постигане на тази компетентност се изисква познаване на стандартните процедури и практики за получаване на този род знания, познати още като "процедурни знания". Изисква се, също така, разбиране на тяхната роля и функция в доказване на знанията, резултат от науката, познати още като "епистемични знания".

 

Компетентности за природните науки

Създаване и оценяване на научни експерименти и критично интерпретиране на научни данни и доказателства

Знанието за природните науки предполага учениците да разбират целите на едно научно изследване, включително оценката му в общността и задължението му за разпространяване на откритията, до които то е достигнало.

Учениците трябва да създават, да правят преценки и да оценяват научни изследвания, начините за научно формулиране на въпроси и интерпретиране на данните, демонстрирайки способност за:

 • Идентифициране на главния въпрос в дадено научно изследване
 • Предлагане на подходящо формулиране на експеримента/изследването
 • Оценяване на това дали формулировката на експеримента/изследването е най-подходяща за достигане до отговор на въпроса
 • Интерпретиране на представени данни, формулиране на подходящи заключения въз основа на тези данни и оценяване на относителните им характеристики

Тази компетентност изисква познаване на ключовите характеристики и практики на експериментално изследване и други форми на научно изследване, в  това число познания за съдържание и процедурни познания, както и познаване на функцията на процедурите при обосноваване на научни твърдени, т.е. епистемично познание. Възможно е да се изисква и използване на основни математически инструменти за анализиране или обобщаване на данни.

Компетентности за природните науки

Проучване, оценяване и използване научна информация за вземане на решения и предприемане на действия

През последното десетилетие се наблюдава неимоверно увеличение на количеството и на потока от информация и възможността на хората за достъп до тази информация. Паралелно с потока от достоверна и надеждна информация, се увеличава и потокът от невярна информация, а в някои случаи и на дезинформация. Особено когато става въпрос за научна информация, достоверна или невярна, всички хора се нуждаят от компетентност за преценка на достоверността и на качеството на информацията.  

Налице е нарастваща загриженост относно лекотата, с която хората приемат информация, за която се твърди, че е „научна“, без за нея да има съществени материални доказателства и дори при наличие на оборващи я доказателства. Един човек, образован по отношение на природните науки, трябва да разбира важността на скептицизма, който би следвало да повдига въпросите за наличие на конфликт на интереси, за наличие на установен научен консенсус по темата, за наличие на съответната експертиза у източника на информация.

В основата на тази компетентност е разбирането, че науката е обществена собственост и че науката не е безпогрешна. Докато отделни учени или екипи може да грешат, възприетото единодушно от общността е по-благонадеждно, тъй като е резултат от внимателна верификация в рамките на тази общност, представяща знания, които са били проверени и удостоверени многократно.

Учениците трябва да изследват и да оценяват научна информация, твърдения и аргументи представени по различен начин и в различни контексти, както и да правят подходящи заключения, демонстрирайки способности за:

 • Търсене, оценяване и представяне на характеристиките на различни източници на информация, в това число научни, социални, икономически и етични, които могат да имат значение или полза при вземането на решения по въпроси, свързани с науката, както и представяне на доводи дали и защо се подкрепят аргумент или решение
 • Разграничаване на твърдения, основани на валидни научни доказателства срещу неекспертни и субективни мнения и посочване на причините за разграничаването
 • Изграждане на аргумент в подкрепа на подходящо научно заключение от набор от данни
 • Критикуване на недостатъци в дадени научни аргументи, напр. лоши предположения, причина срещу корелация, грешни обяснения, обобщения от ограничени данни
 • Обосноваване на решенията, посредством използване на научни аргументи, индивидуални или колективни, които допринасят за решаването на актуални проблеми или въпроси отнасящи се до устойчивото развитие

Тази компетентност изисква от учениците да притежават както процедурни, така и епистемични познания, но също така да умеят да черпят, в различна степен, от своите знания по природни науки.

Възможността за усвояване на дигитални/цифрови умения в училище не е универсална.

 • 54%

  от учениците в страните от ОИСР съобщават, че са били обучавани в училище как да разпознават дали информацията е подвеждаща/истинна/пристрастна или не.

Учениците в страните от ОИСР съобщават, че са били обучавани на следните дигитални умения в рамките на своето училищно образование:

Най-добра държава/икономика Средно за ОИСР Най-лоша държава/икономика Разпознаване на фишинг или спам имейли Създаване на кратко описание под връзките в списъка с резултати от търсене Разпознаване на субективна и/или пристрастна информация Използване на ключови думи при работа с/използване на търсачки като Google, Yahoo и др Сравняване на различни уеб страници и вземане на решение коя информация е по-подходяща за използване в училищни задачи Вземане на решение за достоверността на информация от интернет Разбиране на последствията от предоставянето на публична информация онлайн в социални мрежи като Facebook, Instagram и др. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Научни компетентности в областта на околната среда

Контекст

 • Личен
 • Местен / национален
 • Глобален

Изисква учениците да:

Обяснят въздействието на човешките дейности върху сустемите на Земята Вземат информирани решения за действие за възстановяване и поддържане на околната среда, въз основа на оценка на различни източници на доказателства и прилагане на творческо и системно мислене Демонстрират уважение към различните гледни точки при търсенето на решения на социално-екологични кризи Покажат научни компетентности по отношение на околната среда Покажат природонаучни компетентности

Младият човек, който расте в този антропоцентричен свят трябва да има набор от компетентности, за да може да участва в устойчивото развитие в епохата на непрестанно променящ се климат. Основните компетентности, които са залегнали в концепцията „Действие (и) в сърудничество през Антропоцена“ на PISA 2025, и елементите, които ще бъдат изследвани, са следните:

 • Обяснявяне на въздействието от дейността на човека върху геосистемите
 • Взимане на информирани решения за действие въз основа на оценка на различни източници на доказателства и прилагане на творческо и системно мислене за възстановяване и поддържане на околната среда
 • Демонстриране на уважение към различните гледни точки и да се надяваме, търсене на решения на социално-екологични кризи

В основата на всяка от тези компетентности стоят редица способности, които представляват комбинация от когнитивни и некогнитивни елементи.

Въз основа на резултатите от PISA 2018, в страните от ОИСР средно:

 • 79%

  от учениците съобщават, че знаят за изменението на климата и глобалното затопляне

 • 88%

  от училищните директори потвърждават, че глобалното затопляне и изменението на климата присъстват в училищната програма

„Глобалната грижа за околната среда е важна за мен“

 • 78%

  от учениците са съгласни или напълно съгласни с твърдението

Могат ли учениците да направят нещо за глобални проблеми каквито са промените в климата?

 • 57%

  смятат, че могат да направят нещо по отношение на глобалните проблеми

 • 44%

  смятат, че поведението им може да повлияе на хората в други страни

Научни компетентности в областта на околната среда

Обясняване на въздействието на човешките дейности върху системите на Земята

Ученик, който демонстрира тази компетентност, може:

 • Да обяснява физичните и биологичните системи и земните геосфери, които са свързани с околната среда и взаимодействието помежду им
 • Да изследва и да прилага знания за взаимодействията на човека с тези системи във времето
 • Да прилага тези знания, за да обясни както отрицателните, така и положителните въздействия на човека с тези системи във времето
 • Да обяснява как социалните, културните и икономическите фактори допринасят за тези въздействия

Елементите на тази компетентност се измерват чрез компетентността „Научно обясняване на природни процеси и явления “. Тази компетентност изисква както знания по природни науки, така и процедурно знание.

Научни компетентности в областта на околната среда

Вземане на информирани решения за действие въз основа на оценка на различни източници на доказателства и прилагане на творческо и системно мислене по отношение на възстановяването и поддържането на околната среда

Ученик, който демонстрира тази компетентност, може:

 • Да търси и оценява доказателства от разнообразни източници на знания и ресурси
 • Да оценява и да формира потенциални решения на социални, екологични и свързани със заобикалящата среда проблеми, като използва творческо и системно мислене и вземайки предвид последиците за настоящите и бъдещите поколения
 • Да се ангажира, индивидуално и колективно, в граждански процеси, за да вземе информирани, консенсусни решения
 • Да си поставя цели, да сътрудничи с други хора от различни поколения и да съдейства за възстановяващи и трайни социално-екологични промени на различни пространствени нива (от местно до глобално).

Елементите на тази компетентност се измерват чрез компетентностите „Създаване и оценяване на научни експерименти и критично интерпретиране на научни данни и доказателства“ и „Проучване, оценяване и използване научна информация за вземане на решения и предприемане на действия“. Тази компетентност изисква знания по природни науки, процедурни и епистемични знания.

Научни компетентности в областта на околната среда

Демонстриране на уважение към различните гледни точки и търсене на решения на социално-екологични кризи

Ученик, който демонстрира тази компетентност, може да:

 • Оценява действията при полагане на грижа един за друг и за всички видове, основана на мироглед, при който хората са част от околната среда, а не отделени от нея, тоест те са екоцентрични
 • Приема различните начини, по които обществата работят по посока на това да се даде възможност на всички хора да допринасят за благосъстоянието на общността и екосистемите
 • Проявява устойчивост, надежда и ефикасност, индивидуално и колективно, в отговор на социално-екологични кризи
 • Уважава различните гледни точки по различни проблеми и търси решения за възстановяване на засегнатите общности и екосистеми

Тази компетентност съдържа елементи, които се измерват чрез концепцията за научна идентичност, включително епистемични нагласи; склонност към загриженост към другите (хора, други видове и планетата); чувство за ефикасност и инициативност при справяне със социално-екологични кризи. Тази компетентност изисква съдържателни, процедурни и епистемични познания.

Научни компетентности в областта на околната среда

Действие в сътрудничество през Антропоцена

Компетентностите в областта на науките за околната среда, които трябва да бъдат измерени с изследването PISA 2025, са свързани с резултатите от образованието по природни науки на учениците, свързани с околната среда, определени като „Действие (и) в сътрудничество през Антропоцена“.

Действието през Антропоцена изисква разбиране, че човешкото въздействие вече е променило значително, но и продължава да променя, геосистемите. Отнася се до начини на съществуване и на действие в света, които поставят хората като част от екосистемите (а не отделно от тях), признавайки и уважавайкиаки всички видове и взаимозависимостта на живота.

Младите хора в Действие през Антропоцена:

 • Работейки за намаляване на промените в климата, загубата на биологично разнообразие, недостига на вода и други сложни проблеми и кризи, вярват че техните действия ще бъдат оценени, одобрени и ефективни
 • Признават многобройните начини, по които обществата може да са създали несправедливост, и работят за овластяване на всички хора да могат да допринасят за благосъстоянието на общността и екосистемите.
 • Демонстрират вяра, гъвкавост и ефикасност изправени пред кризи, които са както социални, така и екологични
 • Уважават и оценяват различните гледни точки и различни системи от знания
 • Ангажират се с други млади хора и възрастни от различни поколения, в граждански процеси, които водят до подобрено благосъстояние на общността и устойчиво бъдеще
 • Работят индивидуално и в колектив, в проекти с различни пространствени мащаби - от местни до глобални - за да разберат и да се справят със сложните предизвикателства, пред които са изправени всички хора в различните общности

Повече за това можете да се прочете в работния документ на OECD тук.

Въз основа на резултатите от PISA 2018 учениците в страните от ОИСР съобщават, че активно подкрепят екологичната устойчивост в ежедневието си:

 • 71%

  редуцират консумацията на енергия у дома, чрез намаляване на отоплението или температурата на климатика

 • 46%

  четат уебсайтове с информация за международни социални въпроси

 • 45%

  избират определени продукти по етични или екологични причини, дори и да са по-скъпи

 • 39%

  участват в дейности по опазване на околната среда

 • 27%

  бойкотират продукти или компании по политически, етични или екологични причини

 • 25%

  подписват екологични или социални петиции онлайн

Знания за природни науки

Трите компетентности, развити от природонаучното образование, изискват съответните три форми на знание:

 • Знания по природни науки
 • Процедурно знание
 • Епистемично знание

Хората се нуждаят от трите форми на природонаучно нзнаие за да упражняват всичките три компетентности, които са във фокуса на рамката на PISA 2025.

Знания за природни науки

Знания по природни науки

В изследването PISA 2025 се оценяват познанията на учениците обобщени от няколко съдържателни области - физични, химични и биологични системи и Земя и Космос. Следователно знанията:

 • Имат отношение към ситуации от реалния живот
 • Представляват важна научна концепция на основна научна теория, която е добре установена и има дългосрочна полезност
 • Подходящи са за нивото на развитие на 15-годишните

Рамката използва термина „системи“ вместо „науки“ в дескрипторите на знанието по природни науки, за да предаде идеята, че гражданите трябва да разбират концепции за физичните и биологичните системи, за Земята и Космоса и тяхното приложение в контексти, където знанията са взаимосвързани и интердисциплинарни.

Използвайте стрелките по-долу, за да прегледате подробно ключовите знания по природни науки.

Знания за природни науки

Процедурно знание

Процедурното знание се отнася до познаването на различни процедури, методи и средства, които се използват в научното изследване. Такива познания са необходими както за провеждане на научни изследвания, така и за извършване на критичен преглед на доказателствата, които могат да бъдат използвани в подкрепа на твърдения, направени въз основа на получените данни.

Примери за процедурни знания, които могат да бъдат тествани са:

 • Променливи, в това число зависими, независими и контролни променливи
 • Измервания, напр. количествени, качествени, използване на скàли, прекъснати и непрекъснати променливи
 • Методи и начини за намаляване на грешката на измерването
 • Механизми за осигуряване на точни данни и намаляване на грешката на измерването, и използване на усреднени резултати
 • Представяне на данни в графичен и табличен вид
 • Стратегия за контрол на променливите и нейната роля в провеждането на експерименти или използването на произволни контролирани проучвания за избягване на грешни констатации и идентифициране на възможни причинно-следствени механизми
 • Избор на метод подходящ за изследване на конкретен научен въпрос, например експеримент, полево изследване или търсене на модел; ролята на контролва за установяване на причинно-следстена връзка
 • Какви процеси на сътрудничество и критика  се използват от научната общност, за да се гарантира, че дадени твърдения са достоверни

Знания за природни науки

Епистемично знание

Епистемичното знание се изразява в разбирането на същността на тези процедури и преценка за тяхната приложимост, разбиране на ролята и значението на наблюдението, теорията, хипотезата, моделирането и други за формиране на научното познание, както и осъзнаване на функцията им като идеализирано представяне на реалността. Отнася се до процеса на формиране на самото природонаучно знание. Това включва разбирането за:

 • Същността на научното наблюдение, факт, хипотеза, модел и теория
 • Цел на природните науки (научно и рационално да се обясни природата), за разлика от технологиите (целта, на които е да се представи оптимално решение на определени потребности на човека)
 • Важността на науката напр. ролята на сътрудничеството и критиката за постигане на обективност и отстраняване на недостатъци

Епистемичните знания най-вероятно ще бъдат тествани в конкретен контекст, в който от ученика се изисква да интерпретира и отговори на въпрос, изискващ известни епистемични знания. Например, учениците могат да бъдат помолени да определят дали заключенията са основани на данните или кое доказателство най-добре подкрепя хипотезата, развита в даден пункт, както и да обяснят защо.

В основата на епистемичното знание стоят четири елемента:

 • Ролята на моделите в науката
 • Ролята на данните и доказателствата в науката
 • Естеството на научното разсъждение
 • Съвместният и общ характер на научното изследване

Чрез стрелките по-долу, могат да се прегледат подробно тези ключови елементи.

Научна идентичност

Включването на елементи за идентичност като основно измерение в рамката на PISA 2025 се основава на принципа, че докато природонаучните знания и компетентности са важни и ценни за бъдещето на младите хора, последствията от идентичността имат решаващо значение за ангажирана подкрепа и активно гражданско поведение в бързо променящия се свят.

От гледна точка на изследването PISA 2025 се оценяват следните елементи на научната идентичност:

Основни научни конструкти: 
1. Епистемични нагласи – общи ценности на науката и на научното изследване
2. Научен капитал (свързани с науката знания, нагласи, ресурси, поведение и социални контакти) 

Конструкти на отношението: 
3. Научно самоопределяне (чувството за собствено отношение към науката, включващо желанието за бъдещо участие)
4. Собствената научна ефективност на индивида
5. Радостта от получаването на научно познание
6. Мотивация

Екологични конструкти:
7. Екологично съзнание 
8. Загриженост за околната среда
9. Действия в сътрудничество към околната среда

Тези конструкти са градивни елементи и в трите основни измерения на идентичността:

 • Оценяване на научните перспективи и подходи към изследването
 • Афективност на научната идентичност
 • Екологично съзнание, загриженост и ангажираност

Със стрелките по-долу, може да се прегледат тези констуркти по-подробно.

Контекст

PISA 2025 изследва компетентностите и знанията в специфични контексти, които са от значение за образованието в областта на природните науки и околната среда. Контекстът не се ограничава до училищния научен контекст. По-скоро контекстите се избират въз основа на знанията и разбиранията, които 15-годишните ученици вероятно са придобили и се считат за подходящи за техните интереси и живот. Тези контексти като цяло са в съответствие с областите на приложение за научна грамотност в предишните рамки на PISA.

Фокусът е върху ситуации, свързани с:

 • Личността, семейството и приятелския кръг (личен контекст)
 • Общността (местен и национален контекст)
 • Целият свят (глобален контекст)

Темите, свързани с технологиите и околната среда, могат да се използват като общ контекст. Историческите контексти могат да се използват за оценка на разбирането на учениците за процесите и практиките, включени в развитието на научното познание. Приложенията на науката и технологиите в рамките на лични, местни, национални и глобални аспекти, които се използват предимно като контексти за елементи за оценка, включват:

 • Здраве
 • Природни ресурси
 • Околна среда
 • Риск
 • Природните науки и технологиите

Стрелките по-долу могат да се използват за да се прегледат контекстите и свързаните приложения по-подробно.

Примери

По-долу са посочени примерни задачи от тези, които учениците могат да срещнат при изследването PISA 2025 по природни науки. Всеки бутон по-долу отваря наслагване, което показва примерен опит от приложението.